RESURSE PENTRU INVATARE

Învaţă să desenezi pas cu pas!

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂSOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ

 

Acronim : DGASPC Mureş

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş are sediul în municipiul Tg. Mureş, str. Trebely, nr. 7, judeţul Mureş şi este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 56 din 16 decembrie 2004 prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor acestora.

Scopul acestei instituţii îl formează realizarea la nivelul judeţului a politicilor, strategiilor şi măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Obiectul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş îl constituie asigurareala nivel judeţean, a aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare, cât şi prin cele internaţionale la care România este parte.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş îndeplineşte următoarele atribuţii principale:


a) În domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului:

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune daca este cazul stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit in plasament copii, pe toată durata acestei masuri;

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti prin obţinerea atestatului, in condiţiile legii; încheie contracte individuale de munca şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

6. acorda asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în familie şi agresorilr familiali;

8. reevaluează, cel putin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

9. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi in evidenta sa;

10. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoana aptă să adopte copii;

11. monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează,

12. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă

13. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

14. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social a copiilor cu dizabilitati;

15. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;


b) În domeniul protecţiei persoanei adulte:

1. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

7. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social persoanelor adulte cu dizabilitati;

8. asigurăîncadrarea in tip si grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilitati evaluate;

9. ţine evidenţa, aprobă şi acordă drepturile şi facilităţile cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

10. ţine evidenţa, evaluează şi aprobă solicitările pentru admitere în centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap;

11. asigură coordonarea metodologică a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap din structura DGASPC Mureş

12. asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;

13.sprijină în colaborare cu autorităţile publice locale şi propune Consiliului Judeţean înfiinţarea instituţiilor publice de asistenta sociala, potrivit prevederilor legale;

14. urmăreşte, instruieşte şi analizează împreună cu autorităţile publice locale activitatea asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap;

15.încheie parteneriate cu organizaţii private romane şi străine în iniţierea şi derularea unor programe de asistenţă socială.

16.propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale, din tară şi străinătate şi urmăreşte realizarea programelor aprobate; înaintează spre aprobare Consiliului judeţean proiectele iniţiate in conformitate cu legislaţia in domeniul asistenţei sociale în vederea obţinerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

17. colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale interesate în acţiuni sociale comune de educaţie şi protecţie specială în vederea atenuării, limitării sau eliminării situaţiilor de marginalizare şi excludere socială;

18. realizează în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, îndrumarea şi controlul în aplicarea şi respectarea legislaţiei in domeniul asistentei sociale;

19. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;


c ) alte atribuţii:

1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ in domeniul asistentei sociale şi protecţiei drepturilorcopilului;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii sai, precum şi cea de admitere a adultului in instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala şi protecţia copilului;

4. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi in domeniul asistentei sociale şi protecţiei drepturilor copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

5. dezvolta parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alti reprezentanţi ai societăţii civile in vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, in funcţie de nevoile comunităţii locale;

6. colaborează pe baza de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenta sociala, precum şi a serviciilor pentru protecţia drepturilor copilului;

9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

10. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate in nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

11. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

12. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi din institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica şi de formare continua a acestuia;

13. asigura serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Mureş răspunde în faţa Consiliului Judeţean Mureş pentru realizarea obiectului de activitate. În acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Judeţean.

Serviciile funcţionale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş sunt structurate pe trei componente :

A. Direcţia de asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului;

B. Direcţia economică.

C. Servicii comune

A.Serviciile Direcţiei de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului:


 • Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului;

 • Serviciul de asistenţă maternală profesionistă - Asistenţi maternali profesionişti ;

 • Serviciul management de caz a copilului, serviciu nou înfiinţat, prin desfiinţarea Serviciului îngrijire de tip rezidenţial a copilului;

 • Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului;

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului;

 • Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilităţi;

 • Compartimentul management de caz pentru adulţi şi asistenţă persoane vârstnice – compartiment nou înfiinţat prin desfiinţarea Compartimentului de îngrijire de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care are cuprinde Compartimentul violenţă în familie, Centru de tranzit - Casa ADA şi ADI şi Centru de sprijin social pentru comunităţile de Romi;

