test banner

Cumpără acum!

UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"

Universitatea "Petru Maior"

Fondată în 1960, ca Institut Pedagogic, s-a transformat ulterior în Institut de Subingineri, Institut de Învățământ Superior (1990-1991), Universitate Tehnică (1991-1995), Universitatea din Târgu–Mureș (1995-1996), iar din 1996 poartă denumirea de Universitatea “Petru Maior”.

Patronul spiritual al universității, cărturarul Petru Maior (1760 -1821), născut la Târgu-Mureș, fiu al protopopului Gheorghe Maior din Târnăveni, se înscrie ca una din cele mai proeminente personalități ale curentului iluminist al Școlii Ardelene.

Prin opera sa din domeniile istoriei, filosofiei, lingvisticii, moralei creștine, educației laice și duhovnicești, ilustrul cărturar s-a impus ca o figură de primă mărime în epocă. Pentru că sub semnul ideilor lui Petru Maior s-au format și au lucrat marii cărturari ai vremii, din întregul spațiu românesc, spre o dreaptă așezare a personalității sale în lumea spirituală căreia îi aparține, pentru perpetuarea marilor idei ale Epocii luminilor, universitatea poartă azi numele său.

Misiunea noastră

Activitatea neîntreruptă, de peste 45 de ani, dar mai cu seamă dinamica extrem de accentuată a dezvoltării înregistrate după 1990 fac din Universitatea “Petru Maior” o instituție de prestigiu, un așezământ de educație complexă, acreditat național și recunoscut la nivel internațional, ce asigură pregătire superioară în domenii de interes: tehnic, economie, filologie, istorie, științe juridice și administrative, matematică informatică,socio-psihopedagogie, ș.a. Corpul profesoral al universității este format din cadre didactice cu experiență – doctori în științe, doctoranzi, cercetători și specialiști de prestigiu - precum și cadre asociate.

Corpul profesoral al universității, format din cadre didactice cu experiență, cuprinde 145 de titulari – doctori în științe, doctoranzi, cercetători și specialiști de prestigiu din institute de cercetare și întreprinderi – precum și peste peste 231 de cadre asociate, specialiști consacrați ai sistemului educațional din România și străinătate.

Aceștia își asumă o misiune didactică și științifică de mare responsabilitate: formarea de  specialiști cu studii superioare pentru învățământ, cercetare și activități social – economice și culturale; integrarea în comunitatea academică națională și internațională; articularea permanentă la valorile științifice internaționale; cercetarea pentru adevăr - deziderat al misiunii Universității - materializat prin cercetare fundamentală și aplicativă; promovarea unei oferte educaționale în sistemul de formare continuă pentru resursele umane regionale și naționale; transferul de cunoștințe către societate și în slujba societății, astfel încât universitatea, prin serviciile oferite și cercetarea dedicată să realizeze cu alte organizații “coaliții de cooperare” în dezvoltarea regională.

Activitatea de cercetare


Este coordonată de prorectoratul științific și gestionată de Departamentul de Management al Cercetării Științifice. Activitatea de cercetare se realizează la nivelul fiecărei catedre în cadrul Centrelor de cercetare și se bazează pe preocupările științifice individuale și colective, pe tematici ce pot fi valorificate prin publicații de specialitate, comunicări științifice, contracte de cercetare, brevete de invenție, proiecte, granturi etc.

Comunitatea stiințifică a Universității este integrată în diverse organisme interne și internaționale iar produse ale cercetării științifice realizate de cadrele didactice în Universitatea „Petru Maior” au primit omologare și brevetare internațională. Anual, Universitatea este gazda a zeci de Conferințe naționale și internaționale, iar cadrele didactice, studenții și masteranzii sunt prezenți la numeroase conferințe, colocvii și congrese din Europa, Statele Unite și Canada.

Dotări, facilități, servicii sociale

Spații de învățământ – dotări tehnice: Activitatea didactică se desfășoară în șapte edificii moderne, ce pot găzdui simultan peste 2500 de studenți. Dispunând de laboratoare dotate cu peste 1000 de calculatoare și acces Internet wireless, Universitatea este un important nod Internet, una din cele cinci stații naționale de distribuție ale rețelei RoEduNet, destinate instituțiilor educaționale din România.

