Contabilitate și informatică de gestiune

Domeniul pentru studii universitare de licență: Contabilitate
Specializarea: Contabilitate și informatică de gestiune;
Durata studiilor: 3 ani, zi; 3 ani, frecvență redusă, 180 credite;

Competențe generale:

Cunoașterea în vederea utilizării conceptelor și teoriilor economice specifice economiei de piață.
Asimilarea principiilor , metodelor tendințelor specifice activității la nivel micro - și macroeconomic.

Interpretarea critic-constructivă a fenomenelor economiei și elaborarea de judecăți de valoare argumentate la nivelul profesiei de economist.
Stimularea muncii în echipă pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite.

Analiza de informații cantitative și calitative referitoare la problemele economiei în scopul întocmirii de sinteze, evaluări economice.
Aplicarea conceptelor, teoriilor și metodelor economice în întocmirea proiectelor, bugetelor, previziunilor economiei.

Investigarea  de stări și situații economice complexe, pentru a comunica și a demonstra cu argumente rezultatele propriei evaluări.
Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional în cel puțin o limbă de circulație internațională, precum și utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrări, procesarea de informații și gestionarea de baze de date specifice activității din diferitele structuri organizaționale.
Dezvoltarea capacității de a preda elevilor din ciclul primar și gimnazial concepte și teorii economice de gîndire și acțiune în măsura în care titularul diplomei de licență în științe economice posedă un certificat de absolvire a modului de pregătire pedagogică.

Analiza, studierea și evaluarea proceselor informaționale la nivel de companie sau firmă în vederea raționalizării, optimizării și informatizării acestora.

  • Competențe specifice:
  • Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor contabile, abordarea interdisciplinară a operațiunilor economice  în vederea înregistrării în contabilitate.
  • Formularea de demersuri profesionale bazate pe caracterul aplicativ al contabilității și informaticii de gestiune, pe deprinderile formate prin tehnica contabilă și pe abilitățile de utilizare a produselor software specifice.
  • Dezvoltarea capacității de analiză, sintetizare și interpretare independentă  informațiilor contabile necesare pentru evaluarea problemelor economice.
  • Comunicarea profesională a informațiilor specifice contabilității informatizate în vederea evaluării deciziilor strategice și operaționale ale organizației.
  • Utilizarea tehnicii contabile aplicative în vederea formulării de demersuri profesionale.
    Investigarea fenomenelor economice înregistrarea în evidența contabilă, evaluarea riscurilor în vederea formulării unei opinii privind raportările financiare.
  • Capacitatea de analiză, proiectarea și utilizarea produselor software specifice informației de gestiune.
  • Deprinderea abilităților necesare analizei, proiectării și evaluării produselor informatice specifice informaticii de gestiune .


Absolvenții specializării „Contabilitate și Informatică de Gestiune” vor avea o arie largă de posibilități să-și continue pregătirea la cursurile de masterat în cadrul Universității, să se încadreze în unități economice, în instituții financiare și de credit, în instituțiile de asigurări.

Absolvirea primilor trei ani cu medii mari le va facilita înscrierea la cursurile de expert contabil fără examen, înscrierea la etapa a II-a a cursurilor de evaluatori.
Perspective în carieră. Pentru viitorii absolvenți ai specializării „Contabilitate si informatică de gestiune” există posibilitatea continuării pregătirii prin învățământul de tip masterat (de aprofundare  sau complementare)  organizat în cadrul instituției noastre.

Absolvenții specializării pot continua studiile la cursurile masteratelor de tip Bologna “Contabilitate și audit” si „Consultanta financiar-contabila” sau la alte masterate in domeniul economic organizate de facultatea noastră. Pregatirea obtinută le asigură integrarea  în diferite societăți comerciale cu capital de stat sau privat. Sistemul contabil reprezintă una din componentele esențiale ale economiei de piață și cunoaște în perioada actuală o reformă radicală, iar preocupările pentru perfecționarea și dezvoltarea contabilității românești sunt evidente. 

Absolvenții specializării „Contabilitate și informatică de gestiune” își vor desfășura activitatea profesională în cadrul tuturor organizațiilor având ca obiectiv înregistrarea, urmărirea și controlul documentat cronologic și sistematic al reproducției sociale sub forma existenței, mișcării și transformării patrimoniului economic al fiecărei unități. În perioada anilor de studiu, studenții vor asimila doctrinele economice și contabile, își vor însuși o serie de metode practice și proceduri de lucru specifice specializării pe care le vor putea valorifica în activitatea profesională ulterioară la agenții economici, instituțiile financiare bancare, societățile de consultanță și expertiză contabil.

Disciplinele studiate în facultate:

Discipline obligatorii: Economie – Microeconomie / Matematici aplicate în economie / Bazele informaticii / Dreptul afacerilor / Finanțe publice / Limbă străină / Ed. fizică / Economie – Macroeconomie  / Bazele contabilității / Management general / Birotică / Statistică economică / Economia întreprinderii / Contabilitate financiară I / Programarea calculatoarelor / Monedă și credit / Contabilitatea instituțiilor de credit / Contablitate financiară II / Gestiune financiară a întreprinderii / Marketing / Contabilitate și gestiune fiscală / Piețe de capital și tranzacții bursiere / Baze de date / Contabilitate de gestiune I / Practică de specialitate / Analiza economico-financiară / Contabilitate aprofundată / Proiectarea sistemului informatic de gestiune / Audit intern / Managementul și finanțarea investițiilor / Evaluarea întreprinderii / Audit extern / Contabilitatea instituțiilor publice / Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

Discipline opționale: / Asigurări comerciale sau Control financiar / Econometrie sau Burse de mărfuri / Fiscalitate sau Etica în afaceri / Relații financiar - monetare internaționale sau Comerț internațional / Contabilitate de gestiune II sau Expertiză contabilă .
Discipline facultative: Pedagogie

Taguri