Calculatoare

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență: Calculatoare și tehnologia informației
Programul de studii: Calculatoare, 4 ani, zi, 240 credite

La Facultatea de Inginerie, programul de studii Calculatoare a fost introdus relativ de curând (2000), prin prisma conștientizării crescânde a importanței pe care o are învățământul și cercetarea în domeniul calculatoarelor în contextul național, european și internațional, respectiv a cererii de specialiști în domeniu pe piața muncii și a fost acreditat în anul 2008. 
Perspectiva programului de studii este strâns legată de evoluția sistemelor de calcul, și încearcă să cuprindă majoritatea direcțiilor de dezvoltare în microelectronică, rețelele de calculatoare, sisteme inteligente și informatică industrială.
Parcurgerea programului de studii și obținerea calificării universitare presupune acumularea de cunoștințe teoretice dar și de competențe/abilități practice în domeniu/ specializare.

Cunoștințe, competențe și abilități generale dobândite în cadrul programului de studii

 • capacitate de comunicare profesională scrisă și orală, inclusiv într-o limbă străină;
 • capacitatea de învățare și autoperfecționare, receptivitate la noutățile din domeniu;
 • capacitatea de abordare științifică a domeniului de specialitate - capacitatea de analiză, sintetizare și interpretare a unui set de informații de specialitate;
 • utilizarea limbajelor, mediilor și tehnologiilor de programare;
 • competențe de proiectare și utilizare microsistemelor;
 • proiectarea, implementarea și utilizarea rețelelor de calculatoare;
 • proiectarea, implementarea sistemelor distribuite și utilizarea tehnologiilor WEB;
 • managementul sistemelor informatice (structuri de proiecte, documentații, utilizare standarde, încadrare economică și legislativă);
 • proiectarea, implementarea și verificarea unor sisteme informatice complexe;
 • competențe de proiectare și utilizare a executivelor, sistemelor de operare și a tehnicilor de programare în timp real;
 • competențe privind proiectarea și implementarea unor aplicații bazate pe inteligență artificială;
 • abilitatea de a lucra într-o echipă;
 • abilitatea de a colabora cu specialiști din alte domenii;
  abilitatea de continuare a studiilor universitare de licența prin studii universitare de masterat și apoi de doctorat.

Perspective în carieră:

Absolvenții programului de studii dobândesc o pregătire vastă în diferite subdomenii ale sistemelor de calcul care le permite să-și desfășoare activitatea în toate ramurile industriale în care sunt utilizate sisteme informatice, în proiectare, în cercetare-concepție, în asigurarea service-ului dar și în învățământ.

Disciplinele studiate în facultate:

Discipline obligatorii:
Analiză matematică; Algebră liniară; Geometrie analitică și diferențială; Desen tehnic; Fizică; Chimie; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Limba engleză; Educație fizică; Metode numerice; Electrotehnică; Dispozitive electronice și electronică analogică; Matematici speciale; Analiza și sinteza dispozitivelor numerice; Structuri de date și algoritmi; Măsurări electrice și traductoare; Baze de date; Electronică digitală; Teoria sistemelor; Sisteme de operare; Programare orientată pe obiect; Arhitectura calculatoarelor; Limbaje formale și automate; Ingineria programării; Baze de date distribuite; Informatică administrativă și economică; Fiabilitate și diagnoză; Optimizări; Programare în limbaj de asamblare; Rețele locale de calculatoare; Inteligență artificială; Managementul sistemelor informatice; Sisteme distribuite; Comunicații industriale; Prelucrarea imaginilor; Sisteme expert; Sisteme informatice în telecomunicații; Tehnologii WEB; Programarea aplicațiilor de timp real;  Practică.

Discipline opționale: Algoritmica grafurilor; Achiziții, prelucrări și transmisia datelor; Proiectare interfețe utilizator; Sisteme cu microprocesoare; Echipamente periferice și interfețe; Securitatea informațiilor.
Discipline facultative: Limba străină; Birotică; Integrare europeană; Sociologie; Terminologie în limba maghiară; Utilizare internet; Comunicare managerială.

Înapoi<<

Taguri