Capitolul I - Dispoziții generale

Art 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege.

Art 2.- Prin psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog, se înțeleg persoanele prevăzute la art. 2 alin (1) din lege care au absolvit o instituție de învățământ superior cu diplomă de licență în psihologie sau asimilată și desfășoară, potrivit atestărilor dobândite, tipurile de activități enumerate la art. 5 din lege.

Art 3. - Prin diplomă de licență asimilată, în sensul art. 2 alin. (2) din lege se înțeleg:

a) actele emise de instituțiile de învățământ superior care atestă absolvirea, până în anul 1990 inclusiv, a unei facultăți de filosofie, filosofie - istorie sau din domeniul științelor socio-umane;
b) diplomele și diplomele de licență eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată, începând cu anul 1991, pentru una din specializările: psihosociologie, psihopedagogie specială și psihologie, în condițiile dublei specializări.

Art 4. - Pentru a fi atestate ca psiholog persoanele aflate în situația prevăzută la art. 3, lit. a), trebuie să îndeplinească, cumulativ, și condiția desfășurării unor activități prevăzute la art. 5 din lege pe o perioadă de minimum 10 ani, dovedită prin documente legalizate.

Art 5. - Absolvenții facultăților din domeniul socio-psiho-pedagogie după anul 1991, care la data intrării în vigoare a legii exercitau legal funcția de psiholog, dovedită cu documente legalizate, pot solicita atestatul de liberă practică urmând procedurile specifice de atestare stabilite prin prezentele norme.

Art 6. - În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, psihologul este independent profesional și nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art 7. 

(1) Prin independența profesională a psihologului este garantată exercitarea activităților prevăzute la art. 5 din lege, potrivit competențelor pentru care a fost atestat, fără nici o ingerință în ceea ce privește aplicarea cunoștințelor sale profesionale, cu respectarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a legilor în vigoare. 
(2) Independența profesională în exercitarea actului psihologic conferă, potrivit legii, dreptul de inițiativă și decizie, cu asumarea integrală a răspunderii pentru calitatea acestuia.

Art 8. 

(1) În situația în care tipurile de activități prevăzute la art. 5 din lege, toate sau unele din acestea, sunt desfășurate în echipă răspunderea pentru actele psihologice aparține psihologului coordonator al echipei și psihologului care desfășoară direct actul psihologic. 
(2) În situațiile în care coordonatorul echipei nu este psiholog răspunderea pentru actele psihologice revine psihologului care desfășoară direct actul psihologic.

Art 9.

(1) Psihologul este obligat să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele și informațiile despre care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor profesionale, fiind interzisă utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terț a informațiilor dobândite în exercitarea actului psihologic. 
(2) Rezultatele evaluărilor psihologice pot fi prezentate unei terțe persoane, numai cu acordul persoanei evaluate și cuprind informații relevante în raport cu scopul urmărit, fără a se motiva concluziile, potrivit prevederilor Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 
(3) În situațiile în care, potrivit legii, psihologul este obligat să dezvăluie aspecte cuprinse în confidențialitatea actului psihologic, aceasta nu constituie o abatere. 
(4) Confidențialitatea actului psihologic persistă și după încheierea relațiilor profesionale cu beneficiarul. 
(5) Psihologul răspunde disciplinar pentru încălcarea confidențialității actului psihologic, potrivit Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și Codului de procedură disciplinară.

Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

 

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook