Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

 

Acronim : DGASPC Mureș

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș are sediul în municipiul Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, județul Mureș și este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 56 din 16 decembrie 2004 prin comasarea serviciului public de asistență socială și a serviciului public specializat pentru protecția copilului de la nivelul județului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuțiilor acestora.

Scopul acestei instituții îl formează realizarea la nivelul județului a politicilor, strategiilor și măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Obiectul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îl constituie asigurareala nivel județean, a aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare, cât și prin cele internaționale la care România este parte.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îndeplinește următoarele atribuții principale:


a) În domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului:

1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune daca este cazul stabilirea unei măsuri de protecție specială;

2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

4. monitorizează familiile și persoanele care au primit in plasament copii, pe toată durata acestei masuri;

5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști prin obținerea atestatului, in condițiile legii; încheie contracte individuale de munca și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

6. acorda asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilr familiali;

8. reevaluează, cel putin o data la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

9. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați in evidenta sa;

10. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoana aptă să adopte copii;

11. monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează,

12. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență

13. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

14. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social a copiilor cu dizabilitati;

15. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


b) În domeniul protecției persoanei adulte:

1. completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

7. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social persoanelor adulte cu dizabilitati;

8. asigurăîncadrarea in tip si grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilitati evaluate;

9. ține evidența, aprobă și acordă drepturile și facilitățile cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

10. ține evidența, evaluează și aprobă solicitările pentru admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;

11. asigură coordonarea metodologică a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap din structura DGASPC Mureș

12. asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate;

13.sprijină în colaborare cu autoritățile publice locale și propune Consiliului Județean înființarea instituțiilor publice de asistenta sociala, potrivit prevederilor legale;

14. urmărește, instruiește și analizează împreună cu autoritățile publice locale activitatea asistenților personali pentru persoanele cu handicap;

15.încheie parteneriate cu organizații private romane și străine în inițierea și derularea unor programe de asistență socială.

16.propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale și neguvernamentale, din tară și străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate; înaintează spre aprobare Consiliului județean proiectele inițiate in conformitate cu legislația in domeniul asistenței sociale în vederea obținerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

17. colaborează cu organele administrației publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale interesate în acțiuni sociale comune de educație și protecție specială în vederea atenuării, limitării sau eliminării situațiilor de marginalizare și excludere socială;

18. realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației in domeniul asistentei sociale;

19. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


c ) alte atribuții:

1. coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilorcopilului;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum și cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala și protecția copilului;

4. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului sau cu agenți economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

5. dezvolta parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alti reprezentanți ai societății civile in vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, in funcție de nevoile comunității locale;

6. colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice de asistenta sociala, precum și a serviciilor pentru protecția drepturilor copilului;

9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și oricăror persoane aflate in nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și din institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica și de formare continua a acestuia;

13. asigura serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

14. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș răspunde în fața Consiliului Județean Mureș pentru realizarea obiectului de activitate. În acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Județean.

Serviciile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș sunt structurate pe trei componente :

A. Direcția de asistență socială și protecția drepturilor copilului;

B. Direcția economică.

C. Servicii comune

A.Serviciile Direcției de asistență socială și protecție a drepturilor copilului:


 • Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului;

 • Serviciul de asistență maternală profesionistă - Asistenți maternali profesioniști ;

 • Serviciul management de caz a copilului, serviciu nou înființat, prin desființarea Serviciului îngrijire de tip rezidențial a copilului;

 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului;

 • Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilități;

 • Compartimentul management de caz pentru adulți și asistență persoane vârstnice – compartiment nou înființat prin desființarea Compartimentului de îngrijire de tip rezidențial a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care are cuprinde Compartimentul violență în familie, Centru de tranzit - Casa ADA și ADI și Centru de sprijin social pentru comunitățile de Romi;

 • Serviciul de evidență și plată prestații sociale – serviciu nou înființat prin desființarea Serviciului de îngrijire de tip familial pentru persoane adulte cu handicap;

