INSPECTORATUL JUDEȚEAN MUREȘ

Inspectoratele școlare sunt organe de specialitate ale Ministerului Educației și Cercetării, sunt subordonate acestuia, se organizează la nivel județean, și acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale prevăzute de Legea invățământului în domeniul învățământului preuniversitar.

Inspectoratele școlare își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii învățământului a Statutului personalului didactic, a hotărârilor și ordonantelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii învățământului, precum și a ordinelor, precizărilor elaborate de Ministerul Educației si Cercetarii.

Prin activitatea managerială inspectoratele școlare urmăresc realizarea prevederilor Legii învățământului referitoare la finalitățile învățământului, accesul la toate nivelurile și formele de învățământ ale cetățenilor, fundamentarea judicioasă a rețelei de învățământ, asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv-educativ de învățământ și educație (curriculum).

Asigură și stimulează, în condițiile prevăzute de lege, descentralizarea la nivelul unităților din subordine. Încheie contracte colective de munca cu organizațiile sindicale, potrivit legislației în vigoare.

Asigură și urmăresc aplicarea legislației, a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a altor acte normative emise de Ministerul Educației si Cercetării, în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului instructiv-educativ.

Asigură și coordonează aprovizionarea unităților de învățământ din subordine cu manuale pentru învățământul general obligatoriu, prospectarea pieții și lansează comanda de manuale pentru licee, școli profesionale și școli postliceale, asigură necesarul de programe școlare, planuri de învățământ, imprimate tipizate, ordine și instrucțiuni ale Ministerului Educației și Cercetării precum și alte acte normative elaborate.

Organizează și îndruma activitatea de perfecționare a personalului didactic și nedidactic, de execuție și conducere, de cercetare pedagogică, precum și alte acțiuni de informare și perfecționare desfășurate în învățământul preuniversitar.
În acest sens, coordonează și controlează activitatea Caselor Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unitățile și cercurile pedagogice și colaborează, în domeniul perfecționării, cu instituțiile de învățământ superior.

Studiază activitățile cadrelor didactice și nedidactice de execuție și conducere, generalizează experiența pozitivă a acestora, îi stimulează în activitatea de cercetare științifică, elaborează lucrări cu caracter metodic și procedural pentru uzul personalului din învățământul preuniversitar.

Asigură, în condițiile legii, organizarea și desfășurarea învățământului pentru populația școlară aparținând minorităților naționale. Elaborează studii, cercetări și propun Ministerului Educației și Cercetării experimente și acțiuni privind implementarea reformei învățământului preuniversitar, în general, și pentru fiecare obiect de studiu, în special.

Asigură organizarea, desfășurarea și finalizarea examenului de capacitate, concursurile de admitere și a examenelor de absolvire din unitățile de învățământ, precum și concursurile școlare pe obiecte de studiu și meserii, cultural-artistice și sportive de la nivelul județului, în condițiile legii și în conformitate cu regulamentele, normele și metodologiile elaborate în acest sens de Ministerul Educației și Cercetării.

Sprijină instituțiile de învățământ superior în acțiunile inițiate de acestea pentru concursul de admitere.

Ca instituții bugetare coordonate de Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare dispun de prerogativele conducerii autonome, în condițiile prevăzute de lege. 

Mai multe detalii găsiți pe pagina www.edums.ro

Contact

Adresa:
str. Victor Babeș nr. 11
mun. Tîrgu-Mureș
județul Mureș

Telefon:
0265-213779

Fax:
0265-218473

E-mail:
office@edums.ro