Scurt istoric

Preocuparea pentru formarea, instruirea și orientarea tinerilor spre însușirea de arte și meserii utile societății a constituit, din trecutul îndepărtat al învățământului românesc, o prioritate.
Reglementări privind înființarea și organizarea învățământului profesional au fost elaborate încă de la 1864, prin Legea Instrucțiunii, care prevedea înființarea de școli reale pentru agricultură, industrie și comerț, cu scopul de a da absolvenților cursului primar „învățătura necesară pentru exercitarea unei arte sau profesii“.

La sfârșitul secolului al XIX-lea învățământul profesional a fost reorganizat pe trepte, școli elementare inferioare și superioare de meserii, următoarea treaptă dând pregătirea necesară pentru îndeplinirea funcțiilor de maiștri, șefi de atelier și altele. Această reglementare, cu unele modificări, s-a menținut până în anul 1930, respectiv 1936, când învățământul profesional a fost organizat numai pe două trepte: gimnaziul și liceul industrial. În această perioadă, pe lângă spitalele mari s-a organizat pregătirea de cadre sanitare elementare, calificându-se astfel surori și moașe.

Prin Legea pentru reforma învățământului  din 1948 au fost organizate școli profesionale cu durata de școlarizare de 2 - 4 ani, pentru pregătirea muncitorilor calificați, din rândul absolvenților a cel puțin 4 clase elementare, iar pentru pregătirea tehnicienilor și a cadrelor economice s-au înființat școli medii economice cu durata de 4 ani, în care erau primiți absolvenți ai școlilor elementare de 7 ani.

Din anul 1948 a luat ființă la Târgu-Mureș Centrul Școlar Sanitar similar școlilor medii tehnice, în care au fost admiși absolvenți a 7 clase elementare. În primul an școlar, 1948-1949, au fost înscriși la cursuri 200 de elevi, la următoarele specializări: dentar, surori de ocrotire, surori de naștere, surori de asistență medicală, oficianți sanitari. Începând cu anul școlar 1947-1948 se reînființează Institutul Surorilor de Ocrotire din Târgu-Mureș, care-și reia activitatea în cadrul Institutului de Medicină și Farmacie. Primele promoții de absolvenți din anii școlari 1948-1949, 1948-1952, 1949-1953, cu durata de școlarizare de 1-3 ani, dobândesc calificarea de surori de ocrotire și mamoși. Din anul școlar 1955-1956 învățământul sanitar se reorganizează în cadrul grupurilor școlare sanitare, pe două tipuri de școli:

Sediul Școlii Sanitare din str. Vörösmarty Mihaly nr. 8, Tg. Mureș, până în anul 1978:

  • școli profesionale, în cadrul cărora sunt școlarizați elevi absolvenți a 7 clase elementare
  • școli medii tehnice sanitare, care școlarizează absolvenți ai școlilor medii.

În cadrul acestei a doua structuri au fost create noi specializări: farmacie, laborator, pediatrie, radiologie, balneofizioterapie, anatomie patologică, tehnică dentară, iar pregătirea moașelor și a surorilor medicale s-a realizat în cadrul învățământului profesional, până în anul 1959.

Din 1965, Școala Medie Sanitară redevine Grup Școlar Sanitar, având în componență atât Școala Tehnică Sanitară, denumită Școală de Specializare Postliceală, cât și Școală Profesională, în cadrul cărora s-a continuat pregătirea de surori medicale, oficianți sanitari, asistenți farmaciști, moașe, cu durata de școlarizare de 2 ani. Începând cu anul școlar 1957-1958, în cadrul Școlii Medii Tehnice Sanitare cu durata de 2 ani apar profiluri noi: soră medicală, soră de ocrotire, tehnician de pediatrie, mamoș, igienist. În perioada anilor școlari 1961-1963, în raport cu necesarul de personal medical cu pregătire medie se înființează profilurile: radiologie, dentar, asistent pediatrie, ginecologie, cu durata de școlarizare de 3 ani.

