Capitolul II

Art 10. - Obținerea atestatului de liberă practică, în oricare dintre formele prevăzute la art. 10 din lege, presupune parcurgerea următoarelor etape, a căror succesiune este obligatorie:

a) depunerea dosarului la comitetul filialei de care aparține solicitantul, verificarea conținutului și conformității și înaintarea acestuia la Comitetul director;
b) analizarea dosarului de către comisia aplicativă, potrivit procedurilor specifice fiecărei comisii, reglementate prin prezentele norme;
c) parcurgerea de către psihologul solicitant a procedurilor specifice fiecărei comisii aplicative;
d) susținerea de către președintele comisiei aplicative, în cadrul Comitetului director, a propunerii de eliberare/neeliberare a atestatului în domeniul de specializare solicitat;
e) eliberarea de către Comitetul director a atestatului de psiholog cu drept de liberă practică, în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, de prezentele norme metodologice și de documentele aprobate de Convenția Națională a psihologilor din România.

Art 11. - Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică trebuie să cuprindă:

a) cerere tip adresată Comitetului director;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copii legalizate de pe actele de studii și anexele acestora;
d) certificat de cazier judiciar;
e) copie de pe certificatul de căsătorie sau de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț, după caz;
f) certificat medical eliberat în condițiile legii;
g) copii legalizate de pe documente care atestă absolvirea unor stagii, cursuri de specializare și alte forme de perfecționare;
h) copii legalizate de pe carnetul de muncă ori contractul individual de muncă, iar pentru psihologii din structurile apărării, ordinii publice și siguranței naționale adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în specialitate;
i) extras din fișa de post - numai pentru obținerea atestatului de liberă practică în condițiile art. 13 lit. b), din prezentele norme.
j) curriculum vitae și lista manifestărilor științifice la care a participat, a comunicărilor științifice prezentate, a articolelor și cărților de specialitate publicate;
k) dovada achitării taxelor necesare acoperirii costurilor atestării profesionale.

Art 12. (1) După primirea dosarului și verificarea conformității acestuia, Comitetul filialei îl transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunere, la secretariatul Comitetului director.

Prin conformitate în sensul alin. (1) se înțelege verificarea existenței în dosar a documentelor prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice;

Secretariatul Comitetului director înregistrează dosarul și comunică solicitantului data când a fost programat pentru susținerea procedurilor de atestare în fața comisiei aplicative competentă.

Art 13.
(1) Atestatul de psiholog cu drept de liberă practică se poate obține în baza:

a) formării profesionale conform standardelor stabilite prin hotărâre de către Comitetul director;
b) experienței profesionale dovedite.

(2) Comisiile aplicative stabilesc criteriile de accedere în fiecare dintre cele două modalități de obținere a atestatului.

Art 14. - În exercitarea profesiei de psiholog sunt recunoscute trei trepte de specializare:

a) psiholog practicant;
b) psiholog specialist;
c)  psiholog principal.

Art 15. 
(1) Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a)  psihologie clinică;
b)  consiliere psihologică;
c)  psihoterapie.

(2) Competența în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită și de absolvenți ai facultăților de medicină generală (medicii psihiatri), asistență socială, filozofie, pedagogie, teologie cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotărâre a Comitetului director, precum și formării complementare potrivit cerințelor prevăzute de prezente norme.
(3) Psihologul atestat în specialitatea psihoterapie are și toate competențele psihologului atestat în specialitatea consiliere psihologică, pe trepte similare de specializare.

Art 16. - Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologia muncii și organizațională;
b) psihologia transporturilor;
c)  psihologia aplicată în servicii.

Art 17. - Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională;
b) psihopedagogie specială.

Art 18.
(1) Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională desfășoară proceduri și activități specifice de evaluare în vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele specialități:

a) psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
b) psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

(2) Competența în specialitatea Psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf poate fi obținută și de către absolvenții facultăților de drept cu condiția completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de specialitate stabilit prin hotărâre a Comitetului director, precum și formării complementare potrivit cerințelor prezentelor norme.

(3) Psihologul atestat în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale are și toate competențele psihologului atestat în specialitatea psihologia muncii și organizațională, pe trepte similare de specializare.

Art 19. - Competențele psihologilor pe treptele de specializare prevăzute la art. 14 și pentru fiecare specialitate se stabilesc prin hotărâre a Comitetului director la propunerea fiecărei Comisii aplicative.

