Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie este componentă a Universității "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș, instituție de stat pentru învățământ superior și cercetare științifică, parte a sistemului educațional național din România, recunoscută și acreditată instituțional.

Inginerii, în etapa actuală, trebuie să producă ceea ce se cere, atât cât trebuie, la momentul potrivit, de calitate corespunzătoare și la cele mai mici costuri. Cine altcineva decât inginerii trebuie să conceapă produse care să facă față presiunii concurențiale, dar și întreprinderi flexibile cu răspuns rapid la cerințele pieței ? Prin urmare, este și va fi foarte mult de lucru pentru ingineri, iar investiția de timp și efortul depus pentru obținerea pregătirii inginerești vor da roade și satisfacții sigure: mai mici sau mai mari, mai devreme sau mai târziu.

În Tîrgu-Mureș, învățământul superior ingineresc are o tradiție de peste 30 de ani. Membrii corpului profesoral și ai personalului didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum și baza materială adecvată oferă cunoștințe de actualitate - teoretice și practice de specialitate - pentru șapte mari domenii și opt specializări inginerești de vârf. În ceea ce privește oferta educațională, se menționează că întreg procesul de învățământ din facultate se desfășoară după planuri de învățământ aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării și după programe analitice actualizate - similare cu cele ale facultăților de profil din țară și străinătate.

La Facultatea de Inginerie, în anii I și II de studiu, se studiază discipline de pregătire fundamentală inginerească în domeniul respectiv, precum și discipline de pregătire inginerească de profil. În anii III și IV se asigură pregătirea de specialitate, în paralel studiindu-se și o doua parte a disciplinelor de profil. Disciplinele care asigură pregătirea fundamentală inginerească sunt obligatorii, iar pregătirea de specialitate este realizată sub forma unor module de discipline opționale. Mai mult, studentul are și posibilitatea de a studia un număr de discipline facultative, inclusiv terminologia de specialitate în limba maghiară – prin care se ține seama de specificul etnic zonal. Pentru susținerea procesului didactic s-au elaborat și editat în universitate un număr important de titluri de cursuri, culegeri de probleme și îndrumătoare de lucrări sau proiecte.

Evaluarea pregătirii profesionale a studenților se efectuează pe parcursul întregului an universitar, aceasta definitivându-se prin examene orale și scrise care sunt planificate în sesiunile de la sfârșitul fiecărui semestru. Studiile universitare inginerești se finalizează cu examen de licență, constând din verificarea cunoștințelor fundamentale inginerești și a celor de specialitate, precum și din prezentarea și susținerea proiectului de diplomă, acestora putându-li-se adăuga studii postuniversitare de masterat. Specializările inginerești în care sunt pregătiți studenții Facultății de Inginerie își găsesc corespondent și compatibilitate cu specializările recunoscute pe plan european. Dintre absolvenții promoțiilor de până acum ale Facultății de Inginerie pot fi reținute evoluții și cariere profesionale extrem de interesante -în întreprinderi din țară și străinătate, care ne validează consistența pregătirii de specialitate oferite.

În general, la toate specializările școlarizate de Facultatea de Inginerie competențele garantate prin viitoarele diplome de licență de inginer sunt pragmatic formulate astfel că posesorul unei diplome de licență va avea clar definite două opțiuni, în conformitate cu spațiul academic european:

  • o abordare rapidă a carierei profesionale prin angajare, dar cu orizontul obligatoriu al continuării formării profesionale prin cursuri postuniversitare;
  • accesul spre diploma de master - 1,5 ani (și în continuare spre cea de doctor inginer – 3 ani) cu oportunitatea modificării, ajustării și rafinării traiectoriei profesionale.

Prin urmare, după ciclul de licență (de 4 ani) absolvenții Facultății de Inginerie vor avea o diplomă de licență, de exemplu, în domeniul Inginerie și management și un supliment de diplomă care va reflecta specializarea: Inginerie economică industrială, putând urma angajarea în producție sau accesul spre diploma de master.

 

Oferta educațională a facultății de inginerie

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL LA ZI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

A. ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENȚĂ

DomeniulSpecializarea de referințăDurata de studii Cifra de școlarizareBugetTaxă
Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașini4 ani20+1rr29
Design industrial4 ani1040
Mecatronică și robotică Mecatronică 4 ani24+1rr25
Inginerie și managementInginerie economică industrială4 ani24+1rr25
Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrie4 ani20+2rr28
Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicată4 ani33+1rr16
Calculatoare și tehnologia informațieiCalculatoare4 ani33+1rr16
Inginerie energeticăIngineria sistemelor electroenergetice4 ani32+2rr16
TOTAL FACULTATE196+9rr195

rr - locuri pentru rromi

Taguri