Ingineria sistemelor electroenergetice

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență:
Inginerie energetică
Programul de studii: Ingineria sistemelor electroenergetice, 4 ani, zi, 240 credite

Programul de studii universitare de licență Ingineria Sistemelor Electroenergetice este acreditat, funcționează începând cu anul universitar 2005-2006 în cadrul Facultății de Inginerie și reprezintă noua denumire a specializării  Electroenergetică, înființată in anul 1990.

În cadrul programului de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice se pregătesc ingineri în domeniile producerii, transportului, distribuției și utilizării energiei electrice. Specializarea asigură absolvenților o pregătire corespunzătoare în ceea ce privește utilizarea calculatoarelor si a sistemelor informatice moderne în domeniul electroenergetic.

Misiunea specializării Ingineria Sistemelor Electroenergetice se integrează armonios cu cea a universității – didactică și de cercetare științifică, iar obiectivul central, prin programul de studii ce-l oferă, este acela de a pregăti specialiști, cu un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei de inginer diplomat – licențiat în Inginerie Energetică. Parcurgerea programului de studii și obținerea calificării universitare presupune acumularea de cunoștințe teoretice dar și de competențe/abilități practice în domeniu/ specializare.
 
Competențe generale:

 • abordări științifice ale domeniilor de aprofundare, înțelegerea, inovarea și crearea de cunoștințe noi și comunicarea orală și scrisă în domeniul energetic;
 • culegerea, analiza și interpretarea de date și informații din punct de vedere calitativ și cantitativ din diverse surse alternative, contexte reale și din literatura din domeniu pentru formularea de argumente, decizii si demesuri concrete.

Competențe generale de specialitate:

Competențe privind conceperea, aplicarea și conducerea proceselor fundamentale specifice domeniului energetic:

 • Însușirea legilor fundamentale ale electrotehnicii: calculul câmpurilor electrice, magnetice și electromagnatice în regim static si variabil. Calculul circuitelor electrice de curent continuu și în regim sinusoidal monofazat și polifazat. Calculul regimurilor neliniare, tranzitorii. Energia câmpului electromagnatic.
 • Cunoașterea principiilor și legilor termodinamice și a ciclurilor fundamentale ale instalațiilor energetice.
 • Cunoașterea legilor ce guvernează proprietățile fluidelor, statica, dinamica și cinematica fluidelor. Mișcări în conducte și canale.
 • Cunoștințe fundamentale privind conversia energiei.Surse convenționale și neconvenționale.Economia de energie și politica energetică.
 • Cunoașterea tehnologiilor, echipamentelor și instalațiilor de producere a energiei electrice și termice din surse termice clasice , prin utilizarea combustibililor solizi, lichizi si gazosi și din surse nucleare. Producerea energiei electrice din surse hidro și regenerabile.
 • Cunoașterea proceselor privind transferul de căldură și masă din echipamentele și instalațiile industriale.Procese complexe de transfer de căldură și masă în regim staționar și tranzitoriu.
 • Cunoașterea și modelarea proceselor fundamentale ale conversiei electromagnetice. Elemente constructive și funcționale ale mașinilor electrice.Regimuri caracteristice de funcționare ale mașinilor electrice. Acționari electrice.
 • Cunoașterea dispozitivelor semiconductoare de putere utilizate în electronică de putere și elemente fundamentale privind funcționarea convertoarelor statice de putere.
 • Însușirea elementelor privind teoria sistemelor de reglare automată: moduri de reprezentare a unui sistem, analiza în timp și frecvență a comportării sistemelor, stabilitatea sistemelor. 
 • Cunoașterea elementelor fundamentale privind fizica și ingineria componentelor electronice. Dispozitive electronice și instalații complexe.
 • Cunoașterea principalelor tipuri de materiale electrotehnice și utilizarea lor în instalațiile electroenergetice.
 • Cunoștințe privind rețelele electrice de transport și distribuție a energiei electrice. Modelarea matematică a elementelor rețelelor electrice. Pierderi de putere și energie și mijloace de reducere. Reglajul tensiunii în retelele electrice. Tratarea neutrului. Calitatea energiei electrice.
 • Procese și fenomene fundamentale în funcționarea echipamentelor electrice. Tipuri constructive, principii de funcționare și performanțele echipamentelor electrice. Alegerea și încercarea echipamentelor electrice.
 • Cunoașterea metodelor, mijloacelor și sitemelor de măsurare, monitorizare și control a marimilor electrice. Stabilirea modului de măsurare și procesare a rezultatelor măsurării și interpretarea rezultatelor.
 • Însușirea cunoștințelor privind managementul energiei. Cunoașterea structurii și a mecanismelor pieței de energie.

