Prevederi legale

METODOLOGIA organizării și desfășurării admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul 2009-2010

PROBLEME GENERALE
În conformitate cu principiul autonomiei universitare, admiterea în ciclul de studii universitare de licență pentru anul 2009-2010 se organizează de către Universitatea “Petru Maior” din Târgu-Mureș pe baza unor reglementări proprii care sunt aduse la cunoștința celor interesați prin afișarea la sediul universității.
În cele ce urmează se vor prezenta detaliat reglementările privind organizarea admiterii, înscrierea candidaților, stabilirea rezultatelor concursului, depunerea și rezolvarea contestațiilor.

I. CANDIDAȚII LA ADMITERE

1.Pot candida la admiterea în învățământul superior, în ciclul de studii universitare de licență, cetățenii
 români, absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta). De asemenea pot candida la admiterea în toate ciclurile universitare cetățenii statelor membre ale UE, a statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

2. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii/ specializări din Universitatea "Petru Maior" sau din instituții diferite de învățământ superior, în condițiile stabilite de senatul universității, dar poate fi admis la o singură universitate pe locuri subvenționate de la bugetul de stat.Bugetarea se acordă conform prevederilor Legii nr.224/2005.
Candidatul admis la mai multe domenii/specializări sau universități trebuie să opteze pentru aceea la care dorește să fie subvenționat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de senatul universității, prin calendarul admiterii.

3. Olimpicii cu performanțe recunoscute în concursurile internaționale (cei care au obținut în ultimii doi ani de studii distincții la olimpiadele școlare internaționale, la concursurile artistice sau sportive de nivel mondial, continental sau olimpic), pot urma două specializări din aceeași facultate sau din facultăți sau instituții diferite, conform HG nr. 1004 / 2002, art. 31, fără taxe de școlarizare. Candidații menționați mai sus au dreptul de a se înscrie în învățământul universitar fără susținerea admiterii, cu condiția să se regăsească pe listele nominale care se transmit de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

4. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care renunță la continuarea studiilor sau decid să facă și o a doua specializare în cadrul aceleiași universități sau într-o altă universitate, pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu finanțare de la buget la specializarea inițială).

5. Absolvenții cu diplomă de licență/absolvire, ai învățământului de stat, pot urma o a doua specializare în ciclul de studii universitare de licență, la continuare de studii conform Regulamentului de continuare de studii al Universității „Petru Maior”, în care se precizează modalitatea de recunoaștere a diplomei inițiale, anul în care se pot înscrie candidații, creditele minime necesare și alte condiții preliminare, în limita locurilor disponibile stabilite de Senatul Universității pe baza propunerilor Consiliilor de Facultate.
Taxa de înscriere și înscrierea propriu-zisă pentru această categorie de candidați este aceeași ca și pentru admiterea în întregul ciclu.

6. Absolvenții cu diplomă de licență/absolvire ai învățământului superior particular au dreptul să urmeze o a doua specializare în instituțiile de învățământ superior de stat pe locurile finanțate de la buget, în urma reușitei la admitere pe aceste locuri.

7. Absolvenții fără diplomă de licență/absolvire ai învățământului de stat și privat au dreptul să se prezinte la admiterea pentru studiul unei noi specializări, după cum urmează:
a) dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
b. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă, cea de-a doua specializare poate fi în regim bugetar. În ambele situații trebuie îndeplinească cerințele de admitere prevăzute de prezentul regulament.
În toate situațiile de punctul 6 și 7 se aplică prevederile Legii nr.224/2005.

Taguri