Academia de Studii Economice din București - Colegii

Despre Universitate

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) este una dintre cele mai vechi institutii de învățământ din România. Înființarea sa este datorată inițiativei Domnitorului Țării Românești, Barbu Dimitrie Știrbei care, în anul 1852, ia decizia înființării „Institutului de Agricultură de la Pantelimon”.

Pe sigiliul școlii era reprezentat un vultur care ținea în gheare un mănunchi de spice. Acest vechi simbol al școlii a stat la baza actualei sigle a USAMVB. Peste numai trei ani, în 1855, se înființa „Școala pentru Învățătură Veterinară” precursoarea actualei Facultăți de Medicină Veterinară.

De-a lungul celor peste 157 de ani de existență, „Institutul de Agricultură de la Pantelimon” a cunoscut multiple prefaceri, schimbări de sedii și de denumiri dar, fapt mult mai important decât aceste schimbări în sine, o constantă a activității a constituit-o preocuparea pentru un învățământ performant, „...adaptat nevoilor populației, urmărind orientarea elevilor către specialitățile folositoare societății.” – așa cum se menționa în Ofisul Domnesc de înființare al „Institutului de Agricultură de la Pantelimon”.

În prezent, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București este o instituție de învățământ modernă în care se desfășoară toate formele de învățământ superior, de la studii le licență, la masterat și doctorat.

USAMV Bucuresti cuprinde, în structura sa, șapte facultăți:

 • Facultatea de Agricultură.
 • Facultatea de Horticultură.
 • Facultatea de Zootehnie.
 • Facultatea de Medicină Veterinară.
 • Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului.
 • Facultatea de Biotehnologii (singura de acest fel din țară).
 • Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Calitatea învățământului desfășurat în amfiteatrele, laboratoarele și centrele de practică ale facultăților a făcut din USAMVB cea mai reprezentativă și prestigioasă instituție din domeniul învățământului agronomic și veterinar din România, mulți dintre absolvenții acesteia, devenind personalități remarcabile atât în domeniul practicii agricole, cât și în cel al învățământului, cercetării și al administrației.

Cu o bază materială și un patrimoniu de excepție, care cuprinde două campusuri - Campusul „Agronomie – Herăstrău” și Campusul „Medicină Veterinară – Cotroceni” - USAMV este o instituție de învățământ modernă, aliniată exigențelor europene.

USAMVB are în patrimoniul său trei filiale care activează ca veritabile centre de cercetare, producție și practică – Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Viti-Vinicolă „Pietroasa”, Ferma Pomicolă „Istrița” și Ferma didactică „Moara Domnească”.

Dar, pentru actualii și viitorii studenți, poate cel mai important este faptul că, la oricare dintre facultățile USAMVB s-ar afla, au certitudinea că se pregătesc într-o specialitate de care societatea românească are mare nevoie, ceea ce le asigură garanția ocupării unor locuri de muncă importante și bine plătite
Misiunea Universității

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București are ca misiune fundamentală pregătirea viitorilor specialiști în domeniile producției vegetale și animale, a sănătății animalelor, protecției plantelor, biologiei și silviculturii, ameliorării și gestionării fondului funciar, protecției mediului, biotehnologiilor, măsurătorilor terestre și cadastrului, managementului și gestiunii sistemelor de producție agricolă și dezvoltării rurale, ingineriei și managementului în alimentație publică și agroturism, horticulturii și peisagisticii, ingineriei economice în construcții, ingineriei, controlului și expertizei produselor alimentare, prin:

A – studii universitare de licență:

B – studii universitare de masterat, în limba română sau în limbi de circulație internațională (engleză);

C – studii universitare de doctorat;

D – alte forme de pregătire:

E – formarea de specialiști cu competențe sporite în domeniul dezvoltării spațiului rural, protecției mediului înconjurător, sporirii și întreținerii patrimoniului peisagistic, al valorilor și tradițiilor culturale și sociale din mediul rural;

F – promovarea, aplicarea și însușirea tehnologiilor și tehnicilor moderne utilizate în activitatea de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, în laboratoare, în centre de cercetare și de excelență;