Din anul școlar 1963-1964, durata de școlarizare a Școlii Medii Tehnice Sanitare se reduce de la 3 la 2 ani, apar noi profiluri: asistent medical de laborator, anatomopatologie, asistent medical de balneofizioterapie. Cu aceste specializări și unele modificări în paleta profesiilor se menține pregătirea cadrelor sanitare până în anul școlar 1979-1980. Din anul școlar 1967-1968 se înființează Liceul Sanitar, cu durata de școlarizare de 3-5 ani, cu specializările: asistent de laborator, asistent de tehnică dentară, pregătind tineri din diferite județe ale țării.

Începând cu anul școlar 1973-1974 durata studiilor se reduce la 4 ani, rămânând următoarele profiluri: laborator, dentar, asistent medical și asistent farmacist.
Din anul școlar 1974-1975 învățământul liceal se organizează pe două trepte (clasele a IX-a și a X-a - treapta I, iar clasele a XI-a și a XII-a - treapta a II-a), elevii absolvenți ai treptei I având posibilitatea de a urma fie treapta a II-a de liceu, pe baza unui examen de admitere, fie școala profesională. Această structură, cu organizarea pe trepte a învățământului liceal, a durat până în anul școlar 1987-1988, când se revine la structura tradițională a învățământului liceal de 4 ani.

Acum funcționează profilul sanitar, până în anul școlar 1990-1991, când se trece la schimbarea profilului din sanitar în profil real, cu clase de chimie-biologie, fizică-chimie și clase postliceale cu profil asistent medical generalist, asistent de farmacie, asistent de laborator, tehnician dentar, asistent de sănătate publică, de radiologie, de balneofizioterapie, asistent medico-social. Din anul școlar 1990-1991 unitatea funcționează cu profil de liceu, la diferite specializări, școală postliceală sanitară cu durata de 2-3 ani (școlarizând absolvenți de liceu cu examen de bacalaureat), în cadrul Grupului Școlar Sanitar „Gheorghe Marinescu“ din Târgu-Mureș. În cadrul liceului planul de școlarizare a fost de câte 3 clase pentru fiecare an de studiu, iar din anul școlar 1999-2000 se școlarizează elevi în 4 clase a IX-a și câte 3 clase a X-a, a XI-a și a XII-a. În anul școlar 2003-2004 funcționează liceul teoretic, profil real: științe ale naturii și matematică-informatică, în total 14 clase și școală postliceală sanitară, cu diferite specializări, 12 clase.

În perioada anilor școlari 1992-1993 - 1998-1999 au absolvit școala postliceală un număr de 738 de elevi, în profilul asistent medical generalist, 25 de elevi, în profilul asistent de farmacie, 49 de elevi - în profilul asistent de laborator, 60 de elevi - în profilul tehnician dentar, 46 de elevi - în profilul asistent de sănătate publică, 22 de elevi - în profilul radiologie, 32 de elevi - în profilul balneofizioterapie, 13 elevi - în profilul asistent medico-social. În perioada 1990-1994 au mai absolvit liceul sanitar cu profil soră medicală și tehnician dentar un număr total de 478 de elevi (ultima promoție în profil sanitar fiind cea a anului școlar 1993-1994, cu 130 de absolvenți în profilurile soră medicală și oficiant sanitar). În intervalul de timp 1994-1999 au absolvit liceul teoretic cu profil real - chimie-biologie un număr de 383 de elevi; cei mai mulți dintre aceștia au devenit studenți în învățământul superior medical sau în alte domenii, sau elevi la învățământul postliceal sanitar.