Universitatea dispune de spații moderne de învățământ, special amenajate – săli de curs și laboratoare - destinate diferitelor domenii pe care le școlarizează și dotate conform standardelor universitare: Termotehnică și mașini termice; Echipamente electrice; Tehnica tensiunilor înalte; Mașini și acționări electrice; Electrotehnologii; Tratamente termice; Fizică; Măsurări, senzori și traductoare; Electrotehnică; Instalații electrice; Utilizarea energiei electrice; Comunicații; Electronică de putere; Electronică; Echipamente periferice; Achiziția și prelucrarea datelor; Programare; Metode numerice; Sisteme electrice; Teoria sistemelor; Optimizări; Energii regenerabile; Rețele de calculatoare; Comandă numerică; Ingineria sistemelor automate; Robotică; Sisteme de conducere a proceselor; Nod rețea; Arhitectura calculatoarelor și microprocesoare; Proiectarea dispozitivelor; Acționări hidropneumatice; Tehnologia construcțiilor de mașini; Mașini unelte; Mașini unelte CNC; Bazele generării suprafețelor și scule așchietoare; Toleranțe și control dimensional; Tehnologia presării la rece; Utilaje și echipamente de producție; Rezistența materialelor; Mecanică; Comunicare managerială; Studiul și tehnologia materialelor; Organe de mașini și mecanisme; Fizică; Chimie; Merceologie; Mecatronică; Hidronică și pneutronică; Ingineria mediului; Geometrie descriptivă și desen tehnic; Design industrial; Grafică asistată de calculator; Proiectare și fabricație asistată de calculator - CAD&CAM; Managementul calității. Toate aceste spații și laboratoare dispun de dotări ce permit o largă utilizare a tehnicii de calcul, comunicarea prin Internet devenind o practică de rutină pentru studenții de la toate specializările.

Expresie a politicii de investiții în domeniul dotării universității la nivelul celor mai înalte standarde, o reprezintă crearea unei noi locații pentru Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative. Inaugurat în toamna anului 2005, noul spațiu de învățământ, prin laboratoarele și sălile specializate, oferă studenților condiții confortabile de pregătire și instruire de cel mai înalt nivel.

Biblioteca: Universitatea “Petru Maior” dispune de o bibliotecă de uz intern, cu caracter enciclopedic, de serviciile căreia beneficiază toți studenții și toate categoriile de personal din universitate.
Fondul de carte este de peste 147.200 de exemplare, existând suport informatizat pentru un număr însemnat de lucrări cu caracter didactic: cursuri, culegeri de probleme și îndrumătoare de lucrări sau proiecte, site-uri și CD-uri educaționale, precum și câteva sute de colecții de periodice de specialitate, casete audio și video. Localul bibliotecii cuprinde biblioteca centrală cu o sală de lectură cu 100 de locuri și o sală pentru reviste străine și biblioteca din cadrul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative cu o sală de lectură cu 60 locuri.

Pagina Internet: www.upm.ro ; Universitatea a dotat și pus în funcțiune un centru de comunicații internaționale prin Internet, fiind una din cele cinci stații naționale ale rețelei RoEduNet pentru instituțiile academice din România și nodul zonal pentru întreg centrul universitar Târgu - Mureș. Acest centru a intrat, prin hotărâre guvernamentală, în structura rețelei naționale de învățământ RoEduNet, structură de mare importanță pentru funcționarea universităților. Acest fapt asigură infrastructura necesară dezvoltării Tehnologiilor Educaționale Avansate în domeniul educației.

Bazele sportive: Activitatea sportivă de performanță se desfășoară în cadrul Clubului Sportiv Universitar Târgu-Mureș, precum și în moderna sală de sport a universității „Petru Maior”, clădirea de pe str. Republicii nr. 38.   

Editura Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș: a luat ființă în anul 1995, în baza avizului Ministerului Culturii nr.3543/22.03.1995 și are scopul de a facilita publicarea unor lucrări cu caracter didactic, destinate studenților, precum și a lucrărilor de certă valoare, cu caracter tehnico-științific, având ca autori cadre didactice titulare și/sau asociate ale Universității “Petru Maior” și fiind acreditată de către Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. Cărți tipărite în 2002 - 18 titluri, în 2003 – 10 titluri, în 2004 - 39 titluri; în 2005 s-au editat 16 lucrări, în 2006 - 8 lucrări, iar în total, de la înființare 165.
Universitatea mai dispune de un atelier propriu de multiplicare în care au fost tipărite, în cursul anului 2002, 10.426 de exemplare de cursuri, în 2003 - 17.269 de exemplare, iar în 2004 un număr de 28.500 exemplare. 

Căminul studențesc numără 400 de locuri, fiind unul din cele 6 cămine din complexul studențesc al centrului universitar Târgu-Mureș, dotat cu rețea de Internet, la care studenții au acces gratuit și nelimita

Acordă o notă acestei instituții

Media Rating: 4.8/10 (total: 112)

Lasă un comentariu

2 Comentarii

Pagina 1 din 1 1

#2 PAP IRMA a scris in data de: 07.08.2014 12:35 answer email

cand pot sa-mi iau diploma ? este program in august la secretariat? poza ce dimensiuni trebuie sa aiba?

#1 ......... a scris in data de: 29.09.2010 11:12 answer email

cand incepe facultatea ifr?tot vineri de la 9?

Scrie un comentariu


Taguri