G – integrarea facultăților universității în rețeaua internațională a instituțiilor de învățământ și cercetare și extinderea relațiilor de cooperare internațională.
Obiectivele Universității

Strategia dezvoltării și modernizării universității în perioada 2009 – 2013 în contextul general creat de aderarea României în anul 2007 la Uniunea Europeană , are în vedere următoarele obiective principale:

 • dezvoltarea și modernizarea facultăților și specializărilor existente;
 •  înființarea de noi specializări, compatibile cu structurile europene;
 • înființarea de masterate noi, inclusiv pentru specializările nou create;
 • evaluarea, acreditarea și reevaluarea după acreditare a tuturor programelor de studiu;
 • atragerea unui număr cât mai mare a absolvenți din ciclul I, în ciclul II, respectiv ciclul III de studii universitare sau în alte forme de învățământ postuniversitare;
 • creșterea compatibilității universității pentru integrarea cât mai rapidă a învățământului superior agricol și de medicină veterinară în structurile europene;
 • asigurarea managementului calității în toate compartimentele universității;
 • dezvoltarea, consolidarea, modernizarea și extinderea bazei materiale existente;
 • atingerea nivelului de performanță, competitivitate și compatibilitate în domeniul cercetării științifice și inovării tehnologice prin raportare la standardele internaționale;
 • formarea de specialiști cu pregătire superioară prin licență, masterat, doctorat, programe de reconversie profesională și educație continuă inclusiv pentru participanți de nivel preuniversitar în domeniile: agronomie, horticultură, silvicultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară, inginerie civilă, inginerie geodezică, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, inginerie și management, științe inginerești aplicate și biologie;
 • dezvoltarea activității de cercetare științifică și inovare, proiectare, diseminare, consultanță, expertiză și alte servicii și activități de producție sau creație specifice, în cadrul departamentelor, catedrelor sau în unități proprii de cercetare și producție, inclusiv prin colaborare cu instituții de învățământ și de cercetare sau cu alte persoane juridice din țară ori din străinătate care să contribuie la dezvoltarea patrimoniului științific național și mondial;
 • menținerea statusului universitar obținut în anul 2008 prin recunoașterea instituțională a USAMV București și obținerea certificatelor specifice: SRAC, ISO 9001 și IQ net;
 • reprezentarea USAMV București pe toate palierele academice și de cercetare științifică: CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare), Consiliul National al Rectorilor, ARACIS (Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior), CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior);
 • exploatarea fermelor din structura universității prin producerea, prelucrarea și comercializarea bunurilor de origine vegetală (cereale, plante tehnice, legume, fructe, struguri și produse industrializate obținute din acestea – furaje combinate, produse de panificație, uleiuri alimentare, conserve și semiconserve din legume și fructe, vin, sucuri naturale, fructe deshidratate, etc.) și de origine animală (animale vii, carne, pește, lapte, ouă, lână, miere și produse obținute din industrializarea acestora – mezeluri, brânzeturi, conserve din carne și pește, etc);
 • activități de proiectare și construcții civile și industriale;
 • activități de îmbunătățiri funciare și protecția mediului;
 • activități de transport pentru produse și persoane;
 • alte activități de prestări servicii.

 

Rezultanta directă a obiectivelor universității este reprezentată de recunoașterea acesteia de către structurile de evaluare academică, științifică și de managementul calității atât pe plan intern, cât și internațional.

Contact

Universitatea De Știinte Agronomice și Medicină Veterinară București

Între Hotel Sofitel și Mânăstirea Casin

R.A.T.B.: 41, 42, 105, 131, 330, 331, 335

Bulevardul MĂRĂȘTI nr. 59, Bucuresti, Cod: 011464

 

Secretariat Rectorat

Telefon: +40 (21) 318 22 66

Fax: +40 (21) 318 28 88

Email:post@info.usamv.ro

 

Centrala

Telefon: +40 (21) 318 25 64

Fax: +40 (21) 318 25 67

Email:post@info.usamv.ro

 

Material preluat de pe site-ul instituției: http://www.usamv.ro/ro/index.html