Universitatea Tehnică de Construcții București

 

Scurt istoric

Învățământul superior de construcții din România a luat ființă în anul 1864 prin înființarea la București a unei "Școli de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură", transformată în 1867 în "Școala de Poduri, Șosele și Mine" și în 1888 în "Școala Națională de Poduri și Șosele". În 1921, "Școala Națională de Poduri și Șosele" s-a transformat în Școala Politehnică din București, în cadrul căreia pregătirea inginerilor constructori s-a facut în cadrul Secției de Construcții, denumită din 1938 Facultatea de Construcții. În anul 1948, ca urmare a Reformei Învățământului, Facultatea de Construcții s-a desprins din Școala Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) și s-a transformat într-o instituție de învățământ superior de sinestătătoare, numită "Institutul de Construcții" din București. Începând cu anul universitar 1994- 1995, Institutul de Construcții a devenit Universitatea Tehnică de Construcții București.

Din 1864 până în 1948, Școala Națională de Poduri și Șosele și, apoi, Secția de
Construcții a Școlii Politehnice au format 2.137 ingineri constructori, sub îndrumarea unor profesori de renume ca: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Țițeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, prin strădaniile și realizările cărora s-au pus bazele științei și tehnicii românești în construcții.

Din 1948 și până în 2008, Universitatea Tehnică de Construcții București a fost
absolvită de peste 37.000 de ingineri. În această perioadă, corpul profesoral al universitățiii a cuprins personalități marcante ale stiinței și ingineriei construcțiilor, între care academicienii Aurel Beles, Cristea Mateescu, Dumitru Dumitrescu, Stefan Bălan, profesorii Mihail Hangan, Victor Popescu, Alexandru Steopoe, Radu Priscu, Emil Botea, Alexandru Gheorghiu, Andrei Caracostea, Panaite Mazilu, Ion Stănculescu și alții, care au dus mai departe tradiția înaintașilor.

În prezent: Universitatea Tehnică de Construcții București dispune în anul 2008 de un corp profesoral de elită (157 profesori și profesori consultanți, 122 conferențiari, 107 sefi de lucrări, 198 asistenți și preparatori), care s-a afirmat atât prin rezultatele activității didactice și de cercetare, cât și prin participarea nemijlocită la cele mai importante construcții realizate în țara noastră.

În România sunt înregistrate peste 10.000 de firme având în profilul lor diferite activități de construcții: proiectare, execuție, reparații etc., din care marea majoritate particulare.
Sectorul de construcții se arată a fi deosebit de dinamic și cu mari perspective în contextul integrării în Uniunea Europeană.

În prezent, câteva mii de absolvenți ai Universității Tehnice de Construcții București activează în SUA, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc.
Pregătirea solidă dobândită le-a dat posibilitatea să se adapteze și să se integreze rapid la condițiile și metodele de lucru din alte țări. Pretutindeni, inginerii constructori formați la București sunt cotați printre cei mai buni profesioniști ai ramurii.

Reorganizarea învățământului superior de construcții în conformitate cu procesul Bologna deschide largi perspective absolvenților Universității Tehnice de Construcții București de a fi recunoscuți și a se integra în piața ocupațională Europeană.

Universitatea Tehnică de Construcții București este inițiatoarea și coordonatoarea Rețelei Tematice EUCEET, care cuprinde 131 de instituții partenere din 29 țări europene.

Din martie 2001 Universitatea Tehnică de Construcții București a semnat acordul de dublă diplomă cu Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, primul acord de acest fel din învățământul tehnic superior de la noi.

Universitatea Tehnică de Construcții București este o universitate tehnică pentru formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie mecanică/mașini și utilaje pentru construcții, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie și management și ingineria sistemelor.

Universitatea Tehnică de Construcții București are 7 facultăți dintre care 6 cu
predare în limba română și una cu predare în limbi străine ( engleză sau franceză). În plus există și un departament pentru studiul limbilor străine. Cele șase facultăți cu predare în limba română (Construcții Civile Industriale și Agricole, Hidrotehnică, Căi Ferate Drumuri și Poduri, Instalații, Utilaj Tehnologic, Geodezie) oferă o pregătire universitară atât pentru primul ciclu, de licență cu durata de 4 ani, în urma căruia se obține calificarea de inginer, cât și pentru ciclul al doilea, de masterat ( 3 semestre). Facultatea de Inginerie în Limbi Străine oferă o pregătire universitară de 4 ani pentru ingineri iar Departamentul de Limbi Străine și Comunicare, oferă o pregătire universitară de 3 ani pentru domeniul limbi moderne aplicate (traducători – interpreți). UTCB oferă și cursuri serale cu durata de 5 ani pentru studii inginerești la Facultatea de Instalații și la Facultatea de Utilaj Tehnologic.

Material preluat de pe pagina web a universității: http://www.utcb.ro/

Contact

Universitatea Tehnică de Construcții București - UTCB

Adresă:
B-dul Lacul Tei nr. 122-124 sector 2, București, cod 020396
Telefon: 242.12.08 (Rectorat și Facultățile CCIA, Hidrotehnică, CFDP, Geodezie, FILS și DLSC); 252 42 80 (Instalații); 315 82 00 (Utilaj Tehnologic)
Fax: 242.07.81
E-mail:secretariat@utcb.ro