Ghid de pregătire pentru definitivat 2014

 

 DOSARUL DE ÎNSCRIERE va cuprinde:

 • Cererea tip de înscriere avizată de director și adresată conducerii inspectoratului școlar (Anexa 1);

 • Fișa de înscriere tip ( în două exemplare), completată, semnată și ștampilată de conducerea școlii (Fișa tip Definitivat 2014) ;

 • Copiile legalizate la notariat ale diplomei de studii și foii matricole/suplimentului la diplomă;

 • Documentul privind efectuarea modulului psihopedagogic(începând cu promoția iunie 2004, dovada absolvirii modulului psihopedagogic se face în baza certificatului de absolvire însoțit de foaia matricolă aferentă);

 • Copia legalizată a certificatului de naștere;

 • Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie); în caz de divorț sau recăsătorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;

 • Recomandare scrisă asupra activității candidatului, din partea Consiliului Profesoral al unității de învățământ unde este încadrat;

 • Adeverință cuprinzând calificativele acordate în ultimii 2 ani școlari;

 • Apreciere asupra activității din partea conducerii școlii, care să cuprindă calificativul anual și calificativele la inspecții școlare (dacă au existat);

 • pentru absolvenții de studii superioare în sistem BOLOGNA:

 • certificat de absolvire a modulului psihopedagogic nivel I însoțit de foaia matricolă;

 • certificat de absolvire a modulului psihopedagogic nivel II însoțit de foaia matricolă, pentru cadrele didactice care predau în învățământul liceal;

 • BINECUVÂNTARE, pentru cadrele didactice înscrise la disciplina RELIGIE;

 • pentru cadrele didactice care au absolvit școli postliceale particulare, specializările: învățători, educatoare și maiștri instructori, se atașează copia legalizată a autorizației de încredere a unității;

 • pentru cadrele didactice care sunt încadrate în instituții de învățământ particular, se atașează copia legalizată a autorizației de încredere a unității.

 • declarație privind documentele anexate în dosar.

Nu se acceptă adeverințe în locul actelor de studii; în cazul în care instituția de învățământ absolvită nu a eliberat încă acte de studii, se vor depune copii ale adeverințelor și declarația pe proprie răspundere prin care candidatul se obligă să-și completeze dosarul cu copiile legalizate ale actelor de studii, până la transmiterea dosarului în centrul de perfecționare.

 

OBSERVATII:

 • Fișele tip de înscriere vor fi completate la toate rubricile de către candidat, cu excepția datelor referitoare la vechime, care vor fi completate de secretariatele unităților de învățământ (acestea răspund de corectitudinea datelor transmise).

 • În cazul doamnelor căsătorite, se va trece în fișa de înscriere, în cerere și în tabelul electronic numele dinaintea căsătoriei urmat de numele dobândit prin căsătorie.

Exemplu: POPESCU (căs. IONESCU) I. MARIA- CLAUDIA

 • Pe coperta dosarului se specifică: numele și prenumele candidatului ( asa cum apare în fișa de înscriere !), unitatea de învățământ la care este încadrat, specializarea la care va susține examenul, gradul didactic pentru care se înscrie; centrul de perfecționare pentru care optează în denumire completă.

Exemplu:

 • POPESCU (căs. IONESCU) I. MARIA- CLAUDIA

 • ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR. .... VASLUI

 • INVĂȚĂTOR sau MATEMATICĂ etc

 • DEFINITIVAT

 • UNIVERSITATEA „.................” BUCUREȘTI

 • La primirea dosarelor în unitatea școlară se vor avea în vedere următoarele:

  • folosirea dosarului de carton cu șină;

  • piesele din dosar vor fi așezate în ordinea menționată în informațiile legate de conținutul dosarului de înscriere și ordine care este specificată și în declarație;

  • pe fișa de înscriere se va completa antetul școlii;

  • se va preciza atât în cererea tip de înscriere cât și în fișa de înscriere centrul de perfecționare/examen pentru care optează cadrul didactic (vezi lista centrelor de perfecționare de pe site-ul ISJ Vaslui/ Perfecționare;

  • se vor verifica exactitatea și corectitudinea datelor candidatului de către directorul școlii înainte de a semna și ștampila cererea tip de înscriere;

  • partea a doua a fișei de înscriere are valoare de adeverință de vechime și din aceasta trebuie să rezulte clar vechimea efectivă la catedră, pînă la 31.08.2012.

 • Conducerea școlii răspunde de corectitudinea datelor din dosarul de înscriere.

 • Conducerea școlii are obligația de a informa prin adresă oficială inspectoratul școlar, cu privire la cadrele didactice aflate în una din situațiile:

  • la inspecțiile curente și speciale, sau la evaluările anuale, nu au obținut calificativul corespunzător gradului la care sunt înscrise;

  • au fost sancționate în intervalul de timp de la înscriere și până la susținerea examenului;

  • nu au vechimea efectivă la catedră necesară pentru fiecare grad, dar participă la etapele de perfecționare; atenție la cadrele didactice nou venite în școală.

  • Renunță la susținerea gradului didactic;

  • Nu au promovat un anumit grad didactic

 • Dacă pe parcursul anului școlar intervin modificări ce implică nerespectarea condițiilor de prezentare la examene (vechime, sancțiune, calificativ anual necorespunzător, calificativ necorespunzător la inspecțiile curente și speciale), conducerea unității de învățământ are obligația de a anunța inspectoratul școlar prin adresă oficială cu privire la cadrul didactic în cauză.

 • Detaliile legate de situații particulare ale cadrelor didactice sunt precizate în Metodologia formării continue a personalului didactic din învățământul preuniversitar

 • NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE!!

Sursa :http://variante-subiecte-examene.blogspot.ro/2012/09/documente-dosar-inscriere-definitivat.html

 

 

Lasă un comentariu