 • Serviciul de interventie în regim de urgență abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Centrul de zi pentru copilul exploatat economic;

 • Centrul maternal Materna;

 • Centre rezidențiale pt. copii cu deficiențe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea metodologică a 9 case din Tg. Mureș și Ceuașu de Câmpie și a Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico – social „Speranța”;

 • Serviciul de coordonare și administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a 14 case de tip familial din: Bălăușeri, Câmpenița, Miercurea Nirajului – 3 case; Sărmașu – 2 case; Șincai, Tânrnăveni – 3 case,1 CTF Zau de Câmpie, 1 CTF Sângeorgiu de Pădure, 1 CTF - Râciu;

 • Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș (12 case de tip familial);

 • Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial);

 • Complex de servicii pt.copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara;

 • Centre de îngrijire și asistență Reghin, Sighișoara, Lunca Mureșului ;

 • Centre de îngrijire și asistență/Centre de integrare prin terapie ocupationala, Căpușu de Câmpie, Glodeni;

 • Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brîncovenești, Călugăreni, Reghin, Luduș;


B. Serviciile și compartimentele Direcției economice:

 • Serviciul financiar-contabil;

  • Compartimentul salarizare

 • Compartimentul investiții, achiziții publice

 • Biroul tehnic și administrarea patrimoniului

 • Serviciul administrativ, PSI și protecția muncii


C. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Mureș:

 • Serviciul juridic - contencios;

 • Compartimentul adopții și postadopții;

 • Biroul resurse umane;

 • Compartiment audit public intern

 • Serviciul monitorizare și strategii, relații publice:

- Compartimentul programe proiecte;

 

Contact

Str.Trebely, nr.7
Loc. Tîrgu-Mureș
Jud. Mureș
Cod postal: 540081

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Fax: 0265/211012

E-mail: office@dgaspcmures.ro

Web: www.dgaspcmures.ro

Program de audiență

Director General : Luni, orele: 9.00 - 1100
Director General Adjunct: Marti, orele : 9.00 – 1200