Competențe de specialitate:

 • Însușirea cunoștințelor de bază privind rezolvarea problemelor de regimuri de scurtcircuit în rețele electrice.
 • Însușirea modelelor și metodelor de optimizare a proiectării, exploatării și conducerii sistemelor și proceselor în electroenergetică.
 • Cunoașterea metodelor și tehnicilor specifice de proiectare și exploatare a instalațiilor de protecții prin relee și automatizare în sistemele electroenergetice.
 • Cunoașterea și insușirea principiilor de funcționare a sistemelor electroenergetice, modelarea elementelor componente, regimuri de funcționare. Utilizarea programelor specializate de calcul automat al regimurilor sistemelor electroenergetice.
 • Cunoașterea metodelor de calcul și proiectare a funcționării în diverse regimuri de lucru a sistemelor electroenergetice.Utilizarea mijloacelor de compensare și reglaj clasice și avansate.
 • Cunoștinte fundamentale privind supratensiuni și coordonarea izolației.
 • Încadrarea în mediu a instalațiilor electroenergetice de înaltă tensiune.
 • Cunoașterea structurii și funcționării echipamentelor și sitemelor din stațiile și posturile de transformare. Elemente constructive, manevre, incidente.Noțiuni de elelectrosecuritate.
 • Cunoașterea instalațiilor tehnologice de consum a energiei electrice și managementul consumului. Instalații de utilizare a energiei electrice.
 • Cunoașterea elementelor privind proiectarea, alegerea și verificarea instalațiilor electrice de joasă tensiune.

 Perspective în carieră:
Prin pregătirea primită, inginerii absolvenți ai programului de studii Ingineria Sistemelor Electroenergetice vor avea acces, pe piața forței de muncă, în domeniile: centrale electrice, unități specializate de transport și distribuție a energiei electrice, agenții de reglementare în domeniul energiei, companii specializate de producere și comercializare a echipamentelor electrice, electronice și automatizări industriale, companii cu servicii în domeniile monitorizării si managementului consumurilor energetice. 

Disciplinele studiate în facultate:

    Discipline obligatorii: Analiză matematică; Algebră liniară geometrie analitică și diferențială; Desen tehnic; Fizică; Chimie; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Limba engleză; Educație fizică; Metode numerice; Electrotehnică; Electronică; Matematici speciale; Mecanică și rezistență; Măsurări electrice și electronice; Tehnologia materialelor; Termotehnică; Mașini și acționări electrice; Materiale electrice; Calculatoare numerice; Electronică de putere; Echipamente electrice; Producerea energiei electrice și termice; Sisteme cu microprocesoare; Tehnici de optimizare; Fiabilitatea instalațiilor electrice; Stații și posturi de transformare; Partea electrică a centralelor; Tehnici de inteligență artificială; Utilizarea energiei electrice; Management; Instalații electrice de joasă tensiune; Sisteme electroenergetice; Alimentarea cu energie electrică a marilor consumatori; Electrotehnologii; Tehnica tensiunilor înalte, Practică.

Discipline opționale: Tehnici de reglaj automat; Mecanica fluidelor; Energetică și conversia energiei; Rețele electrice; Automatizări și protecții în sisteme electroenergetice.


Discipline facultative: Limbă străină; Birotică; Integrare europeană; Sociologie; Terminologie în limba maghiară; Utilizare internet; Comunicare managerială.

Înapoi<<

Taguri