Art. 4

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificații:

a) copil - persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu a dobândit capacitatea deplina de exercițiu, în condițiile legii;

b) familie - parinții și copiii acestora;

c) familie extinsă - copilul, părinții și rudele acestuia până la gradul IV inclusiv;

d) familie substitutivă - persoanele, altele decât cele care aparțin familiei extinse, care, în condițiile legii, asigură creșterea și îngrijirea copilului;

e) planul individualizat de protecție - documentul prin care se realizează planificarea serviciilor, prestațiilor și a măsurilor de protecție specială a copilului, pe baza evaluării psihosociale a acestuia și a familiei sale, în vederea integrării copilului care a fost separat de familia sa într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;

f) planul de servicii - documentul prin care se realizează planificarea acordarii serviciilor și a prestațiilor, pe baza evaluarii psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa;

g) reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată potrivit legii să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil;

h) A.N.P.D.C. - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;

i) C.P.C. - comisia pentru protecția copilului;

j) D.G.A.S.P.C. - direcția generală de asistență socială și protecția copilului;

k) S.P.A.S. - serviciul public de asistență socială;

l) O.R.A. - Oficiul Român pentru Adopții.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook