Facultatea de Științe si Litere

Tradițiile învățământului academic umanist din Târgu-Mureș încep în anul 1960, prin înființarea Institutului Pedagogic de 3 ani. Încă de la debut, acesta funcționează cu două secții, pe parcursul anilor fiind pregătite cadre didactice în următoarele specializări: română-istorie, română-maghiară, istorie-geografie, matematică-fizică, chimie, fizică, muzică, matematică, educație fizică, institutori.

În anii următori, chiar dacă profilul umanist s-a transformat într-un profil tehnic, colectivul de cadre didactice de la profilul umanist și-a continuat activitatea în domeniul educațional și științific. În spiritul tradiției universitare, Facultatea de Științe și Litere își începe activitatea în anul 1993, ca o componentă a Universității "Petru Maior" din Târgu-Mureș, alături de Facultatea de Inginerie și de Colegiul Universitar. În momentul de față, în cadrul Facultății de Științe și Litere există o ofertă diversificată de specializări, factor stimulator de creare a unei atmosfere propice desfășurării unei activități didactice și științifice la nivelul exigențelor universitare.

Facultatea de Științe și Litere are un caracter complex, alcătuirea cursurilor pe care le oferă fiind strâns legată de situația și cerințele economice din România de azi. Studenții și cadrele didactice beneficiază în timp real de ultimele noutăți economice, sociale, științifice și didactice. Prin existența Centrului de comunicații RoEduNet (Romanian Educational Network), toate laboratoarele Facultății de Științe și Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informațional al lumii moderne. Misiunea Facultății de Științe și Litere este de a pregăti specialiști cu o paletă largă de cunoștințe generale și științifice. Pregătirea studenților vizează în principal stimularea creativității acestora în gândire și acțiune, dezvoltarea capacității de a inova, de a inventa și de a-și folosi pe deplin resursele intelectuale. Prin modul de organizare, prin calitatea actului educațional și științific, Facultatea de Științe și Litere este o componentă importantă a “societății educaționale” românești.

Întreaga activitate didactică este coordonată de catedrele de specialitate existente în cadrul Facultății de Științe și Litere: Catedra de Matematică-Informatică, Catedra de Filologie și Catedra de Istorie și Relații Internaționale. Activitatea de cercetare științifică este coordonată și valorificată în cadrul următoarelor departamente de cercetare științifică: Matematică, Știința calculatoarelor, Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Istorie, Relații internaționale. Laboratoarele în care se desfășoară activitatea didactică și de cercetare sunt dotate conform standardelor universitare, folosirea tehnicii de calcul și a Internet-ului devenind o practică comună pentru toate specializările Facultății de Științe și Litere.

Specializările existente în cadrul Facultății de Științe și Litere sunt fie acreditate, fie autorizate de către ARACIS. Procesul didactic are la bază planuri de învățământ elaborate conform standardelor universitare naționale și internaționale.

Sistemul de Credite Transferabile asigură libertatea studenților de a participa la cursuri și în alte centre universitare din țară sau străinătate. Pentru fiecare specializare se asigură și posibilitatea de a frecventa cursurile Departamentului de Pregătire Pedagogică, oferindu-li-se un plus de oportunități absolvenților. Un număr însemnat de lucrări cu caracter didactic se găsesc în biblioteca Universității: cursuri, culegeri de probleme și îndrumătoare de lucrări sau proiecte, site-uri educaționale, CD-uri educaționale, toate constituind suportul pus la dispoziția studenților pentru buna desfășurare a procesului educațional. În cadrul facultății noastre funcționează opt specializări la nivel de licență și cinci specializări la nivel de masterat. Un element extrem de important este acela că Facultatea de Științe și Litere este singura facultate din Universitatea “Petru Maior” care organizează programe de studii la toate nivelele de pregătire universitară: licență, masterat și doctorat. Astfel, în cadrul Facultății de Științe și Litere funcționează Școala Doctorală de Studii Literare (director: prof.univ.dr. Iulian Boldea), cu trei conducători de doctorat și 26 de doctoranzi.

