Capitolul III - Secțiunea a 2-a

Art. 25. 
(1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:

a) Convenția națională;
b) Consiliul Colegiului;
c) Comitetul director;
d) președintele Colegiului.

(2) Alegerea forurilor de conducere ale Colegiului se face numai prin vot secret.
(3) Persoanele alese în forurile de conducere exercită un mandat de 4 ani și nu mai mult de două ori consecutiv.
(4) Forurile de conducere colectivă iau hotărâri prin vot deschis, dacă nu hotărăsc altfel.

Art. 26.
(1) Convenția națională este constituită din reprezentanții membrilor Colegiului, pe baza unei norme de reprezentare, proporțional cu numărul membrilor din fiecare filială.
(2) Convenția se întrunește, de regulă, o dată la 4 ani. Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la solicitarea majorității simple a membrilor Consiliului Colegiului.
(3) Convocarea Convenției naționale se face prin mass-media, cu cel puțin 3 luni înainte de data fixată.
(4) Convenția națională este precedată de convenții teritoriale, care aprobă reprezentanții în conformitate cu norma de reprezentare.
(5) Convenția națională este legal constituită în prezența a două treimi din numărul reprezentanților delegați. Dacă la prima convocare condiția de cvorum nu este îndeplinită, Comitetul director stabilește o nouă dată, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. În această situație, Convenția națională este legal constituită în prezența majorității membrilor delegați și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.

Art. 27. - Convenția națională are următoarele atribuții:

a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare internă, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, Normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, precum și modificările la acestea;
b) alege și revocă președintele Colegiului și membrii Comitetului director;
c) aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului și alte documente.

Art. 28. - Consiliul Colegiului este constituit din președintele Colegiului, care este și președinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director și președinții filialelor teritoriale.

Art. 29.
(1) Consiliul Colegiului se întrunește anual, la convocarea președintelui Colegiului.
(2) Consiliul Colegiului se poate întruni și în mod excepțional, la solicitarea majorității simple a membrilor săi.

Art. 30. - Atribuțiile Consiliului Colegiului sunt următoarele:

a) stabilește liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și ale activității Colegiului;
b) analizează și aprobă raportul de activitate al Comitetului director;
c) aprobă cotizația anuală și nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate;
d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înființarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
e) aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o firmă independentă;
f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului, bilanțul Colegiului și descarcă Comitetul director de gestiunea fondurilor.

Art. 31. - Comitetul director este constituit din președintele Colegiului, care deține și calitatea de președinte al Comitetului director, președinții comisiilor prevăzute la art. 35 și membrii acestora.

Art. 32. - Înlocuitorul de drept al președintelui Comitetului director, în caz de indisponibilitate, este președintele Comisiei de deontologie și disciplină sau alt președinte de comisie, desemnat de Comitetul director.

Art. 33. - Comitetul director are următoarele atribuții:

a) eliberează atestatul de psiholog cu drept de liberă practică;
b) eliberează avizul pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică, precum și modul de utilizare a acestora;
c) propune instituțiilor abilitate cursuri și alte forme de educație permanentă în domeniul psihologiei, în conformitate cu prevederile legale;
d) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare internă;
e) elaborează Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
f) elaborează, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
g) elaborează Codul de procedură disciplinară și urmărește aplicarea acestuia;
h) elaborează Normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică;
i) întocmește, reactualizează și face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;
j) mediază litigiile dintre psihologi cu drept de liberă practică, dintre aceștia și beneficiarii serviciilor psihologice, precum și dintre psihologi și angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
k) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum și al cotizației anuale.

Art. 34. - Comitetul director funcționează prin ședințe în plen și pe comisii, ale căror competențe și periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare internă.

Art. 35.
(1) În cadrul Comitetului director funcționează următoarele comisii:

a) comisii aplicative: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie; Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor; Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
b) Comisia metodologică;
c) Comisia de deontologie și disciplină.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt structuri organizatorice de specialitate ale căror atribuții sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare internă.
(3) În funcție de necesități, se pot înființa, desființa sau restructura comisiile existente.

Art. 36. - Comisiile au următoarele atribuții:

a) comisiile aplicative desfășoară procedurile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi și propun Comitetului director eliberarea atestatului în domeniile de specializare corespunzătoare;
b) Comisia metodologică avizează metodele și tehnicile de asistență psihologică în conformitate cu Normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică;
c) Comisia de deontologie și disciplină urmărește respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, judecă abaterile de la prevederile acestuia și aplică sancțiuni, conform prezentei legi.

Art. 37. - Fiecare comisie este condusă de un birou constituit din președinte, vicepreședinte, secretar și dispune de un secretariat tehnic.

Art. 38. - Comisiile elaborează norme și proceduri de control și supervizare profesională în domeniile proprii, aprobate de către Consiliul Colegiului, asigurând pregătirea persoanelor cu atribuții de control.

Art. 39. - Membrii Comitetului director și ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizații de ședință stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare internă și la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Art. 40. - Președintele Colegiului și președinții comisiilor prevăzute la art. 35 asigură conducerea operativă a Colegiului.

Art. 41. - Președintele Colegiului are următoarele atribuții:

a) reprezintă Colegiul în relațiile cu alte organizații și instituții din țară și din străinătate;
b) încheie convenții și contracte în numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;
c) convoacă și conduce ședințele Comitetului director, Consiliului Colegiului și Convenției naționale;
d) ordonanțează cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din data 06/01/2004 L213/2004

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0