Design Industrial

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență: Inginerie industrială
Specializarea:
Design Industrial , 4 ani, zi, 240 credite

Specializarea Design Industrial aparținând domeniului Inginerie industrială funcționează din anul 2000, inițial la formă de scurtă durată - colegiu universitar, iar din anul 2006 la forma de lungă durată. Activitatea specializării este coordonată de Facultatea de Inginerie prin Catedra de Inginerie Tehnologică și Managerială.

In cadrul specializării Design Industrial se urmărește formarea de: specialiști în designul și dezvoltarea de produse prin îmbinarea calităților estetice (formă, culoare, stil) și ergonomice cu cerințele funcționale, constructive și economice ale produselor, urmărindu-se totodată ca impactul asupra mediului înconjurător să fie minim; specialiști cu abilități foarte bine conturate în vederea realizării, prin metode computerizate, a documentației tehnice specifice domeniului industrial (construcții de mașini, fabricarea mobilei, ambalaje, bunuri de larg consum, ș.a.m.d.), atât din punct de vedere al materialelor grafice (desene, prospecte și reclame), a documentației scrise (memorii, reviste, cărți) cât și a documentației electronice (pagini WEB, cărți electronice, etc.).

Dată fiind tematica de pregătire, pentru a se asigura un grad de competență ridicat s-a perfectat și o colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov pentru una din disciplinele importante ale planului de învățământ (Design industrial).

Cunoștințe, competențe și abilități generale dobândite în cadrul specializării:

 • Pregătire inginerească fundamentală;
 • Cunoștințe solide de desen tehnic și desen artistic;
 • Abilități în realizarea materialelor grafice asistate de calculator;
 • Abilități în realizarea materialelor de promovare a produselor;
 • Comunicare profesională scrisă și orală;
 • Cunoștințe tehnice generale în domeniul ingineriei materialelor și a domeniilor mecanicii;
 • Cunoștințe de Design Industrial;
 • Cunoștințe de Ecodesign;
 • Cunoștințe privind proiectarea concurențială;
 • Proiectare asistată si fabricație asistată de calculator(CAD-CAM);
 • Cunoștințe de conducere a proceselor economice industriale;
 • Abilități de modelare și animare;
 • Abilități în ingineria sistemelor și marketing industrial,
 • Capacitatea de a concepe, promova și derula proiecte.

Perspective în carieră:

Specializarea are un caracter modern înscriindu-se într-un trend internațional crescător și oferă, după absolvire, multiple șanse de integrare pe piața muncii atât în tara cât și în alte țări din U.E., în activități de: design și dezvoltare de produse respectiv în activități de promovare de produs în firme: de proiectare pentru produse mecanice, electromecanice, electronice, electrocasnice; de proiectare ambalaje; de realizare a materialelor publicitare, în redacții de publicații tehnico-științifice, în învățământ etc. Absolvenții specializării dobândesc o pregătire interdisciplinară ce le permite să-și desfășoare activitatea în societăți comerciale cu profile foarte diferite.

Disciplinele studiate în facultate:
   Discipline obligatorii: Analiză matematică; Algebră, geometrie analitică și dif.; Chimie; Geom. descript. și desen tehnic; Studiul materialelor; Limba engleză; Educație fizică; Progr. și utilizarea calculatorului; Fizică; Mecanică; Bazele economiei; Practică; Geometrie descriptivă și d esen tehnic  ; Grafică cu calculatorul; Tehnologia materialelor; Elemente de drept și leg. ec.; Rezistența materialelor; Mecanisme; Organe de mașini; Toleranțe și control dimensional; Baze de date; Desen tehnic; Bazele gen. supr. și scule așchi.; Bazele proiectarii asist. de calc.; Bazele calculului cu element finit; Utilaje și echip. de producție; Mașini unelte; Tehn. constr. de mașini; Design industrial; Modelare și optim. formei; Estetică industriala; Tehnologia presării la rece; Designul ambalajelor;  Merceologie; Fabricația asistată de calculator; Tehnologii și echip. de montaj; Tratamente termice; Practică.

Discipline opționale: Metode numerice; Termotehnică și mașini termice; Contabilitate; Vibrații mecanice; Arhitectura discursului publicitar; Electrotehnică; Bazele ingineriei sistemelor; Materiale inteligente; Animație computerizată; Proiectarea funcțională; Ecodesign; Marketing industrial; Design industrial II; Deșeuri și tehnici de valorificare; Management general și industrial.
Discipline facultative: Limba franceză; Limba germană; Integrare EU; Filosofie; Curs pr. de termin. în limb. magh.; Procesare texte și calcul tabelar; Tehnica fotografiei; Comunicare managerială; Istoria artei; Machetarea; Materiale plastice si compozite.

Înapoi<<

Taguri