Admitere

I. Învățământ de zi
a. Facultatea de Inginerie

Domeniul / Specializarea

Condiții de admitere

Observații

Inginerie industrială

- Tehnologia construcțiilor de mașini

- Design industrial

Linia 1 de concurs

- media generală a examenului

de bacalaureat 100%

concurs

comun

Mecatronică și robotică

- Mecatronică

Ingineria mediului

- Ingineria și protecția mediului în industrie

Inginerie și management

- Inginerie economică industrială

Calculatoare și tehnologia informației

- Calculatoare

Linia 2 de concurs

- media generală a examenului

de bacalaureat 100%

concurs

comun

Ingineria sistemelor

- Automatică și informatică aplicată

Inginerie energetică

- Ingineria sistemelor electroenergetice


Condiții de admitere la studiile de licență: absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Concurs în baza mediei de bacalaureat (pondere 100 % în media finală);

Admiterea se va efectua pe două linii de concurs, cu dosare distincte:
Linia I – opțiuni pentru specializările patronate de Catedra IE,
Linia II – opțiuni pentru specializările patronate de Catedra ITM.

b. Facultatea de Științe și Litere

Domeniul / Specializare

Condiții de admitere

Observații

Informatică

-Informatică

-media generală a examenului de bacalaureat

100%

concurs distinct

Istorie

- Istorie

-media generală a examenului de bacalaureat

60%

-media generală din liceu la Istorie

40%

concurs comun

Relații internaționale și studii

europene

- Relații internaționale și studii

europene

Limbi și literaturi

Limba și literatura română-Limba și literatura engleză

-media generală a examenului de bacalaureat

40%

-media generală din liceu la Limba română

30%

-media generală din liceu la Limba engleză

30%

concurs distinct

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

-media generală a examenului de bacalaureat 40%

-media generală din liceu la Limba engleză 30%

-media generală din liceu la Limba franceză 30%

concurs distinct

c. Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Domeniul / Specializare

Condiții de admitere

Observații

Administrarea afacerilor

- Economia comerțului, turismului și

serviciilor

Linia 1 de concurs

- media generală a examenului

de bacalaureat 100%

concurs

comun

Management

- Management

Contabilitate

- Contabilitate și informatică de

gestiune

Linia 2 de concurs

- media generală a examenului

de bacalaureat 100%

concurs

comun

Finanțe

- Finanțe-bănci

Științe administrative

- Administrație publică

Linia 3 de concurs

-media generală a examenului

de bacalaureat100%

concurs

comun

II.Învățământ cu frecvență redusă  

Domeniul / SpecializareCondiții de admitereObservații
Limbi și Literaturi - Limba și literatura română- Limba și literatura engleză- media generală a examenului de bacalaureat 100%concurs distinct

b. Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative 

Domeniul / SpecializareCondiții de admitereObservații
Management - Management- media generală a examenului de bacalaureat 100%concurs distinct
Contabilitate - Contabilitate și informatică de gestiune- media generală a examenului de bacalaureat 100% concurs distinct
Științe administrative - Administrație publică- media generală a examenului de bacalaureat 100%concurs distinct
Drept - Drept- media generală a examenului de bacalaureat 100%concurs distinct

Candidații care doresc să participe simultan la mai multe linii de concurs, vor prezenta pentru fiecare din acestea dosare de înscriere separate și vor achita de asemenea taxe separate de înscriere, putând opta în ordinea preferințelor pentru toate domeniile liniei respective.

Pentru fiecare linie de concurs comun, repartizarea pe locurile bugetare și cu taxă se va face luându-se în considerare în primul rând media finală de concurs și apoi opțiunile candidatului privind domeniile, conform ordinii exprimate de acesta.

Universitatea își rezervă dreptul de a stabili numărul minim de studenți necesari pentru constituirea grupelor de studiu în funcție de criteriile economice de eficiență, și să procedeze la redistribuirea candidaților la celelalte domenii / specializări școlarizate, în funcție de opțiunile exprimate de candidații în cauză la momentul respectiv.

Calendarul admiterii 2009

SESIUNEA IULIE 2009

Învățământ de zi

13 – 18 iulie - înscrieri 
19 iulie - afișare rezultate; contestații  
20 – 22 iulie - înmatriculări, depuneri cereri de redistribuire
23 iulie - afișare rezultate după înmatriculări și redistribuiri; contestații
24 – 25 iulie - înmatriculare candidați după redistribuire
26 iulie - afișarea rezultatelor finale


Învățământ cu frecvență redusă

17 – 21 iulie - înscrieri  
22 iulie - afișare rezultate, contestații
23 – 25 iulie  - înmatricularea candidaților admiși
26 iulie  - afișarea rezultatelor finale

La înmatricularea candidaților admiși pe locurile cu taxă, aceștia vor depune un avans din taxa de școlarizare în valoare de 100 RON. Prin glisare pe locuri bugetare, avansul se va restitui. Candidații aflați pe listele pentru redistribuire pot completa o cerere prin care solicită păstrarea lor în baza de date a admiterii pentru redistribuirea pe locurile devenite disponibile în urma neînmatriculării.

