Ghid de pregătire pentru gradul didactic II.

Condiții de înscriere:

Perioada de înscriere: 01.-31.10.2008
Inspecții necesare :
-
2 inspecții curente - una până la înscrierea doua înainte cu cel puțin o lună de susținerea inspecției speciale,
- calificativ cel puțin ,,BINE",
- 1 inspecție specială în perioada 01.11.2009-01.06.2010,
- Nota minimă de promovare a inspecției speciale este 8(opt)

Se  pot înscrie cei care au obținut definitivatul  până /sau în sesiunea  august 2007 sau cu media 10(zece) în sesiunea 2008
Examenul va avea loc între 26-30 august 2011 ;

Dosarul  de înscriere la gradul II  va cuprinde :

1.Cerere de înscriere , adresată conducerii I.S.J. Mureș;
2.Fișa de înscriere(tip) , completată corect la toate rubricile și confirmată  de conducerea școlii ( după modelul din Metodologia formării continue , nr. 3770 din 19.V. 1998);
3.Copie de pe Diploma de licență sau absolvire( după) caz și Foaia matricolă, legalizate  la notariat
4.Copie -certificat de obținere a definitivatului( autentificată de conducerea școlii)
5.Procesul - verbal(în copie autentificată de conducerea școlii) de la inspecția curentă din ultimii trei ani școlari cu calificativul ,,B,, sau,,FB,,
6.Copie de pe certificatul de naștere și copie de pe certificatul de căsătorie  ( autentificate de conducerea școlii);
7.Recomandarea Consiliului de Administrație al școlii pentru înscrierea la examenul de obținere a gradului didactic II
8.Dovada privind calificativele anuale și la inspecțiile curente ,obținute în ultimii trei ani școlari
9.Memoriu de activitate profesională
10.Fișa de evaluare anuală

Pe dosar se vor face următoarele mențiuni :

1.Numele și prenumele  ( cu inițiala tatălui )_________________________*
2.Specialitatea ( la care se susține gradul)___________________________
3.Școala și localitatea de unde provine candidatul ____________________
4.Gradul pentru care se face înscriere ______________________________
5.Centrul ( localitatea, denumirea exactă a Liceului , Colegiului , Universității) , unde se va susține examenul _______________________
6.Limba în care se va susține examenul ____________________________
7.Profesor I (S), prof. II ( SSD), __________________________________
8.Telefon școală și telefon acasă(mobil)
  
*Exemplu de scrierea numelui: Popescu  N  Maria  căs.Ionescu

Descarcă aici fișa de înscriere»
Descarcă gratuit cărți de specialitate din bibliografie obligatorie»

www.edums.ro

Lasă un comentariu