 • Serviciul de evidenţă şi plată prestaţii sociale – serviciu nou înfiinţat prin desfiinţarea Serviciului de îngrijire de tip familial pentru persoane adulte cu handicap;

 • Serviciul de interventie în regim de urgenţă abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Centrul de zi pentru copilul exploatat economic;

 • Centrul maternal Materna;

 • Centre rezidenţiale pt. copii cu deficienţe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea metodologică a 9 case din Tg. Mureş şi Ceuaşu de Câmpie şi a Centrului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă medico – social „Speranţa”;

 • Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a 14 case de tip familial din: Bălăuşeri, Câmpeniţa, Miercurea Nirajului – 3 case; Sărmaşu – 2 case; Şincai, Tânrnăveni – 3 case,1 CTF Zau de Câmpie, 1 CTF Sângeorgiu de Pădure, 1 CTF - Râciu;

 • Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş (12 case de tip familial);

 • Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial);

 • Complex de servicii pt.copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara;

 • Centre de îngrijire şi asistenţă Reghin, Sighişoara, Lunca Mureşului ;

 • Centre de îngrijire şi asistenţă/Centre de integrare prin terapie ocupationala, Căpuşu de Câmpie, Glodeni;

 • Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti, Călugăreni, Reghin, Luduş;


B. Serviciile şi compartimentele Direcţiei economice:

 • Serviciul financiar-contabil;

  • Compartimentul salarizare

 • Compartimentul investiţii, achiziţii publice

 • Biroul tehnic şi administrarea patrimoniului

 • Serviciul administrativ, PSI şi protecţia muncii


C. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Mureş:

 • Serviciul juridic - contencios;

 • Compartimentul adopţii şi postadopţii;

 • Biroul resurse umane;

 • Compartiment audit public intern

 • Serviciul monitorizare şi strategii, relaţii publice:

- Compartimentul programe proiecte;

 

 

Contact

Str.Trebely, nr.7
Loc. Tîrgu-Mureş
Jud. Mureş
Cod postal: 540081

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Fax: 0265/211012

E-mail: office@dgaspcmures.ro

Web: www.dgaspcmures.ro

Program de audienţă

Director General : Luni, orele: 9.00 - 1100
Director General Adjunct: Marti, orele : 9.00 – 1200

Orar de funcţionare

Luni - Joi : 730 - 1600
Vineri : 730 - 1330

Galerie foto

Materialul ne-a fost trimis de către instituţie

Lasă un comentariu

38 Comentarii

Pagina 1 din 4 1234 >>

#38 beleuta luminita a scris in data de: 24.01.2015 11:32 answeremail

va rog sa luati masuri urgente prin luarea in plasament macar a 2 copii bolnavi grav din cei 5 pe care ii are fam galatean marita din satul tiptelnic loc band jud mures copii sufera de subnutritie boala si mizerie crunta acestia locuiesc 7 persoane intro singura camera

#37 albert andreea a scris in data de: 28.12.2014 21:55 answeremail

Buna ziua as vrea sa stiu daca in data de 29 si 30 decembrie se lucrează la dumneavoastră trebuie sa îmi reînnoiesc dosarul si tot cu număr de așteptare este pentru ca eu nu pot ajunge numa la 10 si 15 minute in mureș

#36 Adriana Girboan a scris in data de: 09.12.2014 20:14 answeremail

Buna sunt din Bucuresti dar m-am nascut la Sighisoara, parinti mei inca locuiecs acolo vreau sa spun ca sunt foarte indignata de masurile care se iau de DGPP cu handicap deoarece am un vecin care primeste pensie de handicap si lucreaza. Sunt multe persoane in Romania care chiar au nevoie si nu primesc, sper ca intr-o buna zii sa se rezolve sau o ca depun o sesizare la Bucuresti .

#35 Balazs Erzsebet a scris in data de: 06.11.2014 21:25 answeremail

Buna.Vreau sa ma interesez daca pentru audienta trebuie programare.Va multumesc.

