Oferta educațională pe facultăți - Admiterea 2009

I. Studii Universitare de licență 

I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

 SECȚIA

SPECIALIZAREA

DURATA STUDIILOR

CIFRE DE ȘCOLARIZARE

 bugetate

 cu taxă

    1. FACULTATEA DE TEATRU

SECȚIA ROMÂNĂ

 

 

      

 Artele spectacolului - actorie 

3 ani - cursuri de zi

 6

Artele spectacolului - păpuși-marionete

3 ani - cursuri de zi

 5

Artele spectacolului - regie

3 ani - cursuri de zi

 5

Scenografie și eveniment artistic

3 ani - cursuri de zi

 5

  SECȚIA MAGHIARĂ

Artele spectacolului - actorie  

3 ani - cursuri de zi

 6

 Artele spectacolului - coregrafie*

3 ani - cursuri de zi

 

 7

5

 Teatrologie 

 3 ani - cursuri de zi

 6

    2. FACULTATEA DE MUZICĂ

 SECȚIA ROMÂNĂ

 Pedagogie muzicală

3 ani - cursuri de zi

4

 SECȚIA MAGHIARĂ

 Pedagogie muzicală

3 ani - cursuri de zi

  6

 6

*Concursul se va organiza, în funcție de finalizarea procesului de autorizare / acreditare, în sesiunea iulie / septembrie.

Durata studiilor: 3 ani
Forma de învățământ: cursuri de zi
 
PERIOADA ADMITERII:
Înscrieri: 13-18 iulie 2009
Examene: 20-23 iulie 2009 
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

1. cerere de înscriere tipizată;
2. diplomă de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE); Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2009 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de liceu din care să rezulte media generală;
3. certificatul de naștere, copie legalizată (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE);
4. adeverință medicală tip (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE);
5. trei fotografii tip buletin de identitate;
6. adeverintă din care să rezulte calitatea de student și diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul ramânând la prima facultate), respectiv diploma de licență sau diploma de absolvire a unei facultăți sau a unei forme scurte de învățământ în
original, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
7. adeverință de înscriere de la specializarea unde s-a depus dosarul cu acte originale (în cazul în care prima specializare pentru care a optat candidatul se află în cadrul altei instituții de învățământ superior);
8. fișa cu repertoriul de concurs (actorie, păpuși și marionete);
9. certificatul de căsătorie, după caz, în copie legalizată;
10. copia buletinului sau cărții de identitate;
11. alte acte doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere (copiii personalului didactic, candidații orfani, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor martiri ai revoluției);
12. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
13. un dosar plic. 
 

TAXA DE ÎNSCRIERE: la concursul de admitere este de 100 lei pentru etapa I și 100 lei pentru etapa a II-a. 
 

TAXA DE ȘCOLARIZARE:

Pentru cetățenii români și cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvetiene:

  •  2200 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea artele spectacolului – actorie, și artele spectacolului – păpuși-marionete
  • 2600 lei/an universitar la  studii universitare de licență, specializarea artele spectacolului – regie și scenografie și eveniment artistic
  • 2000 lei/ an universitar la studii universitare de licență, specializarea pedagogie muzicală.

Pentru studenții străini:

  • 760 USD/lună (specializările artele spectacolului și teatrologie)
  • 470 USD/ lună (specializarea pedagogie muzicală)


Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. 
  
Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta). 

Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel:

  • dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
  • dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate.

 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală http://www.uat.ro/ro/index.html

Lasă un comentariu

Scrie un comentariu


Taguri