Management

Domeniul pentru studii universitare de licență: Management
Specializarea: Management
Durata studiilor:  3 ani, zi; 3 ani frecvență redusă, 180 credite

Competențe. Absolventul specializării dobândește competențe pentru exercitarea funcțiilor managementului în organizații și instituții (planificare, demers strategic, organizare, antrenare, coordonare și control). Exercitarea acestor competențe permite absolventului să ocupe o mare varietate de poziții, cum ar fi: planificator, asistent manager la toate nivelurile organizațiilor sau instituțiilor, referent de specialitate în domeniul resurselor umane, economist de execuție în diverse departamente funcționale. De asemenea are capacitatea de a iniția și a dezvolta propria afacere precum și de a administra afaceri ale terților.

Competențe generale
Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor și teoriilor economice, precum și a principiilor și a metodelor fundamentale de investigare și prospectare specifice economiei de piață. Explicarea și interpretarea ideilor , proceselor , fenomenelor, stărilor și tendințelor specifice activității la nivel micro-  și macroeconomic. Analiza critic-constructivă și elaborarea de judecăți de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist. Capacitatea de a lucra independent și /sau  în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații cantitative și calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze și/sau evaluări argumentate pentru decizii și demersuri. Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni și alte demersuri profesionale. Analiza, la cerere sau din proprie inițiativă, de stări și situații complexe, asumarea de responsabilități pentru a rezolva probleme, a comunica și a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări. Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional în cel puțin o limbă de circulație internațională, precum și utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informații și gestionare de baze de date specifice activității din diferitele structuri organizaționale. Capacitatea de a preda elevilor di ciclul primar și gimnazial concepte și teorii specifice modului economic de gândire și acțiune în măsura în care titularul diplomei de licență în științe economice posedă un certificat de absolvire a modului de pregătire pedagogică.

Competențe de specialitate
Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea contextuală a conceptelor manageriale specifice economiei de piață. Evaluarea , interpretarea și explicarea într-o abordare integratoare a fenomenelor și tendințelor constatate în dezvoltarea organizațiilor. Aplicarea creatoare a metodelor, instrumentelor și tehnicilor manageriale  la specificul economiei românești și al tipului comportamental al firmei în domenii specifice funcției de vânzare,  funcției de cumpărare, funcției de cercetare-dezvoltare, funcției de coordonare de proces de fabricație, funcției de resurse umane, etc. Utilizarea competențelor asimilate în reducerea riscurilor și valorificare avantajelor mediului concurențial, pornind de la  valențele propriei organizații. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale.

Perspective în carieră

Absolvenții specializării pot continua studiile la cursurile de masterat (de aprofundare  sau complementare), organizate de către Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș sau se pot integra în diferite societăți comerciale cu capital de stat sau privat.

Absolvenții facultății, pe baza pregătirii primite, vor putea exercita competent și eficient diferite activități manageriale la nivelul societăților comerciale, pot înființa sau administra întreprinderi mici sau mijlocii cu capital privat. 
Structura disciplinelor cuprinse în planul de învățământ asigură o temeinică pregătire economică, însușirea celor mai moderne teorii și practici manageriale în domeniul marketingului și al informaticii, cunoștințe de contabilitate, finanțe, statistică, resurse umane, comportament organizațional, etc.
Disciplinele studiate în facultate:


Discipline obligatorii: Microeconomie / Matematică aplicată în economie / Bazele contabilității / Economia întreprinderii / Comunicare și negociere în afaceri / Comunicare în afaceri în limba străină / Macroeconomie / Statistică / Elemente de drept și dreptul afacerilor / Management / Informatică economică / Sport / Logistică / Marketing / Finanțe / Contabilitate financiară / Managementul producției / Econometrie / Sisteme informaționale și aplicații informatice în administrarea afacerilor / Managementul unităților de construcții și transport / Finanțele întreprinderii / Managementul resurselor umane / Analiza economico-financiară / Managementul investițiilor / Managementul IMM-urilor / Stategii manageriale de firmă / Managementul serviciilor / Managementul calității / Proiecte economice / Evaluarea intreprinderii.

Discipline opționale: Cercetări operaționale sau Economie monetară și financiară / Studii sociologice sau Psihologie organizațională / Tranzacții comerciale sau Relații economice internaționale / Informatică managerială sau Analiza și proiectarea sistemelor informatico-economice.

Înapoi<<

Taguri