În cadrul Grupului Școlar  „Gheorghe Marinescu“ din Tîrgu-Mureș, în evoluția sa, au fost organizate și desfășurate, pe lângă cursurile de pregătire a cadrelor sanitare în profilurile deja amintite, prin Școala Profesională, Școala Tehnică Sanitară, Liceul Sanitar și Școala Postliceală, numeroase forme de perfecționare, calificare și recalificare, echivalare de studii liceale cu studii postliceale sanitare, ce s-au finalizat prin creșterea gradului de pregătire a personalului sanitar cu studii medii. Astfel, s-au organizat și desfășurat cursuri de calificare pentru laboranții de la I.M.F. Târgu-Mureș (între anii 1949-1960), cursuri pentru surorile medicale ale Crucii Roșii Târgu-Mureș (1950-1953), cursuri de calificare la locul de muncă, pe baza H.C.M. 4320, în sprijinul spitalelor din teritoriu, pentru județele Mureș, Harghita, Covasna (începând cu anul 1965), cursuri de calificare pentru absolvenții de Cruce Roșie (1964), examenele de diferență pentru instructorii sanitari ai M.F.A. (1967), cursuri de perfecționare pentru asistenți de farmacie și asistentele-șefe de spital, pentru conducătoarele de creșă.
Începând cu anul 1971 s-au organizat examene de grad principal pentru asistenți medicali de obstetrică-ginecologie, laboranți-farmaciști, oficianți sanitari, cursuri de recalificare și reprofilare (1971, 1976, 1980), cursuri de perfecționare pentru cadrele medii sanitare, examene de echivalare și grad principal(1973-1999).

Aceste modalități de pregătire și perfecționare au contribuit la ridicarea gradului de instruire a cursanților, la asimilarea celor mai noi cunoștințe din domeniul sanitar, activități susținute de cadre de specialitate, cu o remarcabilă pregătire și experiență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie, din spitale și policlinici.

Dezvoltarea și perfecționarea învățământului românesc sanitar a fost influențată de dezvoltarea social-economică, în diferite etape, a României, de starea de sănătate a populației, îngrijorătoare după cel de-al doilea război mondial. S-au impus măsuri speciale pentru ocrotirea mamei și copilului, dezvoltarea rețelei caselor de naștere, a staționarelor, creșelor, leagănelor de copii, sanatoriilor. Pornind de la aceste imperative, în ultimele decenii a sporit numărul policlinicilor, a dispensarelor medicale, s-a dezvoltat și perfecționat baza materială a unităților sanitare cu efecte benefice asupra stării de sănătate a populației. Au luat naștere noi unități sanitare cu rol în ridicarea standardelor de asistență medicală: Centrele sanitare epidemice, de recoltare și conservare a sângelui, Stația de Salvare, Laboratorul și Casa de Educație Sanitară, Centrul de Cercetări Medicale, Laboratorul de Sănătate Mintală, ceea ce a impus pregătirea de cadre medicale cu studii medii, care să participe în toate unitățile sanitare la înfăptuirea unui act medical de calitate, la educarea populației pentru sănătate și asigurarea unei vieți raționale, echilibrate.

De la înființarea primelor forme de pregătire, din perioada postbelică, începând cu anul școlar 1947-1948 și până în 1968, în 30 de ani de existență a învățământului sanitar liceal și profesional, au fost pregătiți 2000 de asistenți medicali în diverse profiluri: 500 de felceri, 500 de surori medicale și moașe, care s-au integrat activităților specifice pentru care s-au pregătit, dovedind competență, dăruire și pasiune în tot ceea ce au înfăptuit pentru semenii lor.                                                                                                                                                                           
Încă de la înființare, învățământul sanitar s-a bucurat de un interes deosebit din partea părinților și tinerilor, animați de dorința de a dobândi o pregătire care să le ofere posibilitatea de a se integra domeniului sanitar. Școala Sanitară din Târgu-Mureș și-a dobândit o binemeritată apreciere, ca rezultat al calităților profesionale ale tinerilor ce s-au pregătit în cadrul acestei instituții de învățământ, care s-au integrat în viață, dovedind pasiune și profesionalism la locurile lor de muncă, sub îndrumarea și cu ajutorul medicilor din instituțiile sanitare, ale profesorilor de specialitate care în decursul anilor au dobândit o vastă experiență și au transmis-o din generație în generație.

