Școala doctorală din cadrul Universității Petru Maior

Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș a devenit, prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 667 din 28 martie 2007 Instituție Organizatoare de Studii Universitare Doctorale, în domeniul Filologiei. Este încă o recunoaștere a valorii de necontestat a școlii de critică și istorie literară din cadrul acestei universități, în care sunt angrenați câțiva importanți scriitori mureșeni. Școala doctorală de studii literare de la Universitatea „Petru Maior”  și-a început activitatea în anul universitar 2007-2008. Calitatea de conducători de doctorat a fost instituită prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 1071 din 15.05.2007 pentru următoarele cadre didactice: prof.univ.dr. Iulian Boldea, prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan și prof.univ.dr. Cornel Moraru, îndrumă activitatea didactică și științifică a doctoranzilor în domeniul Filologiei, specializarea Literatura română.

Școala doctorală este o structură instituțională aflată în subordinea Facultății de Științe și Litere și reunește toți conducătorii de doctorat din domeniul filologiei. La nivelul Școlii doctorale funcționează un Consiliu Științific care e responsabil de organizarea și desfășurarea întregii activități de pregătire doctorală din domeniul respectiv. În vederea gestionării activităților curente, Consiliul Științific al Școlii doctorale este condusă de director – prof. univ. dr. Iulian Boldea, numit prin ordin al rectorului. Consiliul facultății are obligația să reglementeze activitatea secretariatului în așa fel încât organizarea și gestionarea programelor de studii ale doctoranzilor să se realizeze în cele mai bune condiții.
Doctoratul se derulează pe baza unui contract de studii doctorale, încheiat între doctorand, conducătorul de doctorat și I.O.S.U.D, în care sunt prevăzute drepturile și obligațiile fiecărei părți implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, în așa fel încât să fie realizate standardele și principiile de asigurare a calității. Școala doctorală se derulează în două etape fundamentale de pregătire: Programul de pregătire universitară avansată, care se desfășoară în cadrul Școlii doctorale pe baza planului de învățământ aprobat de Senatul Universității „Petru Maior” și are o durată de 2 semestre și Programul de cercetare științifică, ce are o durată de 4 semestre, fiind organizat în domeniul de cercetare prin care s-a consacrat conducătorul de doctorat.

La dispoziția doctoranzilor se află un modern Laborator de studii literare doctorale, unde pot fi finalizate proiectele de cercetare ce se vor derula în cadrul Școlii doctorale de studii literare. Catedra de Filologie, din cadrul Facultății de Științe și Litere a Universității „Petru Maior” reprezintă, prin Centrul de cercetare de critică și istorie literară Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX, acreditat de CNCSIS, prin revista științifică Studia Universitatis „Petru Maior”. Seria Philologia (cotată de către CNCSIS la categoria B+) și prin Școala doctorală de studii literare recent validată, una dintre cele mai importante și mai cunoscute catedre de profil nu doar din cadrul învățământului superior mureșean, dar și din întregul spațiu academic național. Prin obținerea calității de instituție organizatoare de doctorat, școala de critică și de istorie literară din cadrul Universității „Petru Maior” își reconfirmă prestanța, valoarea și prestigiul.

 

Mai multe informatii gasiți pe site-ul http://www.upm.ro/scoala_doctorala

Taguri