Art 20. - Competențele psihologilor se obțin prin programe universitare la nivel de Licență, Masterat sau Doctorat și prin programe de formare complementară organizate în condițiile stabilite prin prezentele norme.

Art 21. - În vederea obținerii atestatului de psiholog în fiecare treaptă de specializare candidatul va prezenta Comitetului filialei un dosar care va conține documentele prevăzute la art. 11.

Art 22. - Condițiile de obținere a atestatului de liberă practică prin cele două modalități prevăzute la art. 13 alin. (1) se stabilesc la propunerea fiecărei comisii aplicative prin hotărâre a Comitetului director.

Art 23. - Trecerea psihologilor în trepte de specializare superioare se poate realiza la solicitare, după minimum 5 ani de exercitare a profesiei, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții de formare profesională stabilite de către fiecare Comisie aplicativă.

Art 24. - Obținerea atestatului de liberă practică prin procedurile specifice Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională este obligatorie pentru:

a) psihologii care desfășoară unele sau toate activitățile prevăzute la art. 5 din lege în ministerele și instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;
b) psihologii care, în condițiile legii, avizează psihologic persoanele care solicită permis de armă;
c) persoanele care desfășoară activități de evaluare a comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

Art 25. - Membrii Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională trebuie să dețină autorizație de acces la informații clasificate de nivel strict secret, eliberată de organele în drept, potrivit legii.

Art 26. - Controlul profesional, metodologic și deontologic pentru psihologii care își desfășoară activitatea în instituțiile din domeniul siguranței naționale se realizează numai de către membrii comisiei aplicative de specialitate.

Art 27. 
(1) Comisia aplicativă competentă analizează documentele din dosarul de atestare și decide admiterea dosarului în baza îndeplinirii condițiilor de studii, respectiv a disciplinelor obligatorii prevăzute în procedurile specifice fiecăreia. (2) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), președintele comisiei propune Comitetului director neeliberarea atestatului solicitat.

Art 28. - Comitetul director, după parcurgerea etapelor obligatorii prevăzute în prezentele norme, după caz, eliberează solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la secretariatul Comitetului director, atestatul de liberă practică sau adresa de comunicare a respingerii acordării atestatului.

Art 29. - Persoanele nemulțumite de rezultatul atestării pot depune la secretariatul Comitetului director o contestație în termen de 10 de zile de la data comunicării.

Art 30. - În termen de 30 de zile de la data înregistrării, Conducerea operativă a Colegiului va analiza contestația depusă și prin grija secretariatului va comunica modul de soluționare a acesteia.

Art 31. - După eliberarea atestatului, secretariatul Comitetului director va asigura înscrierea psihologului în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România și alocarea codului personal.

Art 32. - Parafa profesională individuală va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a)numele și prenumele psihologului;
b)codul personal, format din 5 cifre, alocat în ordinea înscrierii în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I, cod ce nu va mai putea fi realocat;
c) treapta de specializare;
d) domeniul de specializare potrivit atestatului.

Art 33. - Atestatele de liberă practică emise sunt în regim individual și se trec în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea I.

Art 34. 
(1) Dosarul persoanei atestate se arhivează la secretariatul Comitetului director, potrivit prevederilor legale.
(2) Dosarele persoanelor cărora nu li s-a acordat atestatul se restituie acestora, iar pentru o nouă solicitare de atestare psihologul va relua procedurile stabilite de prezentele norme.
(3) Pentru obținerea atestatului în altă specialitate sau în altă treaptă de specializare dosarul prevăzut la alin. (1) se completează numai cu actele și documentele necesare.

Art 35. - Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) din lege, beneficiază de recunoașterea documentelor de calificare profesională în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare. Dobândirea dreptului de liberă practică, pentru cei care se stabilesc în  România, se face în conformitate cu procedura aplicabilă psihologilor români, potrivit prezentelor norme. Autoritatea de recunoaștere a calificării profesionale obținute în UE și SEE pentru cetățenii statelor membre este Colegiul Psihologilor din România.

