Limba și Literatura Română-Limba și Literatură Engleză

Domeniul pentru studii universitare de licență: Limbă și literatură
Specializarea: Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
Durata studiilor: 3 ani cursuri de zi, 180 credite, 3 ani cursuri cu frecvență redusă și la distanță.

Competențe: Specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză pregătește, prin studiile efectuate pe durata celor 3 ani, la zi, respectiv la forma de învățământ cu frecvență redusă și la distanță, specialiști în domeniile limbii și literaturii române și limbilor moderne (engleză). 
Absolvenților specializării Limba și literatura română – Limba și literatura engleză le sunt deschise cele două linii de Masterat patronate de Catedra de Filologie: Istoria literaturii și sistemul criticii literare și Studii de gen și performanțe manageriale.

Absolvenții specializării Limba și literatura română – Limba și literatura engleză, prin pregătirea oferită de planurile și procesul de învățământ, condus cu deosebită competență de cadrele didactice angajate în instituția noastră, au posibilitatea de a se remarca, pe lângă activitățile didactice de profil, în domenii conexe – publicistică, arhivistică, muzeografie, biblioteconomie – pentru care au o bună pregătire și orientare prin studiul și însușirea unor noțiuni de cultură generală și de specialitate. De asemenea, acestora li se asigură un fundament pentru pregătirea academică, ce le permite continuarea activității prin studii aprofundate, masterat și doctorat.

Perspective în carieră: Absolvenții își pot desfășura activitatea în cadrul învățământului preuniversitar (gimnazii, licee) precum și în cadrul unor instituții social-culturale, precum: biblioteci, arhive, muzee, redacții ale unor reviste de specialitate, institute de cercetare. Prin dubla specializare absolvenții au posibilități multiple de a ocupa și posturi de traducători și translatori în instituțiile publice și societăți private, organizații guvernamentale sau nonguvernamentale.

Planul de învățământ al specializării cuprinde, pe lângă disciplinele fundamentale din domeniile limbii și literaturii române și engleze, și materii complementare sau de cultură generală și de profil didactic, cu scopul unei pregătiri complete a viitorului specialist în filologie.
Misiunea principală a specializării Limba și literatura română – Limba și literatura engleză de a pregăti cadre didactice pentru învățământul preuniversitar este racordată la cerințele actuale ale pieței de muncă, întrucât în zona limitrofă există numeroase posturi vacante în instituțiile de învățământ, îndeosebi în cele din mediul rural.

Specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză funcționează și în forma de învățământ cu frecvență redusă și la distanță. Celor care optează pentru această formă de învățământ le sunt puse la dispoziție cursuri și note de curs, planurile de învățământ fiind identice cu cele de la forma de învățământ cursuri de zi.

Disciplinele studiate în facultate:


Discipline obligatorii: Limba română contemporană / Istoria literaturii române / Folclor literar / Limba engleză contemporană / Istoria literaturii engleze / Cultură și civilizație engleză / Lingvistică generală / Literatură comparată / Istoria limbii române/ Istoria limbii române literare / Stilistică / Istoria filosofiei / Literatură americană / Istoria limbii engleze / Practică de specialitate /Educație fizică

Discipline opționale:
Curs practic de limba engleză / Limba latină / Teoria literaturii / Dialectologie / Teoria receptării / Curs special morfologie (Aspecte controversate/ Morfologia verbului) / Curs special literatură română (Iluminism/ Romantism) / Curs special sintaxă (Aspecte controversate/ Sintaxa pronumelui) / Curs special de literatură română (I.L. Caragiale / Simbolismul românesc) / Lingvistică romanică / Estetică generală / Curs special poetică / Curs special literatură română (Lucian Blaga/ Tudor Arghezi) / Curs special literatură română (Mihai Eminescu/ Avangarda literară) / Curs special literatură română contemporană (Poezia/ Proza) / Curs special de literatură americană (Drama/ Poezia) / Curs special de limba română (Hermeneutică literară/ Stilistică aplicată).

Discipline facultative: - Modulul pedagogic: Psihologie școlară / Pedagogie generală / Metodica predării limbii și literaturii române / Metodica predării limbii și literaturii engleze / Practică pedagogică (limba și literatura română) / Practică pedagogică (limba și literatura engleză)
- Alte discipline: Biblioteconomie / Limba străină (II) / Teoria și practica presei / Sociologia literaturii/ Psiholingvistica / Retorica modernă / Istoria artei / Birotică.

Taguri