Sesiunea septembrie 2009

9 – 12 septembrie - înscrieri
13 septembrie - afișare rezultate; contestații
14 – 15 septembrie - înmatricularea candidaților admiși
16 septembrie - afișarea rezultatelor finale

Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea și desfășurarea concursului de admitere prin decizia rectorului se numește comisia de admitere a universității și subcomisiile pe facultăți.

Comisia de admitere a universității este condusă de prorectorul didactic, căruia îi revine întreaga răspundere pentru buna organizare și desfășurare a concursului și respectarea legalității, în toate etapele pregătirii și desfășurării lui. Subcomisiile sunt conduse de decanii facultăților.


Rectorul, la propunerea decanului, numește un secretar pentru fiecare subcomisie din rândul personalului didactic.
Activitatea pentru concursul de admitere fiind asistată de calculator, transmiterea informațiilor la și de la centrul de calcul se va realiza în condiții de deplină securitate de membrii comisiei de admitere.


Baza de date referitoare la concursul de admitere va fi protejată. La această bază de date pot avea acces numai persoanele autorizate. Cadrele didactice și alte persoane antrenate în concursul de admitere, care se abat de la respectarea acestor norme sau care prin activitatea lor prejudiciază buna organizare și desfășurare a concursului, precum și înregistrarea corectă a rezultatelor concursului, vor fi sancționate disciplinar, conform legislației în vigoare.

IV. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR


Pentru înscrierea la admitere, candidații vor depune:

 • o cerere de înscriere tip în care vor preciza opțiunile pentru specializări în ordinea preferințelor (unde este cazul) atât în regim bugetar cât și în regim cu taxă;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată ;
 • foaia matricolă, în original sau copie legalizată;
 • certificatul de naștere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie (RBW, boli cronice sau neuropsihice);
 • diploma de licență / absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru absolvenții care doresc să urmeze a doua facultate;
 • o adeverință din care să rezulte calitatea de student, pentru studenții care doresc să urmeze în paralel a doua facultate;
  două fotografii tip buletin;
 • chitanța de achitare a taxei de înscriere (candidații care participă simultan la concursul de admitere pentru două sau mai multe domenii / specializări sau linii de concurs vor achita taxa de admitere separat pentru fiecare concurs);
 • dovadă care să ateste scutirea de taxă de admitere, pentru candidații care se încadrează în prevederile art. 16;
  dosar plic (obligatoriu).

Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe linii de concurs în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opțiune.

Înscrierea pentru celelalte linii de concurs se face pe baza documentelor mai sus menționate, prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință de înscriere (sau copie după legitimația de concurs) de la specializarea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2009 pot prezenta la înscriere în locul diplomei de bacalaureat adeverința eliberată de liceu, în care se menționează media generală de bacalaureat, semnată în original de directorul acestuia sau o copie legalizată a acesteia.
Candidații înscriși la concurs pe baza actelor de studii în copie legalizată, declarați admiși, au obligația de a depune la facultate diploma în original  la înmatriculare.

Dosarele candidaților respinși sau ale acelora care renunță la școlarizare se restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de universitate.
Învățământul cu frecvență redusă este organizat numai în regim cu taxă.

Instituțiile de învățământ superior pot percepe potrivit legii, taxe de înscriere de la candidați pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantumul lor fiind incluse și activitățile aferente analizării contestațiilor depuse în termen legal.
Cuantumul taxelor de înscriere la admitere este stabilit de senatul Universității "Petru Maior" și se face cunoscut cu 30 de zile înainte de concurs.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere următorii candidați:
a) orfanii de ambii părinți;
b) cei proveniți din casele de copii sau din plasament familial;
c) copiii eroilor martiri ai Revoluției precum și candidații răniți în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 ( posesori de brevet semnat de Președintele României);
d) copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat), absolvenți ai promoției 2009;
e) angajații și copiii angajaților și pensionarilor din Universitatea "Petru Maior".
Scutirile de la punctele a), b) și c) se acordă numai candidaților care nu au depășit vârsta de 25 de ani.


Candidații care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere vor prezenta ca acte doveditoare:

- copii legalizate după certificatele de deces ale părinților în cazul celor orfani de ambii părinți;
- adeverință de la casa de copii - în cazul celor aflați în această situație;
- copie legalizată a certificatului de deces al părintelui erou - martir al Revoluției sau, după caz, a certificatului medical ori a altui document doveditor în situația în care însuși candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie l989;
- adeverință că cel puțin un părinte lucrează (sau au avut ultimul loc de muncă în situația celor pensionari sau decedați) în rețeaua M.E.C.I.

Toate adeverințele menționate mai sus vor fi semnate de conducerea instituției care le eliberează și vor fi prezentate în original. Scutirea de plata taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de candidați din care să rezulte că fac parte din una din categoriile îndreptățite. Scutirea se aplică numai pentru concursul la care înscrierea se face cu diploma de bacalaureat în original.
Scutirea de taxă nu se aplică pentru candidații care au absolvit o facultate (colegiu) în regim bugetar.

