Inginerie economică industrială

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență:
Ingineria mediului
Specializarea: Ingineria și protecția mediului în industrie, 4 ani, zi, 240 credite

Descrierea profesiei:
Inginerul economist este specialistul capabil să proiecteze, să organizeze, să gestioneze și în final să conducă sisteme integrate alcătuite din oameni, materiale și echipamente, precum și să genereze ansamblul de relații care racordează aceste sisteme la mediul economico-social în care ele evoluează, totul în scopul optimizării activităților industriale.

Mediul de activitate al inginerului economist este extrem de divers. Acesta își poate desfășura activitatea atât în mediul industrial cât și în cel comercial, în construcții, pe piețele financiare și monetare, în structuri ale administrației locale sau de stat, etc. În întreprindere el poate fi găsit ca manager la diferite niveluri funcționale sau de execuție (de la șef de compartiment sau formație de lucru, până la vârful ierarhiei firmei), sau ca executant în activități care solicită cadre cu pregătire multilaterală, cu cunoștințe atât tehnice cât și economice, ca: marketingul și distribuția, organizare și personal, prognoză, planificare și analiză, asigurarea calității, logistică, consulting.
 
Competențe la absolvire:
 

 • Cunoștințe generale pentru crearea deprinderilor necesare înțelegerii profesiunii de inginer – economist.
 • Utilizarea limbajelor de programare, desen tehnic și medii de proiectare asistate de calculator.
 • Cunoștințe, abilități și facilități în sistemele economice și financiar contabile.
 • Competențe în conducerea funcție de resurse umane și sociale în cadrul sistemului organizațiilor.
 • Interpretarea și integrarea în sistemul legislativ a cunoștințelor și competențelor de drept comercial și al relațiilor internaționale.
 • Cunoștințe și abilități în proiectarea și utilizarea proceselor tehnologice, materialelor și tehnicilor de profil industrial (mecanic, electric);
 • Competențe de proiectare în ingineria economică: produs global, structuri de producție și comercializare, întreprinderi de producție și servicii
  Competențe privind configurarea și implementarea ingineriei sistemelor, ingineriei calității, ingineria valorii și logistică.
 • Competențe de management general, operațional, strategic și de marketing în sisteme eficace, eficiente și efective.
 •  Management industrial în domeniul mecanic.

Perspective în carieră:
Profilul se bucură de un mare prestigiu și de apreciere din partea mediului economic. Marea majoritate a managerilor apreciază, pe baza experienței personale, că mixul dintre tehnic și economic cu ingrediente de natură socială și juridică este pregătirea cea mai adecvată funcției manageriale. Elimină cele două forme de impostură care se manifestă în activitatea managerială: „inginer care nu cunoaște partea economică”, respectiv „economist care nu simte procesul tehnologic”. Îmbinarea gândirii creative a inginerului cu gândirea normativă a economistului este un binom care aduce activitatea managerială în realitate.

Marea majoritate a absolvenților și-au găsit locuri de muncă, unii dintre ei au devenit, în 5-6 ani, manageri de diferite niveluri sau și-au demarat propria afacere. Curricula specializării este corelată cu cerințele economiei de piață în domeniul forței de muncă: gândire creatoare fundamentată cu argumente economice, dexteritate în utilizarea tehnicii de calcul, adaptarea la piață și participarea la circuitul economic mondial prin cunoașterea limbilor străine.


Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Analiză matematică; Algebră, geometrie analitică și dif.; Chimie; Progr. și utilizarea calculatorului; Geom. descript. și desen tehnic; Studiul materialelor; Limba engleză; Educație fizică; Mecanică; Fizică; Bazele economiei; Practică; Grafică asistată de calculator; Tehnologia materialelor; Rezistența materialelor; Termotehnică și mașini termice; Asigurari; Elemente de drept și leg. ec.; Mecanisme; Toleranțe și control dimensional; Baze de date; Cercetarea operațională; Organe de mașini; Electronică și automatizări; Contabilitate; Bazele proiectarii asist. de calc.; Controlul statistic al calitatii; Utilaje și echip. de producție; Managementul resurselor umane; Comerț internațional; Ingineria sist. de prod.; Mașini unelte; Management general și industrial; Tehn. constr. de mașini; Tehnologia presării la rece; Management strategic; Managementul intr. mici; Ingineria valorii produselor; Investiții; Proiectarea dispozitivelor; Modelare și simulare; Analiza sistemelor economice; Optimizarea proceselor tehnologice; Fabricația asistată de calculator; Gestiune economică financiară pe calculator.

Discipline opționale: Metode numerice; Introducere în electrotehnică; Mecanica fluidelor - tehnică.; Managementul activității de logistică.; Bazele managementului; Mașini unelte II; Marketing; Informatică managerială; Managementul calității; Comunicare managerială.
Discipline facultative: Limba franceză; Limba germană; Integrare EU; Filosofie; Curs pr. de termin. în limb. magh.; Bazele generării suprafețelor și scule așchietoare; Utilizare Internet.

Înapoi<<

Taguri