Finanțe- Bănci

Domeniul pentru studii universitare de licență: Finanțe
Specializarea: Finanțe-Bănci;
Durata studiilor: 3 ani, zi, 180 credite;

Competențe generale:
Cunoașterea în vederea utilizării conceptelor și teoriilor economice specifice economiei de piață.
Asimilarea principiilor, metodelor tendințelor specifice activității la nivel micro- și macroeconomic.


Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor economiei și elaborarea de judecăți de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist.
Stimularea muncii în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite.

Analiza de informații cantitative și calitative referitoare la probemele economiei în scopul întocmirii de sinteze, evaluări economice.
Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor economice în întocmirea proiectelor, bugetelor , previziunilor economiei.

Investigarea  de stări și situații economice complexe, pentru a comunica și a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări.
Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional în cel puțin o limbă de circulație internațională, precum și utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informații și gestionarea de baze de date specifice activității din diferitele structuri organizaționale.
Dezvoltarea capacității de a preda elevilor din ciclul primar și gimnazial concepte și teorii economice de gîndire și acțiune în măsură în care titularul diplomei de licență în științe economice posedă un certificat de absolvire a modului de pregătire pedagogică.

Analiza, studierea și evaluarea proceselor informaționale la nivel de companie sau firmă în vederea raționalizării, optimizării și informatizării acestor.

Competențe specifice:

Stăpânirea limbajului financiar bancar pentru a-i permite să comunice în scris și verbal, inclusiv într-o limbă de circulație internațională.


Capacitatea de a utiliza eficient metodele și tehnicile de execuție specifice instituțiilor financiare, bancare, de asigurări și entităților piețelor de capital.
Abilitatea de a genera, prelucra și gestiona informații în domeniul financiar-bancar. Capacitatea de a efectua, executa operațiuni și activități specifice instituțiilor financiare, bancare, de asigurări și entităților piețelor de capital.
Capacitatea de a se integra în echipe care efectuează activități de control și audit financiar.

Participarea în echipe la proiectarea și executarea unor programe specifice sectorului financiar-bancar.
Executarea de lucrări în cadrul compartimentelor de buget, trezorerie, audit din cadrul societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare.
Aplicarea de concepte și indicatori financiari pentru realizarea de proiecte și analize specifice domeniului financiar prin culegerea, prelucrarea și interpretarea informațiilor financiare din economie în vederea identificării de soluții pentru situațiile problematice observate.

Capacitatea  de a utiliza instrumentul statistico-matematic în realizarea de studii, investigații, analize, auditări și previziuni asupra informațiilor financiare înregistrate la nivel de entitate.
Analiza, studierea și evaluarea proceselor informaționale la nivelul organizațiilor economice.

Perspective în carieră

Absolvenții specializării „Finanțe - Bănci” pot practica în calitate de economiști, în compartimente financiare și de contabilitate din întreprinderi și instituții; pot accede la calitatea de șefi de compartiment, manager financiar și manager. Posibilități de valorificare a competențelor: economist în compartimentul financiar contabil al întreprinderii și al instituției, operator de ghișeu la bancă, operator vamal. Funcții: agent de asigurări, inspector financiar, inspector control de gestiune.

În băncile comerciale pot ocupa funcții în timp, în întreaga ierarhie a structurilor bancare. În instituțiile financiare pot îndeplinii orice funcție de specialitate care presupune studii superioare în profil financiar (inspector, auditor, șef de compartiment, director).

În contextul continuării pregătirii de specialitate, absolvenții pot continua studiile la cursurile de masterat și postuniversitare organizate de universitatea noastră sau la alte universități din țară.

În Universitatea „Petru Maior” avem în vedere masteratele: Managementul afacerilor,  Consultanță financiar contabilă, Contabilitate și audit, Managementul financiar-contabil.

Disciplinele studiate în facultate:

Discipline obligatorii: Economie – Microeconomie / Matematici aplicate în economie / Economia întreprinderii / Dreptul afacerilor / Managementul general / Limba străină / Ed. fizică / Economie – Macroeconomie / Finanțe publice / Bazele contabilității / Prelucrarea electronică a datelor / Statistică economică / Contabilitate financiară / Gestiunea financiară a întreprinderii / Monedă și credit / Baze de date / Relații financiar - monetare internaționale / Produse și servicii bancare / Asigurări comerciale / Piețe financiare / Tehnica operațiunilor bancare / Marketing / Buget și trezorerie/ Analiză economico-financiară / Practică de specialitate / Evaluarea și finanțarea investițiilor / Finanțele instituțiilor publice / Contabilitatea instituțiilor de credit / Evaluarea întreprinderii / Asigurări și protecție socială / Contabilitatea instituțiilor publice / Audit financiar / Sisteme informatice financiar-bancare / Control financiar.
Discipline opționale: Contabilitate de gestiune sau Doctrine financiare monetare / Econometrie sau Etica în afaceri / Fiscalitate sau Prețuri și concurență.
Discipline facultative: Pedagogie.
 

Taguri