Candidații care au obținut performanțe recunoscute în concursuri internaționale au dreptul să fie înmatriculați fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, în următoarele condiții:

a) la domeniile / specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții cu diplomă de bacalaureat care au obținut (individual):
- distincții la olimpiadele școlare internaționale și la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puțin unul din ultimii doi ani de studiu (2007/2008, 2008/2009), premiul întâi sau medalia de aur la olimpiadele școlare internaționale în unul din ultimii 4 ani de studiu;
b) la domeniile / specializările corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obținut: - premiile I, II, III la olimpiade școlare la nivel național sau pe grupe de țări recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării în cel puțin unul din ultimii doi ani de studiu (2007/2008, 2008/2009);

Ofițerii și subofițerii activi precum și militarii în termen pot participa la concursul de admitere în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale sau, după caz, de Ministerul Administrației și Internelor ori Serviciul Român de Informații.
Dosarele de înscriere care conțin acte sau indicații interpretabile sunt prezentate imediat comisiei de admitere a facultății care va decide asupra înscrierii.

Comisia de admitere a facultății verifică zilnic dosarele candidaților înscriși și confirmă sub semnătură legalitatea înscrierii.
Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul de studii în România, toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscriși la concurs cu numele din certificatul de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri atunci când se efectuează operații de legitimare pe baza buletinului (actului de identitate), se impune ca la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în paranteză) și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești de schimbare a numelui ori prenumelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui sau, după caz, a mamei.

V. STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI

Admiterea se face în ordine descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, astfel:
- media generală de bacalaureat pentru domeniile unde aceasta reprezintă ponderea de 100% în media finală;
- media generală, calculată cu două zecimale fără rotunjiri, în funcție de ponderea acordată fiecărei medii în media finală, pentru domeniile la care este specificat acest lucru.
În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat inițial, se apelează la următoarele criterii de departajare:

1. La toate domeniile Facultății de Inginerie, nota obținută la bacalaureat la proba de matematică.

2. La Facultatea de Științe și Litere:
- media anilor de studiu din liceu la Limba și literatura română pentru „Limba și literatura română – Limba și literatura engleză”
- media anilor de studiu din liceu la Istorie pentru „Istorie” și „Relații internaționale”;
- nota obținută la bacalaureat la proba de matematică pentru “Informatică”;
3. La Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative (toate domeniile de concurs): media generală a anilor de studiu din liceu.
Repartizarea candidaților pe domenii se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de aceștia -primul criteriu- și în ordinea de preferință a domeniilor (al doilea criteriu), până la epuizarea locurilor planificate. Astfel, pentru candidații care nu au putut fi repartizați la domeniul la care au depus prima opțiune, se va lua în considerare, în continuare, ordinea strict descrescândă a mediilor generale cea de a doua opțiune depusă, apoi cea de a treia opțiune, etc.

Candidații declarați reușiți care nu s-au înmatriculat conform calendarului admiterii, vor fi eliminați din baza de date a admiterii pierzând poziția ocupată. Candidații înmatriculați, pot glisa pe liste în ordinea mediilor și a opțiunilor. Locul nou obținut se consideră automat acceptat de candidat. Mediile generale de concurs obținute de candidați sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Universitatea „Petru Maior” din Târgu- Mureș. Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs.

Comunicarea rezultatelor concursului de admitere se face prin afișare la avizierul universității.

Mediile generale obținute de candidații la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția, facultatea, și, după caz, linia de concurs la care aceștia au candidat, potrivit regulamentelor proprii de admitere ale universității și în conformitate cu cele menționate de candidați în cererea de înscriere. Rezultatele admiterii, verificate și aprobate de Comisia de admitere, se aduc la cunoștința celor interesați, prin afișare, specificându-se ora și data afișării. Pe listele afișate se vor indica în dreptul fiecărui candidat mediile finale obținute de candidat și domeniul la care a fost admis. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în anul I de studiu în baza rezultatelor concursului, pentru anul universitar 2009-2010, prin decizia rectorului universității. Actele candidaților respinși se restituie acestora, la cerere.

Dacă un candidat renunță la calitatea de student dobândită prin concurs, locul rămas liber - se scoate la concursul de admitere, după caz, în cadrul celei de a doua sesiuni (pentru locuri rămase din prima sesiune). Indiferent de notă nu se fac suplimentări de locuri bugetare pentru secțiile la care locurile au fost ocupate integral.

VI. DEPUNEREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR
Eventualele contestații cu privire la rezultatul admiterii se depun la secretariatul facultății în termen de cel mult 24 ore de la afișarea rezultatelor finale ale concursului. Perioada de rezolvare a contestațiilor este de cel mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a acestora. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare, prin grija Comisiei de admitere a facultății. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatul concursului de admitere se consideră definitiv.

VII. DISPOZIȚII FINALE
Orice probleme care apar în timpul concursului de admitere se vor soluționa de către Comisia de admitere din universitate, respectându-se prezenta metodologie. Universitatea nu are nici o obligație față de candidații admiși referitoare la cazare, masă, repartizări ș.a. Bursele de studiu și ajutoarele materiale se atribuie potrivit prevederilor legale.
Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității din data de 30.04.2009.

                        
  

Taguri