Departamente

”¢Departamentul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță (D.I.F.R.D)

Organizează programe de studii universitare și postuniversitare destinate calificării absolvenților de liceu și a perfecționării continue sau recalificării absolvenților de învățământ superior prin învățământ cu frecvență redusă și la distanță.

”¢Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Asigură pregătirea inițială a personalului didactic și perfecționarea ulterioară a acestei pregătiri. Pregătirea inițială se realizează în perioada studiilor universitare, perfecționarea efectuându-se după absolvire, prin stagii ce se desfășoară sub îndrumarea Departamentului pentru pregătirea Personalului Didactic, prin educație continuă și învățământ postuniversitar de specializare.

ӢBiroul de Programe Comunitare

Realizează organizarea, evidența și monitorizarea proiectelor și acordurilor de cooperare internațională, distribuirea burselor în străinătate - finanțate de Guvernul României, de fundații din țară și străinătate sau prin acorduri bilaterale - promovarea imaginii universității. Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș a aderat la Organizația Universităților Europene și la Asociația Internațională a Universităților, însușindu-și prevederile unor documente:
- The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy Institutions of Higher Education (1988);
- The Magna Charta of European Universities (Bologna, 1988).

S-au stabilit acorduri internaționale și relații de colaborare cu diverse universități din lume, de care beneficiază un număr însemnat de studenți și cadre didactice. Iată doar câteva dintre ele: National Technical University of Athens; Free University of Amsterdam; University College of Galway; University of Exeter; University of Hamburg; Universitee de la Mediteranee-Aix Marseille; I.U.T. Angers; Universidad de Sevilla; Katholieke Universiteit Leuven; Gent Universiteit; Universidad Politecnica de Valencia; National University of Ireland; Japan Society for Promotion of Science Tokyo; Institutul de Cerecetare pentru Fizica și Știința Materialelor din Budapesta; Universitee de Liege; University of Piraeus; Universitatea “Carlo Cattaneo” Castellanza; Letterkenny Institute of Technology.

Participarea Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureș la programele europene de cooperare interuniversitară (TEMPUS, SOCRATES / ERASMUS / MINERVA / COMENIUS, LEONARDO DA VINCI, CEEPUS) a permis unui număr de peste 40 de studenți să beneficieze de burse de studii în străinătate, cu durate cuprinse între o lună și un semestru. Mobilitățile efectuate în cadrul programului SOCRATES au beneficiat de recunoaștere academică integrală a perioadelor de studii, practicându-se sistemul european de credite transferabile.

”¢Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

Desfășoară activități de consiliere și orientare pentru carieră, servicii de specialitate în domeniul asistenței psihologice, activități de analiză instituțională, cercetări sociologice și marketing educațional.

Aceste servicii sunt gratuite pe tot parcursul educațional, iar studenții le accesează pentru sprijinul calificat pe care-l primesc în definirea propriului proiect de viață și de carieră, în demersul de optimizare a performanțelor academice, dar și pentru asistență în vederea inserției pe piața muncii. 

Centrul de Consiliere asigură contactul studenților și absolvenților cu mediul economic și de afaceri, prin crearea de parteneriate cu diverse companii, în care studenții realizează stagii de internship în vederea angajării; de asemenea, sprijină și stimulează inițiativele antreprenoriale ale studenților și realizează colaborarări cu organisme și organizații de profil – interne și internaționale – favorabile deschiderii de oportunități educaționale și de afaceri. 

”¢Centrul de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar

C.F.C.P.D. are ca obiectiv derularea Programului intitulat Educația XXI , acreditat și finanțat de M.E.C.I. (prin Decizia nr. 39/26.07.2004), asigurând formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, gimnazial și liceal.

Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureș desfășoară acest program în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Casa Corpului Didactic.
Scopurile pe care le urmărește sunt: Profesionalizarea carierei didactice în județul Mureș și zonele adiacente; Asigurarea unei dinamici profesionale și evoluții în cariera didactică , prin utilizarea sistemului de credite transferabile conform normelor Centrului Național de Formare Continuă; Reconsiderarea rolului U.P.M., ca instituție de învățământ universitar și postuniversitar, ca adevărată universitate pentru comunitate . Se asigură realizarea tipurilor de competențe profesionale generale tuturor disciplinelor, cuprinse parțial în fiecare din cele trei module, iar în al doilea rând, asigură formarea de competențe specifice prin discipline obligatorii: "Specialitate" și "Didactica în specialități". Programul nu se suprapune pregătirii pentru obținerea gradelor didactice, fiind o perfecționare prin pregătire mereu actualizată, din 5 în 5 ani.

”¢Compartimentul Managementul Calității

Are ca principale sarcini elaborarea Manualului Calității și a procedurilor de calitate, implementarea și certificarea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001.
 
”¢Centrul de instruire și perfecționare (CIP)

Centru teritorial instituționalizat, înființat în cadrul unui program PHARE 2000, destinat formării continue a viitorilor și actualilor întreprinzători, managerilor și personalului din IMM-uri. Activități: furnizarea de servicii de consultanță și de programe de educație a adulților pentru managerii de vârf și de mijloc, formare continuă / perfecționare, ECR; organizarea de evenimente, simpozioane, workshop-uri și instruiri virtuale, publicarea de cărți, CD-uri, inițierea și realizarea unor proiecte de dezvoltare.

”¢Centrul de testare autorizat ECDL: obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului.

Taguri