Art 36. 
(1) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (3) din lege sunt exceptate de la procedura atestării reglementată prin prezentele norme, precum și de la obligativitatea înscrierii în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România sau de la plata unor taxe administrative.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a face o declarație, autentificată de un notar public, referitoare la serviciile psihologice pe care le vor presta pe teritoriul României precum și la perioada prestării acestor servicii , pe care o va depune la Comitetul Director.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi însoțite de copii legalizate, traduse în limba română, ale documentelor care atestă competențele profesionale, în domeniul psihologiei, eliberate în țara de origine.
(4) În urma analizării dosarului cu documentele prevăzute la alin. (2) și (3) de către conducerea operativă a Colegiului Psihologilor din România, potrivit art. 40 din lege, Președintele acestuia va elibera autorizația provizorie de prestare a serviciilor psihologice pentru perioada și activitățile solicitate prin cerere.
(5) Pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din lege, autoritatea de recunoaștere a studiilor efectuate și a documentelor de calificare în profesia de psiholog este Ministerul Educației și Cercetării.

Art 37. - Potrivit art. 38 din lege comisiile aplicative elaborează norme și proceduri de control și supervizare profesională în domeniile proprii aprobate de către Consiliul Colegiului.

Art 38.
(1) Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calității actului psihologic.
(2) Comitetul director, prin Comisiile aplicative, stabilește procedurile de supervizare și de formare a psihologilor cu drept de supervizare.
(3) Psihologii principali pot superviza psihologii specialiști și psihologii practicanți, iar psihologii specialiști pot superviza psihologii practicanți conform procedurilor stabilite de către fiecare Comisie aplicativă.
(4) Pentru a putea desfășura activități de supervizare profesională psihologul care solicită atestarea potrivit art. 10 lit. c) din lege, pe lângă documentele prevăzute la art. 11, trebuie să îndeplinească și criteriile de competență și experiență profesională stabilite prin procedurile specifice fiecărei comisii aplicative.

Art 39.
(1) Controlul și supravegherea exercitării profesiei de psiholog se realizează de către membrii Comitetului director în conformitate cu procedurile stabilite prin hotărâre a Consiliului Colegiului Psihologilor din România.
(2) Comitetul fiecărei filiale teritoriale controlează activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona de responsabilitate, în limitele mandatului dat de Comitetul Director.

Art 40. -  Pregătirea persoanelor cu atribuții de control se face prin susținerea unor instructaje periodice desfășurate la sediul Comitetului director sub coordonarea persoanelor desemnate prin dispoziție scrisă a Președintelui acestuia.

Art 41. - Controlul pe bază de mandat al Comitetului director acordat Comitetului filialei se efectuează în următoarele cazuri:

  • sesizări ale psihologilor din teritoriu;
  • reclamații ale beneficiarilor serviciilor psihologice.

Art 42. - Reclamația primită la Comitetul director este analizată și soluționată potrivit reglementărilor Codului de procedură disciplinară aprobat de Convenția națională.

Art 43. - Furnizarea serviciilor psihologice se realizează prin: cabinete psihologice individuale, cabinete psihologice asociate, societăți civile profesionale sau în temeiul unor contracte individuale de muncă, potrivit legii.

Art 44. - Angajatorii au obligația de a sprijini procesul de formare profesională continuă a psihologilor.

Art 45. - Comitetul director, prin comisiile sale, avizează profesional formele de pregătire continuă a psihologilor.

Art 46. - În scopul asigurării secretului profesional, actele, lucrările și înregistrările cu caracter profesional aflate asupra psihologului ori la locul unde acesta își exercită profesia sunt inviolabile, potrivit legii.

Art 47. 
(1) Probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, însemnările și înregistrările se păstrează în condiții de siguranță o perioadă de cel puțin 10 ani de la încheierea relațiilor profesionale dacă prin alte prevederi legale nu este prevăzut un termen mai mare.
(2) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, însemnările și înregistrările se distrug în totalitate potrivit prevederilor legale.  

Art 48. - Responsabilitatea pentru păstrarea probelor psihologice aplicate, a rezultatelor acestora, a însemnărilor și înregistrărilor revine psihologilor și, după caz, angajatorilor.

Art 49. 
(1) Psihologul se poate asigura pentru răspunderea profesională, în condițiile legii.
(2) Prin "răspundere profesională" se înțelege acoperirea daunelor efective suferite de beneficiar și rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor legii, ale prezentelor norme și ale Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practică.

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
0 Evaluări
0 %
1
5
0