ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

 
1. fișa de înscriere tipizată (la secretariatul universității);  
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original ; Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2010 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu din care să rezulte media generală;  
3. certificatul de naștere, copie legalizată ;  
4. adeverință medicală tip;  
5. trei fotografii tip buletin de identitate;  
6. adeverință din care să rezulte calitatea de student și diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licență sau diploma de absolvire a unei facultăți sau a unei forme scurte de învățământ în original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;  
7. adeverință de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituții de învățământ superior);  
8. fișa cu repertoriul de concurs (actorie, coregrafie);  
9. certificatul de căsătorie, după caz, în copie legalizată;  
10. copia buletinului sau cărții de identitate;  
11. alte acte doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidații orfani, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluției);  
12. chitanța de achitare a taxei de înscriere;  
13. un dosar plic.  
 
TAXA DE ÎNSCRIERE: la concursul de admitere este de 100 lei pentru etapa I și 100 lei pentru etapa a II-a.  
 
TAXA DE ȘCOLARIZARE:


Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene:  
- 2200 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea artele spectacolului – actorie și artele spectacolului – coregrafie  
- 2600 lei/an universitar la  studii universitare de licență, specializarea artele spectacolului – regie  
- 2000 lei/an universitar la studii universitare de licență, specializarea teatrologie  
- 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea pedagogie muzicală.

- 350 lei/an universitar la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Pentru studenții străini (cu excepția cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene):  
- 750 EUR/lună (specializările artele spectacolului și teatrologie)  
- 420 EUR/ lună (specializarea pedagogie muzicală)   
         
 Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Arte din Târgu-Mureș absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).  
  Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:  
- dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;  
- dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate. 
 
ÎN ATENÈšIA STUDENÈšILOR INTERNAÈšIONALI!  

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv OM 3331/04.03.2009, cap.II (4), pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare, după recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în țările de domiciliu de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.  

Lista actelor necesare în vederea echivalării studiilor efectuate în străinătate:

1. Cerere pentru recunoașterea în vederea acceptării la studii,

Formularul se găsește la adresa cnred.edu.ro/pdf/formular-cetateni-SEE-CH.pdf

2. Diploma de absolvire a liceului,

3. Diploma de studii superioare și foaia matricolă - dacă este cazul,

4. Documentul personal de identificare - pașaport, copie după paginile 1,2,3,4 sau alt act de identitate.

Toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în copii legalizate.

Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză și franceză vor fi traduse în limba română sau limba engleză.

Diplomele din Italia, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenției de la Haga.

Suma percepută pentru recunoașterea actelor de studii este de 50 RON și se achită  la sediul Universității.  
Termenul de depunere a dosarelor de candidatură pentru candidați internaționali: 18 iunie 2010, la sediul Universității de Arte (Târgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6). Pentru candidații care finalizează studiile liceale în anul 2010, se acceptă dosarele pentru recunoașterea studiilor până în data de 30 iunie 2010.
   

Informații suplimentare:  
UNIVERSITATEA DE ARTE  
TÂRGU-MUREȘ  
540057 Târgu-Mureș, Str.Köteles Sámuel, nr. 6  
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281  
E-mail: uat@uat.ro  
Website: www.uat.ro       

Taguri