Drept

Domeniul pentru studii universitare de licență: Științe juridice
Specializarea: Drept;
Durata: 4 ani, zi; 4 ani,  frecvență redusă, 240 credite;
 
Competențe:
Cunoștințele teoretice și practice acumulate în perioada pregătirii universitare creează pentru absolvenții care au obținut diploma de licență, oportunitatea unor competențe utile, în domenii tradiționale consacrate specialităților juridice.

Misiunea principală și de perspectivă a specializării este de a pregăti cadre juridice, fiind pe deplin ancorată la cerințele actuale ale pieței de muncă întrucât în județul Mureș și cele limitrofe, există în prezent și în perspectivă nevoia de specialiști bine pregătiți. Misiunea este realizabilă datorită unui proces modern de învățământ și după cerințele Uniunii Europene a formelor de pregătire. Universitatea noastră este instituție de învățământ superior de stat, în care toate dotările și alocările de fonduri sunt destinate exclusiv formării studenților. Sunt puse la dispoziția acestora săli de curs, săli de seminarii, laboratoare, biblioteci, sub coordonarea unui colectiv de cadre didactice cu o formație profesională și științifică ireproșabilă.

Absolvenții specializării pot continua studiile la cursurile post-universitare și masteratele „Managementul Administrației Publice”, „Consultanță Juridică și Management în Afaceri”, „Managementul Administrației Publice și cariere publice”, organizate de Universitatea “Petru Maior”. Masteratul „Managementul Administrației Publice și cariere publice” este organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Franța, structurat conform cu cerințele programelor compatibile cu sistemul Bologna.

Perspective în carieră. Absolvenții specializării pot continua studiile la cursurile post-universitare și masteratele „Managementul administrației publice și cariere publice” și „Consultanță juridică și management în afaceri”, organizate de Universitatea “Petru Maior”și se pot încadra în domeniile specifice: justiție, parchet, administrație publică, învățământ și presă, corpuri profesionale care desfășoară activități liberale (avocatura, notari publici, executori judecătorești), instituții publice și agenți economici (consilier juridic). Cele două specializări postuniversitare sunt și la dispoziția candidaților din rândurile propriilor absolvenți ai specializării de DREPT.

Prin urmare, specializarea DREPT pregătește specialiști cu studii superioare în domeniile cu specializare instituționalizată și clasică de profil juridic: judecători, procurori, avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, funcționari publici la nivel central și local, consilieri juridici la regii autonome, societăți comerciale, fundații, etc.

Absolvenții specializării, prin gama largă a pregătirii care le este oferită, au posibilități de afirmare și în domenii conexe cu cele juridice, cum sunt: publicistica, arhivistica, învățământ juridic și administrativ, mediere, inițierea de afaceri și funcționari la instituții bancare, partide politice, instituții interne și externe privind apărarea drepturilor omului, mediatori, lichidatori, instituții de arbitraj comercial, consilieri și experți pe domeniul juridic la structurile parlamentare etc.

Disciplinele studiate în facultate:
    Discipline obligatorii:
Teoria generală a dreptului / Drept constituțional și instituții politice / Istoria statului și dreptului românesc / Logică juridică / Limba străină / Educație fizică / Drept civil. Partea generală și persoanele / Drept administrativ (I) / Drept roman / Drept internațional public / Drept civil. Drepturile reale / Drept penal. Partea generală (I) / Drept administrativ (II) / Drept financiar și fiscal / Drept penal. Partea generală (II) / Drept civil. Teoria generală a obligațiilor /Practică / Drept civil. Contractele speciale / Drept penal. Partea specială /Drept procesual penal (I) / Dreptul muncii și securității sociale / Drept comercial / Drept civil. Succesiunile / Drept procesual penal (II) / Dreptul familiei / Dreptul concurenței / Studiul Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului / Drept procesual civil (I) / Drept comercial al afacerilor / Medicină legală / Criminalistică / Drept internațional privat / Drept procesual civil (II) / Dreptul proprietății intelectuale / Arbitraj intern și internațional.

Disciplinele opționale: Drept comunitar european sau Criminologie sau Economie politică / Politologie și doctrine politice sau Sociologie juridică sau Terminologie juridică româno-franceză și engleză / Dreptul mediului sau Politici sociale comparate sau Relații și organizații europene / Psihologie juridică sau Pedagogie social-juridică sau Filosofia dreptului / Știința administrației în dreptul comparat sau Drept diplomatic și consular sau Dreptul penal al afacerilor / Drept financiar și fiscal comunitar sau Informatică juridică / Organizarea judecătorească a avocaturii, a activității notariale și a executorilor judecătorești sau Drept canonic sau Publicitate imobiliară / Dreptul transporturilor sau Drept bancar și valutar sau Dreptul securității sociale sau Dreptul asigurărilor civile și comerciale / Drept vamal sau Drept comunitar al concurenței / Organizarea și jurisprudența CEDO sau Dreptul comerțului internațional.

Discipline facultative: Elemente de contabilitate / Practică / Sisteme principale de drept / Terminologie juridică în limba latină / Organizații internaționale / Evoluția și proiectele codului civil român/, Managementul sistemului judiciar / Istoria și proiectele legislației penale române.

Taguri