#33 varga marius bruno a scris in data de: 10.08.2014 13:23 answeremail

buna ma numesc mailat katalin va rog sa anchetati cazul meu eu sant plecata an spania de o luina si fostul meu sot a abandonat copilul an data de 02 08 2014 si ma rteclamat la politie ca as fi abandonat ieu copilu deci naveam cum sa fac asa ceva si nici nas face ca iecopilul meu iel a facut gestul asta pt ca ieu sant maritata si iel vrea sami faca numai rau va rog sa luati masuri va dau adresa lui str dealului nr 55 jud tg mures numele tramba stefan

#32 Alisa- Dora Pacuraru a scris in data de: 07.07.2014 18:44 answeremail

Am depus o plingere in luna mai a acestui an, am lasat si o adresa unde sa mi se raspunda si cu toate ca Directoarea o femeie amabila , mi-a promis ca in termen de 30 de zile i-mi va trimite raspunsul in scris la adresa lasata expre , au trecut de 3 ORI 30 de zile, raspuns NU AM PRIMIT. Atunci, mi-ar place sa stiu care este motivul ca nu mi se raspunde: -nu se vrea, nu se respecta cuvintul dat??de directoare, ori subalternele dinsei o neglijeaza totalmente(intrebindu-ma de ce??? ajung la concluzia ca EXISTA CORUPTIE si poate ca si pe acolo functioneaza)INCA ASTEPT SA MI SE RASPUNDA, sper ca sa nu ajung in situatii mai neplacute. Va multumesc

#31 negrila florentin a scris in data de: 09.04.2014 13:58 answeremail

buna ziua am si eu un frate pe nume mandru alexandru as vrea sa stiu dac pot da de el.....

#30 todea bianca a scris in data de: 25.01.2014 20:06 answeremail

Buna ziua va rog sa verificati o familie din satul sambrias langa hodosa este vorba de un barbat cu un frate si trei copii .copii sunt murdari si cateodata infometati .batuti si pusi la treaba tot timpu in timp ce ei sunt beti mama la copii a incercat sa ii ia dar e amenintara .ea a plecat de la el acuma doi ani ca nu ma suporta atata bataie va rog sa faceti ceva cat mai repede sa fie inapoiati la mama lor eu as vrea sa fac ceva dar nu pot si mi se rupe sufletul va multumesc

#29 matei katalin a scris in data de: 18.11.2013 22:25 answeremail

buna seara.............doresc sa va multumesk ka m-ati integrat in societate...........din respect pt domnu' director Negrescu Marin care m-a stie de la o varsta frageda vreau sa-i multumesk enorm de mult pt tot ce a fakut pt mine si pt toti ceilalti care am fost la D.G.A.S.P.C...............

#28 gabriela puscas a scris in data de: 28.10.2013 13:30 answeremail

De-o ora (fara exagerare) pe 3 numere de telefon e permanent ocupat,suna la nesfarsit si primesc ton de fax.Rusine sa va fie ca dormiti ca pe vremea cealalta in banca statului!Probabil pt ca nu aveti salarii,nu-i asa? V-as da eu fum de ardei spanzurati cu capul la vale sau o tepusa in fundurile voastre late

#34 Albu Vlad a scris in data de: 15.10.2014 12:19 answeremail

Asta e un comentariu foarte frumos si demn de o viitoare mama. :)

Scrie un comentariu


Taguri

Cât de des vă întrebați copilul despre ce s-a mai întâmplat la școală?

zilnic
de două ori pe săptămână
la sfârșitul săptămânii
o dată pe săptămână
o dată pe lună
Rămâi la curent cu noutăţile noastre.
Înscrie-te la newsletter şi iţi vei primi săptămânal un e-mail cu tot ce e nou pe platforma de educaţie

Mulțumim pentru materiale!”

Kristof Veronica

 ”Materialele didactice sunt foarte frumoase si adecvate pentru varsta prescolara.Felicitari celor care le-au creat!”

Bida  Maria

 ”Frumoasa idee. Multumim pentru tot ajutorul acordat! Aveti idei minunate!”

Marina Vintilescu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

Revista Tus - revista online pentru copii