Orar de funcționare

Luni - Joi : 730 - 1600
Vineri : 730 - 1330

Galerie foto

Materialul ne-a fost trimis de către instituție

Lasă un comentariu

Pagina 1 din 4 1234 >>

#46 HUZA PIRLOGEA EMILIA a scris in data de: 04.01.2019 11:12
Buna ziua,as vrea sa stiu daca pot dona haine ,cele mai multe sunt pretabile pentru fete si baieti de talie medie.Sunt curate,foarte putin purtate noi cu eticheta,sunt haine office dar si sport,de iarna vara si primavara toamna.Toate cele bune ,astept raspuns
#45 Anamaria Suciu a scris in data de: 23.11.2018 19:37
Buna, avem o problema la care am dori sa ne raspundeti. In urma cu doua zile am aflat ca nepotii nostri au fost ridicati de serviciul protectia copilului, de la domicilu. Suntem residenti in Spania si am dori sa recuperam copilasii. Care este procedura in acest caz? Va multumim!
#44 Rusu Cristina Ioana a scris in data de: 12.10.2018 07:14
Buna dimineata Am o nelamurire cu privire la acordarea de tichete pentru gradinita eu am doi copii ambi frecventeaza gradinita nu sunt angajata nici eu nici partenerul meu ambi lucram ca zilieri desi ne incadram ca sa beneficieze de acele tichete copiii nu beneficiaza din cauza ca nu avem domiciliu in sat Nazna intrebarea mea este daca trebuie sa avem mutatie pe localitatea unde locuim si unde merg copii la gradinita sau nu pentru ca eu nu am citit nicarei ca parintii trebuie sa aiba domiciliu sau viza de flotant ca copii sa beneficieze de acele drepturi . Va multumesc
#43 Szanto Maria a scris in data de: 17.01.2018 20:28
Buna ziua, am si ieu un frate pe nume Gozgar Stefan va rog sa ma ajutati sal gasesc.
#42 HUZA PIRLOGEA EMILIA a scris in data de: 26.02.2016 17:16
Dlui director,, Buna ziua,nu stiu daca veti ajunge in posesia acestui mesaj,dar vreau sa va aduc la cunostinta faptul ca,v-am cautat in data de miercuri (24 februarie a.c) dar secretara dvs.a afirmat ca nu sunteti in incinta desi altii stiau ca erati prezent.Este adevarat ca nu eram inscrise in audienta si cred ca nu era zi de audienta,dar problema pentru care doream sa ajung la dvs.impreuna cu o alta persoana, nu pentru interesul nostru ci pentru o alta,care este cu probleme grave,avea un dosar depus la institutia pe care o gestionati din luna noiembrie 2015,pentru comisia de evaluare a persoanelor cu handicap,si nu a primit niciun raspuns!Azi am mers la ghiseul 3 pentru a ridica un document si am avut surpriza neplacuta de a sta la rand,civilizat si de a constata ca una din persoanele de la ghiseul 3 dar si de la alte compartimente ,de pe hol, luau cereri de la diverse persoane "grabite"sau cunoscute ca facand servicii pentru persoane mai putin dispuse sa vina personal, sfidandu-ne pur si simplu pe cei civilizati!Dle director eu stiu ca in Romania asa este practica,cei mai multi vor sa se fofileze, sa-i faulteze pe ceilalti,dar nu este corect ca angajatii institutiei sa incurajeze si sa sustina aceasta practica.
#41 Her. Zol. a scris in data de: 29.01.2016 20:56
Intrebare in legatura cu legea cea noua cu pliante de la politie in scoli ca minorii au voie sa aiba relatii sexuale incepand de la 15 ani. Este normal acest parlament sau e o prostie? Mama fiicei vitrege a lasat copila sa plece in praga sub custodia unei fete de 18 ani abia inpliniti. Lasa sa doarma prietenul cu ea sau fata la el. Pentru mine nu mi se pare absolut normal acest lucru. Multumesc
#40 Bartha agnes a scris in data de: 08.11.2015 10:37
Buna ziua...o intrebare??sorea mea sa despartit de prietenul sau..cu care au o fetita frumossa.tata a plecat din tara si are pe numele lui alocatia copilului..pe care sirea mea de 6luni nu primeste si fostu nu vrea sa dea sa faca o procura ..nimic ..ce am putea face in cazu asta...sa mergem la politie sau..?multumesc
#39 Buta Adrian a scris in data de: 18.10.2015 07:20
Am depus o plangere pt custodia copilului , avem custodie comuna dar Boar Victoria Diana mama copilului nu imi da nici un drept asupra copilului locuieste in tg mures a ales foarte bn locul pt ca acolo din cate inteleg eu nu sunt legi rezista doar cine este mai tare ca in vestul salbatic Voi stati foarte linistit , mergeti la fiecare sfarsit de luna va luati salariu si pt voi si familiile voastre e totul bine
#38 beleuta luminita a scris in data de: 24.01.2015 09:32
va rog sa luati masuri urgente prin luarea in plasament macar a 2 copii bolnavi grav din cei 5 pe care ii are fam galatean marita din satul tiptelnic loc band jud mures copii sufera de subnutritie boala si mizerie crunta acestia locuiesc 7 persoane intro singura camera
#37 albert andreea a scris in data de: 28.12.2014 19:55
Buna ziua as vrea sa stiu daca in data de 29 si 30 decembrie se lucrează la dumneavoastră trebuie sa îmi reînnoiesc dosarul si tot cu număr de așteptare este pentru ca eu nu pot ajunge numa la 10 si 15 minute in mureș

Spune-ți părerea

Poți comenta prin intermediul contului de Facebook

Evaluează acest conținut

 
 
 
 
 
 
 
Evaluează
 
 
 
 
 
 
1 Evaluări
20 %
1
5
1