Cercetarea științifică este o componentă de bază a activității desfășurate în cadrul Facultății de Științe și Litere. Activitatea cadrelor didactice și a studenților are în vedere următoarele elemente: realizarea unor lucrări de cercetare pe grupuri organizate în departamentele de cercetare științifică; realizarea unor lucrări de cercetare în colective mixte cu Institutul de cercetări socio-umane al Academiei Române din Târgu-Mureș sau cu revista „Vatra”,  în domeniul istoriei, filologiei, sociologiei și pedagogiei, precum și în alte domenii; Contracte de cercetare angajate de colective de cadre didactice cu Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) - prin granturi anuale propuse competiției naționale sau cu agenții economici interesați. Planul general al activităților științifice din Facultatea de Științe și Litere are în vedere următoarele elemente: obținerea unor granturi de cercetare din partea Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS); colaborări științifice cu agenții economici din județul Mureș și alte zone geografice; valorificarea rezultatelor cercetării științifice în publicații de prestigiu național și internațional pentru o cât mai bună recunoaștere științifică a Facultății de Științe și Litere.

Planurile operaționale ale Facultății de Științe și Litere sunt fundamentate pe concepția potrivit căreia cercetarea științifică reprezintă o componentă fundamentală a activității academice. Trebuie subliniat faptul că, începând cu anul 2005, Facultatea de Științe și Litere organizează conferința internațională Integrarea europeană – între tradiție și modernitate, precum și alte conferințe și simpozioane internaționale și naționale în domeniul informaticii, istoriei și filologiei. Din anul 2005, în cadrul Facultății de Științe și Litere există două centre de cercetare acreditate de CNCSIS: Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX, în domeniul filologiei și Centrul de cercetare științifică a elitelor românești, în domeniul istoriei. O mărturie a dinamicii activității științifice din facultatea noastră o reprezintă granturile de cercetare obținute, precum și cele două publicații științifice, Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia și Studia Universitatis „Petru Maior”. Historia, acreditate CNCSIS, categoria B+, incluse în baze de date internaționale. Trebuie menționat, de asemenea, că un număr de cinci cadre didactice din colectivul facultății au calitatea de experți evaluatori ARACIS și de evaluatori CNCSIS. În același timp, Facultatea de Științe și Litere a inițiat procedurile de acreditare a unui Centru de perfecționare a profesorilor din învățământul preuniversitar (definitivat și grade didactice), pentru domeniile filologie, matematică, informatică și istorie.

Facultatea de Științe și Litere este implicată într-un număr însemnat de proiecte de colaborare internațională cu numeroase universități de prestigiu din străinătate. Aceste relații se materializează prin cooperări științifice, didactice, administrative la nivelul cadrelor didactice universitare, precum și la nivelul studenților. Proiectele de cooperare internațională inițiate, Tempus, Phare, Erasmus, Socrates, Leonardo etc., au asigurat posibilitatea de a colabora cu unele universități de prestigiu, din care amintim: National University of Ireland, Galway – Irlanda, IUFM Versailles, Haute Ecole Charlemagne, Letterkenny Institute of Technology, Universitatea Corvinus, Universita degli Studi di Lecce, National Technical University of Athens, IUT Angers, Katholieke Universiteit Leuven, Free University of Amsterdam, University of Plymouth, University of Valencia etc. Printre proiectele de colaborare internațională ale Facultății de Științe și Litere putem aminti: Distributed Data Processing of Education and Retraining in Data Transmision and Distributed Processing Networks; Romanian College in Computer Sciences and Engineering; Advanced Educational Technologies. Un număr însemnat de studenți ai Facultății de Științe și Litere au beneficiat de stagii de pregătire în cadrul universităților partenere din Europa. Aceasta a permis realizarea unor materiale științifice și didactice care au fost valorificate în procesul educațional universitar.

 

Oferta educațională

DomeniulSpecializarea de referințăDurata de studiiCifra de școlarizareZi IFRBugetTaxă
InformaticăInformatică3 ani50 + 2rr50-
Limbi și literaturiLimba și literatura română – Limba și literatura engleză3 ani26+1rr75150
Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate3 ani24+2rr75-
IstorieIstorie3 ani24+1rr50-
Relații internaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene3 ani20+2rr+1RM100-
TOTAL FACULTATE144+8rr+1RM350150

* rr – locuri pentru rromi
*RM-locuri pentru cetățeni de origine etnică română din Republica Moldova care au absolvit liceul în România

Taguri