Prestația profesională a absolvenților învățământului sanitar este recunoscută și apreciată, ei fiind integrați în unități de sănătate din sate, orașe din țară, dar și în numeroase țări ale lumii, onorându-și statutul de oameni pentru oameni.
Întâlnirile tradiționale ale foștilor absolvenți cu educatorii lor constituie momente de adevărată revelație - pentru modul deschis și sincer în care ei, deopotrivă, constată că visurile lor au devenit realitate - care au ca suport atașamentul și competența celor ce le-au îndrumat pașii, înțelepciunea și hărnicia celor instruiți, aspecte ce constituie pentru cele două tipuri de parteneri în procesul instructiv-educativ stimulente de încredere și speranță pentru noi proiecte și rezultate, a căror evaluare din etapă în etapă să ofere satisfacția muncii împlinite.

Mulți dintre absolvenții învățământului sanitar au urmat cursuri universitare, devenind medici, ingineri, profesori, juriști, artiști, oameni de afaceri ce se bucură de recunoaștere și apreciere pentru activitatea lor profesională.
În decursul istoriei acestei instituții sanitare de învățământ, singulară în peisajul învățământului județean și aflată printre puținele din țară care au avut durabilitate, activitatea managerială a revenit unor medici și profesori cu calități profesionale și didactice de excepție, ei angajându-se prin întreaga lor personalitate la asigurarea unui învățământ sanitar puternic pătruns de spiritul respectului pentru om. Acestui scop i-au fost subordonate toate mijloacele materiale și resursele umane ale școlii.

Schimbări semnificative în structura și conținutul învățământului sanitar s-au petrecut mai ales în ultimii 10 ani, marcați de mutațiile profunde ce au avut loc în domeniul învățământului românesc, concretizate în: schimbarea profilului unității, aceasta devenind, din anul școlar 1990-1991, Grup Școlar Sanitar, cu două tipuri de învățământ: Școală Postliceală Sanitară și învățământ liceal real; reforma învățământului; îmbunătățirea programelor și manualelor, în plin proces de perfecționare și modernizare, a strategiilor didactice; modificarea structurii personalului didactic, împrospătat cu cadre tinere, cu o temeinică pregătire de specialitate în diversificarea sistemului de perfecționare, de instruire practică, a formelor de evaluare; îmbunătățirea bazei didactico-materiale, care satisface acum în bună măsură cerințele impuse de un învățământ în dezvoltare.

Elevii au obținut rezultate la examenele de absolvire, la examenul de bacalaureat, la locul de muncă al absolvenților, la olimpiadele școlare și sesiunile de comunicări ale elevilor, la manifestările cultural-sportive, în activitățile dedicate educației pentru sănătate (școala fiind selectată în programul național finanțat de Comunitatea Europeană între alte 14 licee din țară ca școală care promovează sănătatea, apoi în programul-pilot de educație Vision 2000), în activitățile cu părinții.

De-a lungul anilor, dezvoltarea învățământului sanitar și, în special, a celui realizat prin școala noastră a fost susținută de oameni de suflet din rândul medicilor, al profesorilor, asistentelor care s-au angajat și dedicat cu profesionalism și competență  instruirii generațiilor de tineri ce și-au desăvârșit pregătirea profesională în această unitate de învățământ, înscrisă astăzi printre cele de prestigiu din orașul nostru. Poate că sunt multe colțurile de țară și statele lumii, spitalele și instituțiile sanitare sau de alte profiluri în care se regăsesc absolvenți ai școlii noastre, mulți dovedind, la rândul lor, competență, pasiune în muncă și dragoste față de meseria pe care au îmbrățișat-o, urmând exemplu celor care i-au format.

Toate acestea au darul de a convinge că măsurile întreprinse, proiectele de dezvoltare definite de Consiliul profesoral, de Consiliul de administrație și de directorii școlii sunt de natură să asigure și pe viitor acestei școli o poziție privilegiată în peisajul învățământului din județul nostru.

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook