Mecatronică

Domeniul fundamental: ȘTIINȚE INGINEREȘTI
Domeniul pentru studii universitare de licență:
Ingineria mediului
Specializarea: Mecatronică, 4 ani, zi, 240 credite

Facultatea de Inginerie specializarea a fost introdusă relativ de curând (2000), prin prisma conștientizării crescânde a importanței pe care o are învățământul și cercetarea în domeniul mecatronicii în contextul național, european și internațional, respectiv a cererii de specialiști în domeniu pe piața muncii. Trebuie precizat că toate produsele noi, începând de la simpla mașină de spălat până la cea mai sofisticată mașină-unealtă sau cel mai luxos automobil sunt sisteme mecatronice care înglobează în structura lor mecanică de precizie, electronică și informatică.

Misiunea specializării Mecatronică, prin programul de studii ce-l oferă este în concordanță cu cea a UPM - de formare de specialiști cu studii superioare, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei și inserției lor pe piața forței de muncă.

Obiectivul central al specializării Mecatronică, este acela de a oferi un program de studiu de calitate, capabil de a pregăti ingineri mecatroniști - specialiști în produse și sisteme mecatronice.
Parcurgerea programului de studii și obținerea calificării universitare presupune acumularea de cunoștințe teoretice dar și de competențe/abilități practice în domeniu/ specializare.

Cunoștințe, competențe și abilități generale dobândite în cadrul specializării:

  • capacitate de comunicare profesională scrisí£ și oralí£, inclusiv într-o limbă străină;
  • capacitatea de învățare și autoperfecționare, receptivitate la noutățile din domeniu;
  • abilități de utilizare a tehnologiilor informatice și gestiune a informației;
  • abilitatea de a lucra într-o echipí£ interdisciplinarí£;
  • capacitatea de înțelegere și utilizare a schemelor de funcționare specifice sistemelor mecatronice (traiectorii, viteze și accelerații ale elementelor cinematice ale roboților industriali, automobilelor, mașinilor unelte) și a celor de măsurat cu comandă numerică, sisteme de comandă și acționare electrice, pneumatice și hidraulice, sisteme de comandă și reglare mecatronice, calculatoare, programatoare, unitatea centrală, echipamente periferice, echipamente de comandă, senzori și traductoare);
  • abilități în lucrări de punere în funcțiune, exploatare, întreținere și reparare a unor sisteme mecatronice;
  • capacitatea de abordare științifică a domeniului de specialitate - capacitatea de analiză, sintetizare și interpretare a unui set de informații de specialitate;
  • competențe în domeniul proiectării, exploatării, întreținerii și depanării componentelor și sistemelor mecatronice;
  • abilitatea de continuare a studiilor universitare de licența prin studii universitare de masterat și apoi de doctorat.

Perspective în carieră:
Absolvenții specializării dobândesc o pregătire interdisciplinară, care le permite să-și desfășoare activitatea în toate ramurile producției industriale, în cercetarea științifică și tehnologică, în servicii comerciale sau de expertiză și în învățământ.
 
Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Analiză matematică; Algebră, geometrie analitică și dif.; Geom. descript. și desen tehnic; Chimie; Studiul materialelor; Educație fizică; Limba engleză; Progr. și utilizarea calculatorului; Matematici speciale; Mecanică; Fizică; Practică; Grafică asistată de calculator; Tehnologia materialelor; Rezistența materialelor; Electrotehn. și maș. electrice; Contabilitate; Analiza și sinteza disp. numerice; Măsurări și traductoare; Mecanisme; Baze de date; Toleranțe și control dimensional; Bazele proiectarii asist. de calc.; Bazele sistemelor mecatronice; Materiale inteligente; Bazele gen. supr. Și scule așchi.; Bazele calculului cu element finit; Proiectarea funcțională; Electrotehnologii; Teoria sistemelor; Utilaje și echip. de producție; Senzori și traductoare; Comunicare managerială; Microtehnologii în mecatronică; Sisteme mecatronice; Mașini unelte; Tehnologia presării la rece; Bazele cercetării experimentale; Optică tehnică și aparate optice; Hidronică și pneutronică; Sisteme flexibile de fabricatie; Marketing industrial; Inteligență artificială; Fiabilitatea și mentenabilitatea; Proiectarea dispozitivelor;  Tehnologii și echip. de montaj; Sisteme cu microprocesoare.

Discipline opționale: Metode numerice; Mecanica fluid. și echip. hidr.; Organe de mașini; Electronică; Senzori și sisteme senzoriale; Termotehnică; Ingineria sistemelor automate; Management general și industrial; Sisteme de conducere a roboților;  Microcontrolere, microprocesoare; Sisteme de conducere adaptive.

Discipline facultative: Limba franceză; Limba germană; Integrare EU; Filosofie; Curs pr. de termin. în limb. magh.; Fabricația asistată de calculator; Utilizare Internet; Managementul intr. mici.

Înapoi<<

 

Taguri