Automatică și informatică aplicată

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență: Ingineria sistemelor
Programul de studii: Automatică și informatică aplicată, 4 ani, zi, 240 credite

Programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată (AIA) funcționează în cadrul Facultății de Inginerie, este acreditat și a fost evaluat periodic în 1997, 2003 și 2008.
Prin programul de studii se asigură inginerilor absolvenți cunoștințe teoretice precum și competențe și abilități practice, după cum urmează:

 • Competențele generale se referă la:
 • Utilizarea limbajelor, mediilor și tehnologiilor de programare;
 • Proiectarea și utilizarea executivelor, sistemelor de operare și tehnicilor de programare în timp real;
 • Proiectarea, implementarea și utilizarea sistemelor de comunicații;
 • Analiza de proces, modelarea, simularea și identificarea proceselor;
 • Proiectarea și implementarea unor soluții de conducere automată;
 • Proiectarea, implementarea și utilizarea echipamentelor de automatizare;
 • Întocmirea și gestionarea execuției de proiecte în domeniul automaticii și informaticii aplicate și în domenii conexe;
 • Abilități de lucru în echipă, cooperare interdisciplinară și integrare de sisteme;
 • Competențe manageriale pentru activități tehnice și economice.

Competențele de specialitate se referă la procesele de cunoaștere, reproducere și înțelegere specifice domeniului de studiu considerat, respectiv:

 • Bazele informaticii și structura calculatoarelor;
 • Sisteme de operare uzuale (platforme Windows, Unix);
 • Limbaje și medii de programare (C, C++, Java, Asamblare, etc.), tehnici și tehnologii de programare Web;
 • Baze de date, tehnici de securizare a datelor și programelor;
 • Sisteme și tehnici de operare în timp real, dezvoltarea de aplicații în timp real;
 • Transmisii de date și tehnologii, protocoale de comunicații în rețele;
 •  Proiectarea rețelelor: arhitectură, configurare, administrare, securizare;
 • Tehnologii de proiectare a aplicațiilor Internet;
 • Analiza sistemică a proceselor; metodologii de modelare, simulare și identificare a proceselor;
 • Proiectarea structurilor de conducere: configurare, calcul legi de comandă pentru diverse structuri (standard, derivate din structura standard, reacție după stare, comandă optimală, logica fuzzy);
 • Proiectarea asistată a structurilor de conducere, proiectarea tehnologică și asimilarea în fabricație;
 • Realizarea funcțiunilor de monitorizare și de diagnoză a sistemelor;
 •  Implementarea sistemelor de conducere: componente și sisteme de achiziție și distribuție de date, proceduri de achiziție și prelucrare a datelor, structuri software pentru aplicații de conducere în timp real, interfețe om-mașină, programarea microsistemelor, tehnologii și metode de programare a automatelor programabile;
 • Configurarea și implementarea sistemelor de conducere aferente proceselor industriale continue: alegerea echipamentelor de câmp (senzori, traductoare, organe de reglare, elemente de execuție electrice, pneumatice, hidraulice), utilizarea și configurarea structurilor de conducere, alegerea echipamentelor de comandă (regulatoare analogice, numerice, microsisteme pe bază de microcontrolere), acordarea și punerea în funcțiune a buclelor de reglare, implementarea structurilor distribuite și ierarhizate de conducere pentru procese industriale complexe;
 • Configurarea și implementarea sistemelor de conducere aferente acționărilor electrice și sistemelor electroenegetice;
 • Conducerea roboților și a sistemelor de fabricație flexibile: structura roboților, structuri de comandă, medii software pentru roboți, conducerea sistemelor flexibile de fabricație;
 • Managementul proiectelor (structuri de proiecte, documentații, utilizare standarde, încadrare economică și legislativă);
 • Planificarea și organizarea fluxurilor de proiectare și fabricație; structurarea activităților;
 • Noțiuni de integrare a sistemelor în aplicații de automatică și informatică;
 • Elemente de protecție a creației intelectuale; intocmirea brevetelor și a documentelor de protecție a proprietății intelectuale;
 • Noțiuni fundamentale de știința comunicării și tehnici de comunicare; noțiuni de psihologia și sociologia muncii; noțiuni de organizare, normare, conducere;
 • Sistemul informațional al unei firme;
 • Noțiuni de management și marketing;
 • Managementul financiar al proiectelor; întocmirea contractelor și a unor documentații economice.


Perspective în carieră:

Absolvenții programului de studii dobândesc o pregătire care le permite să-și desfășoare activitatea în toate ramurile industriale de producție, în proiectare, în cercetare-concepție, în asigurarea service-ului și în învățământ.

Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Analiză matematică; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială; Grafică asistată de calculator; Fizică; Chimie; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Limba engleză; Educație fizică; Metode numerice; Electrotehnică; Circuite electronice liniare; Matematici speciale; Analiza și sinteza dispozitivelor numerice; Mecanică; Măsurări și traductoare; Instrumentație; Ingineria sistemelor automate; Teoria sistemelor; Sisteme de operare; Mașini electrice și acționări; Arhitectura calculatoarelor; Optimizări; Modelare, identificare și simulare; Rețele de calculatoare; Fiabilitate și diagnoză; Ingineria sistemelor de programe; Echipamente electronice de automatizare; Inteligență artificială; Managementul sistemelor electrice și electronice; Automatizarea proceselor electroenergetice; Protocoale de comunicații; Tehnologii WEB; Sisteme dinamice cu evenimente discrete; Sisteme de conducere adaptive; Sisteme de conducere a proceselor continue; Automate și microprograme; Programarea aplicațiilor de timp real; Practică.

Discipline opționale: Baze de date; Electronică digitală; Electronică de putere; Sisteme cu microprocesoare; Robotică; CAD în automatică.

Discipline facultative: Limbă străină; Birotică; Integrare europeană; Sociologie; Terminologie în limba maghiară; Utilizare internet; Comunicare managerială.

Înapoi<<

Taguri