Metodologia -Concursului de Admitere la U.N.A.T.C

METODOLOGIA
organizării și desfășurării
Concursului de admitere în învățământul superior la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L.Caragiale” – București  
pentru anul universitar 2009-2010

Concursul de admitere din anul 2009 în învățământul superior se organizează la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București pe baza prezentei metodologii, elaborată în conformitate cu Ordinul 3331 din 4 martie 2009 al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării – privind criteriile generale de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul superior pentru anul universitar 2009/2010.
Admiterea în învățământul superior se organizează pe domenii de studii.
Domeniile de studiu de licență sunt: Teatru (cursuri de zi cu durata de studii de 3 ani) și Cinematografie și media (cursuri de zi cu durata de studii de 3 ani).
Denumirea specializărilor, numărul de locuri (fără taxă și cu taxă) care fac obiectul concursului de admitere pentru fiecare domeniu și specializare, precum și probele de concurs se fac publice prin afișare la sediile facultăților.
Pot participa la concursul de admitere, absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) și/sau studenții care vor să urmeze o a doua specializare.
Pot candida la admitere și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu se va realiza de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.I. Cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (eliberat de către instituții abilitate de M.E.C.I.).
Înscrierea candidaților se face la sediul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale”, str. Matei Voievod, nr. 75-77, sector 2, București.
La înscriere, candidații la concursul de admitere își vor exprima opțiunile pentru una sau mai multe dintre specializările oferite în cadrul fiecărui domeniu de studiu de licență.
Potrivit legii, se percepe taxă de înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, taxă stabilită prin Senatul U.N.A.T.C. și afișată la facultăți. Taxa se va achita de către candidați la casieria universității noastre.
Sunt scutiți de plata taxei orfanii de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor – martiri ai Revoluției, răniții în timpul Revoluției din decembrie 1989, copiii salariaților din U.N.A.T.C. și copiii personalului didactic (o singură dată).
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur domeniu de studiu și o singură instituție de învățământ superior, pe durata normală de studii.
Un candidat declarat admis poate urma o singură specializare pe loc finanțat de la bugetul de stat pentru durata normală de studiu.
Un candidat care a urmat un ciclu de studii pe locuri finanțate de la buget poate urma un alt ciclu de studii de același nivel doar în regim cu taxă.
Candidatul admis la mai multe specializări pe locurile fără taxă este obligat să opteze pentru specializarea la care dorește să fie finanțat de la bugetul de stat, la o singură instituție de învățământ superior.
Absolvenții cu diplomă de licență ai învățământului superior particular au dreptul să urmeze o a doua specializare, pe locurile finanțate de la buget, în urma reușitei la admitere.
Absolvenții cu diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta) ai învățământului de stat, pe locurile finanțate de la buget, pot urma o a doua specializare numai în regim cu taxă.
Candidații admiși la a doua specializare în învățământul superior de stat pot urma studiile astfel:

   1. dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
   2. dacă prima specializare a fost făcută în regim cu taxă în învățământul particular sau cel de stat, cea de a doua specializare va fi în regim fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii.
   3. dacă au urmat în anii precedenți unul sau mai mulți ani de studiu în regim bugetat, studenții vor putea beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de studiu a domeniului la care au fost admiși, anul/anii de studiu cu finanțare de la buget la domeniile anterioare).

Admiterea în învățământul superior se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați, la fiecare specializare în parte. Calitatea de student bugetat poate fi pierdută în anul următor de studiu, în funcție de rezultatele profesionale ale studentului, în condițiile legii.
De locurile cu taxă de studiu, pot beneficia, la cerere și candidații aflați sub linia de admitere pentru locurile finanțate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor, dar care satisfac cerința minimală de admitere și numai în limita numărului de locuri stabilit.
Rezultatele concursului de admitere, verificate și aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoștință celor interesați prin afișare zilnică, specificându-se ora și data afișării.
Media minimă de admitere pentru locurile finanțate de la buget și pentru cele cu taxă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
La probele orale sau practice nu se admit contestații, indiferent de etapa în care acestea au fost susținute.
La lucrările scrise din etapa I, contestațiile se primesc în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, iar la cele din etapa a II-a, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor.
Deciziile comisiilor de contestație sunt definitive.
ÎN VEDEREA INFORMĂRII, ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE/EXAMENE, CANDIDAȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ VERIFICE ZILNIC AVIZIERELE FACULTĂȚILOR!
Locurile rămase neocupate după admitere se administrează la nivelul fiecărei facultăți, în cadrul domeniului de studii de licență și specializări.
În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună la secretariatul facultății diploma de bacalaureat în original, până la data de 9 octombrie 2009 (în cazul în care înscrierea s-a făcut pe baza adeverinței eliberată de liceu). Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit duce la pierderea locului finanțat de la buget.
La înmatriculare, candidații vor achita taxa de înmatriculare, taxă aprobată de Senatul U.N.A.T.C.

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.unatc.ro/

 

Taguri