Informatică

Domeniul pentru studii universitare de licență: Informatică                                           
Specializarea: Informatică, 3 ani, curs de zi, 180 credite 

Competențe: Disciplinele studiate asigură specializarea studenților în tehnici de programare, algoritmi eficienți, rețele de calculatoare, arhitectura calculatoarelor, baze de date, precum și în proiectarea și utilizarea sistemelor informatice.

Catedra de Matematică - Informatică, care asigură pregătirea de bază a studenților de la această secție, dispune de un corp profesoral cu experiență cuprinzând un număr important de doctori în știință, doctoranzi, precum și cadre didactice asociate invitate din alte centre universitare.
Pregătirea de specialitate este asigurată în săli de curs și seminarii, laboratoare bine dotate cu echipamente moderne și de un nod de comunicație Internet, care asigură un acces rapid la informațiile științifice conținute în baze de date răspândite în întreaga lume.
Această specializare urmărește să răspundă cererii sociale crescânde cât și interesului manifestat de generațiile tinere pentru aceste domenii de vârf în viața contemporană.
Absolvenților specializării Informatică le este deschisă noua linie de Masterat patronată de Catedra de Matematică – Informatică: Tehnologia informației.

Perspective în carieră: Absolvenții specializării își pot desfășura activitatea în unități de profil în domeniul dezvoltării și proiectării sistemelor informatice, în cadrul unor firme specializate în utilizarea sistemelor de calcul, în domeniul administrării rețelelor de calculatoare, în cercetare și învățământ. Studenții au posibilitatea să urmeze cursurile modulului pedagogic, organizat de către departamentul de specialitate din cadrul universității.

Disciplinele studiate în facultate: Planul de învățământ a fost astfel elaborat încât să acopere categoriile de cunoștințe care sunt efectiv utilizate în activitatea curentă din acest domeniu, precum și cele utilizate în statele cu tradiții în informatică, cunoștințe care corespund perspectivelor de dezvoltare a informaticii. În plus acest plan de învățământ este corelat cu cel al specializărilor înrudite (matematică informatică 3 ani, matematică 3 ani), astfel încât să se obțină eficientizarea procesului de învățământ, cu finalități în competențele practice ale absolvenților.

Discipline obligatorii:
Analiză matematică / Algebră / Logică computațională / Birotică / Programare / Structuri de date și algoritmi / Arhitectura calculatoarelor / Tehnologii Web / Geometrie analitică / Limba engleză / Educație fizică / Probabilități / Sisteme de operare / Integrare Europeană / Algoritmica grafurilor / Programare orientată obiect / Sisteme dinamice / Statistică / Rețele de calculatoare / Baze de date / Tehnici evoluate de programare / Calcul numeric / Limbaje formale și automate / Sisteme de gestiune a bazelor de date / Inteligență artificială / Managementul proiectelor informatice / Proiect.

Discipline opționale: Complexitatea algoritmilor sau Proiectarea și analiza algoritmilor / Securitatea informației sau Criptografie / Tehnici multimedia sau Dezvoltarea aplicațiilor Web / Medii vizuale de programare sau Proiectarea interfețelor grafice / Geometrie algoritmică sau Grafică pe calculator / Modelare și simulare sau Procesarea imaginilor.

Discipline facultative:
Limbi străine.

Discipline psihopedagogice:
Psihologia educației / Introducere în pedagogie -Teoria și metodologia curriculumului /Teoria și metodologia instruirii - Teoria și metodologia evaluării/ Didactica specializării informaticii / Practică pedagogică – informatică.

Înapoi<<

Taguri