Tehnologia construcțiilor de mașini

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență:
Inginerie industrială
Specializarea: Tehnologia construcțiilor de mașini , 4 ani, zi, 240 credite

Specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini din domeniul Ingineriei industriale a fost acreditată în 1995. Activitatea specializării este coordonată de Facultatea de Inginerie prin Catedra de Inginerie Tehnologică și Managerială.

Specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini pregătește specialiști pentru proiectarea constructivă și tehnologică, conducerea proceselor tehnologice, exploatarea și întreținerea mașinilor și utilajelor specifice industriei constructoare de mașini, vizând în esență pregatirea fabricației(“Production Engineering-Manufacturing Processing”). Pregătirea tehnică generală, completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării și prelucrării asistate de calculator, este finalizată cu un pachet de discipline economice absolut necesare, pentru formarea unei vederi largi asupra domeniilor cercetării, producției și desfacerii produselor industriale.


Cunoștințe, competențe și abilități generale dobândite în cadrul specializării:

 • Pregătire inginerească fundamentală
 • Cunoștințe solide de desen tehnic și grafică pe calculator
 • Cunoștințe tehnnice generale în domeniul ingineriei materialelor și a domeniilor mecanicii
 • Abilități în pregătirea fabricației
 • Proiectare asistată și fabricație asistată de calculator(CAD-CAM)
 • Cunoștințe de conducere a proceselor economice industriale
 • Abilități în ingineria sistemelor și marketing industrial
 • Capacitate de comunicare profesională scrisí£ și oralí£, inclusiv într-o limbă străină;
 • Capacitatea de învățare și autoperfecționare, receptivitate la noutățile din domeniu;
 • Abilități de utilizare a tehnologiilor informatice și gestiune a informației;
 • Abilitatea de a lucra într-o echipí£ interdisciplinarí£;
 • Capacitatea de abordare științifică a domeniului de specialitate - capacitatea de analiză, sintetizare și Interpretare a unui set de informații de specialitate;
 • Abilitatea de continuare a studiilor universitare de licența prin studii universitare de masterat și apoi de doctorat.
   

Perspective în carieră:
Ținând cont de importanța evidentă a acestei specializări în activitatea de cercetare, proiectare și producție, se poate afirma fără rezerve că va fi mult solicitată în perspectivă pentru a asigura necesarul de ingineri cu un nivel de pregătire competitiv, mai ales în situația unei economii normale, suple și dinamice,  caracteristică întreprinderilor mici și mijlocii.

Absolvenții specializării dobândesc o pregătire interdisciplinară care le permite să-și desfășoare activitatea în toate ramurile industriale de producție, în proiectare, în cercetare-concepție, în asigurarea service-ului dar și în învățământ.
 
Disciplinele studiate în facultate:
   Discipline obligatorii: Analiză matematică; Algebră, geometrie analitică și dif.; Chimie; Geom. descript. și desen tehnic; Studiul materialelor; Limba engleză; Educație fizică; Fizică; Mecanică; Programarea și utilizarea calculatorului; Bazele economiei; Grafică asistată de calculator; Toleranțe și control dimensional; Baze de date; Proiectarea funcțională; Tehnologia presării la rece; Proiectarea dispozitivelor; Tehnologia materialelor; Mecanică; Rezistența materialelor; Mecanisme; Organe de mașini; Elemente de drept și leg. ec.; Bazele gen. supr. și scule așchi.; Bazele proiectarii asist. de calc.; Bazele calculului cu element finit; Mașini unelte; Tehn. constr. de mașini; Proiectarea sculelor așchietoare; Fabricația asistată de calculator; Tratamente termice; Tehnologii și echip. de montaj; Tehnologii și echip. de control; Bazele cercetării experimentale ; Practica.

Discipline opționale: Metode numerice; Termotehnică și mașini termice; Contabilitate; Vibrațiile mașinilor și utilajelor; Electrotehnică; Bazele ingineriei sistemelor;; Mecanica fluid. și echip. hidr.; Marketing industrial; Optimizarea proceselor tehnologice; Electronică și automatizări; Management general și industrial.

Discipline facultative: Limba franceză; Limba germană; Integrare EU; Filosofie; Curs pr. de termin. în limb. magh.; Utilizare Internet; Comunicare managerială; Materiale plastice și compozite.

Înapoi<<

Taguri