Ingineria și protecția mediului în industrie

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria mediului
Specializarea:
Ingineria și protecția mediului în industrie, 4 ani, zi, 240 credite
În cadrul Facultății de Inginerie, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie a fost autorizată în anul 2004. Activitatea specializării este coordonată de Facultatea de Inginerie prin Catedra de Inginerie Tehnologică și Managerială.


Specializarea IPMI, pregătește viitori ingineri cu bogate cunoștințe științifice și tehnice fundamentale în domeniul mecanic respectiv ingineria mediului. Pregătirea tehnică generală este completată cu discipline în domeniul informaticii aplicate, a proiectării asistate, a programării calculatoarelor și finalizată cu discipline economice și juridice care permit absolvenților să răspundă cerințelor moderne de dezvoltare durabilă într-un mediu industrial sănătos ca o condiție necesară dezvoltării pe mai departe a societății umane. Competențele de specialitate ale absolvenților le permit elaborarea tehnologiilor nepoluante, protecția mediului industrial și mai ales adaptarea vechilor tehnologii la cerințele europene de mediu.

Cunoștințe, competențe și abilități generale dobândite în cadrul specializării se referă la:

 • Pregatire inginerească fundamentală;
 • Cunoștințe solide de desen tehnic și grafică pe calculator;
 • Cunoștințe de bază în domeniul chimiei și tehnologiei chimice;
 • Cunoștințe tehnice generale în domeniul ingineriei materialelor și a domeniilor mecanicii .
 • Abilități în pregătirea fabricației cu respectarea cerințelor de mediu
  Proiectare asistată si fabricație asistată de calculator(CAD-CAM) implicând cerințe specifice de alegere pentru tehnologii nepoluante.
 • Utilizarea cunoștințelor în domeniul comunicării manageriale scrise și orale.
 • Familiarizarea cu recentele dezvoltări și programe de mediu
  Cunoașterea metodelor fundamentale de investigare a poluanților din apă, aer, sol.
 • Conceperea și conducerea proceselor de de poluare.
 • Gestionarea deșeurilor .
 • Analiza de proces, modelarea, simularea și identificarea proceselor;

 

Cunoștințele de specialitate se referă la:

 • Gestionarea în mod științific a agenților poluanți rezultati în orice proces tehnologic (mecanic sau chimic) identificarea lor, oferirea de soluții tehnice pentru reducerea sau chiar îndepărtarea lor.
 • Înțelegerea sistemului complex (aer, apă, sol) în care pot fi întâlniți agenții poluanți, inovarea și crearea de noi tehnologii nepoluante, durabile.
 • Abordarea dezvoltării durabile în mod științific și responsabil putând aduce contribuții esențiale și vechilor tehnologii prin implementarea cerințelor moderne de mediu.
 • Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor moderne în ceea ce privește procesele și echipamentele de epurare a atmosferei, apei și solului.
 • Înțelegere specifică domeniului ingineriei mediului, respectiv familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări și inițiative legislative in domeniu.

Perspective în carieră:
Specializarea se bucură de un mare interes și de apreciere din partea specialiștilor. În întreprindere, absolventul specializării, poate fi găsit ca proiectant de noi tehnologii, tehnolog care înțelege și respectă cerințele de mediu, manager la diferite niveluri funcționale sau de execuție. Absolvenții pot ocupa funcții și în diverse agenții care se ocupă de protecția mediului.

Specializarea asigură viitori specialiști competenți atât din punct de vedere al tehnologiilor mecanice și chimice cât și din punct de vedere al cerințelor moderne de mediu. La toate acestea se mai adaugă bune cunoștințe despre activitatea managerială. Apreciem că marea majoritate a absolvenților își vor găsi locuri de muncă în specialitate având în vedere tendințele actuale de dezvoltare din comunitatea europeană.

Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Analiză matematică; Algebră, geometrie analitică și dif.; Chimie; Progr. și utilizarea calculatorului; Geom. descript. și desen tehnic; Studiul materialelor; Limba engleză; Educație fizică; Mecanică; Fizică; Practică; Grafică asistată de calculator; Tehnologia materialelor; Rezistența materialelor; Surse de radiații și tehn. de protec.; Mecanisme; Știința mediului (apa); Baze de date; Organe de mașini; Bazele proiectarii asist. de calc.; Utilaje și echip. de producție; Controlul statistic al calitătii; Mașini unelte; Ecotoxicologie generală; Topografie; Știința mediului (aer); Management general și industrial; Toleranțe și control dimensional; Tehnologia presării la rece; Proc. și echip. de epurare a atm.; Elemente de electrochimie și coroziune; Sisteme integrate de management (calitate-mediu-securitate in muncă); Managementul resurselor umane; Marketing industrial; Ingineria valorii produselor; Auditarea sist. Calitate-mediu; Proiectarea dispozitivelor; Proc. și echip. de depoluare a solului; Tehn. constr. de mașini.

Discipline opționale: Metode numerice; Electrotehnnică; Fizica atmosferei și hidrologie; Energetică și mediu; Termotehnică și mașini termice; Mecanica fluid. și echip. hidr.; Electronică; Elemente de pedologie; Bazele ingineriei sistemelor; Bazele dezvoltării durabile; Climatologie; Legislația protecției mediului; Comunicare managerială; Riscuri și securitate industrială; Ecodesign; Optimizarea proceselor tehnologice; Resurse naturale și utilizările lor; Proc. și echip. de epurare a apelor; Deșeuri și tehn. de valorificare.


Discipline facultative: Limba franceză; Limba germană; Birotică; Integrare EU; Filosofie; Curs pr. de termin. în limb. magh.; Politologie; Ecologie; Sociologie; Utilizare Internet; Bazele selecției tehn. curate; Utilizarea intensivă a res. de apă; Gestiunea deșeurilor periculoase.

Înapoi<<

Taguri