Economia comerțului, turismului și serviciilor

Domeniul pentru studii universitare de licență: Administrarea afacerilor
Specializarea: Economia comerțului, turismului și serviciilor
Durata studiilor: 3 ani, zi, 180 credite

Competențe

Prin prisma pregătirii riguroase în domeniul comerțului, turismului și serviciilor, absolvenții specializării vor dobândi cunoștințe teoretice și deprinderi practice care să le permită să coordoneze și să gestioneze eficient activitatea de comerț, turism și servicii, precum și inițierea unor afaceri în aceste domenii. 

Competențe generale

Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor și teoriilor economice, precum și a principiilor și a metodelor fundamentale de investigare și prospectare specifice economiei de piață. Explicarea și interpretarea ideilor , proceselor , fenomenelor, stărilor și tendințelor specifice activității la nivel micro-  și macroeconomic. Analiza critic-constructivă și elaborarea de judecăți de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist. Capacitatea de a lucra independent și /sau  în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații cantitative și calitative referitoare la o problemă clar definită prin utilizarea de diverse surse alternative în vederea formulării de sinteze și/sau evaluări argumentate pentru decizii și demersuri. Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor de investigare pentru formularea de proiecte, rapoarte de cercetare, bugete, previziuni și alte demersuri profesionale. Analiza, la cerere sau din proprie inițiativă, de stări și situații complexe, asumarea de responsabilități pentru a rezolva probleme, a comunica și a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări. Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional în cel puțin o limbă de circulație internațională, precum și utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare de lucrări, procesare de informații și gestionare de baze de date specifice activității din diferitele structuri organizaționale. Capacitatea de a preda elevilor di ciclul primar și gimnazial concepte și teorii specifice modului economic de gândire și acțiune în măsura în care titularul diplomei de licență în științe economice posedă un certificat de absolvire a modului de pregătire pedagogică.

Competențe de specialitate

Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor și ideilor specifice managementului afacerilor și optimizării activității firmelor. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea instrumentarului de cunoaștere a mediului de afaceri și de fundamnetare a deciziei de afaceri.  Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare și certificare a calității produselor și serviciilor. Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea metodelor și tehnicilor de evaluare și certificare a calității produselor și serviciilor. Cunoașterea , înțelegerea și aplicarea principiilor specifice managementului calității la nivel de organizație, de sistem și de proces economic. Fundamentarea din punct de vedere comercial și calitativ a conceperii și lansării pe piață de noi produse și servicii.

Perspective în carieră

Pentru viitorii absolvenți ai specializării „Economia comerțului, turismului și serviciilor” există posibilitatea continuării pregătirii prin învățământul de masterat (de aprofundare  sau complementare)  organizat în cadrul instituției noastre.
Specializarea „ Economia comerțului, turismului și serviciilor” pregătește specialiști, oameni de afaceri, în domeniile menționate în vederea înființării și administrării organizațiilor de comerț, turism și servicii în condițiile economiei de piață. Structura disciplinelor cuprinse în planul de învățământ asigură o temeinică pregătire economică, însușirea celor mai moderne teorii tehnici și practici în domeniile: comercial, turistic, management, marketing, al informaticii, cunoștințe de contabilitate, finanțe, statistică, resurse umane, etc.

Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii:
Microeconomie / Matematică aplicată în economie / Bazele contabilității / Economia întreprinderii / Comunicare și negociere în afaceri / Comunicare în afaceri în limba străină / Macroeconomie / Statistică / Management / Geografie / Informatică economică / Sport / Logistică / Finanțe / Sisteme informaționale și aplicații informatice în administrarea afacerilor / Sport / Econometrie / Marketing / Contabilitate financiară / Merceologie / Economia comerțului și turismului / Tehnica operațiunilor de turism / Elemente de drept și dreptul afacerilor / Comportamentul consumatorului / Managementul resurselor umane / Analiză economico-financiară / Mărfuri alimentare și securitatea consumatorilor / Asigurări și reasigurări / Mărfuri nealimentare și siguranța utilizatorului / Management în comerț, turism și servicii / Proiecte economice / Gestiune hotelieră și de restaurant / Managementul calității.
Discipline opționale: Cercetări operaționale sau Economie monetară și financiară / Studii sociologice sau Psihologie organizațională / Tranzacții comerciale sau Relații economice internaționale / Informatică managerială sau Analiza și proiectarea sistemelor informatico-economice.

Taguri