Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

 

Acronim : DGASPC Mureș

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș are sediul în municipiul Tg. Mureș, str. Trebely, nr. 7, județul Mureș și este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Mureș, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 56 din 16 decembrie 2004 prin comasarea serviciului public de asistență socială și a serviciului public specializat pentru protecția copilului de la nivelul județului, prin preluarea în mod corespunzător a atribuțiilor acestora.

Scopul acestei instituții îl formează realizarea la nivelul județului a politicilor, strategiilor și măsurilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

 

Obiectul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îl constituie asigurarea la nivel județean, a aplicării politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie, prin mijloacele prevăzute de reglementările interne aflate în vigoare, cât și prin cele internaționale la care România este parte.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș îndeplinește următoarele atribuții principale:


a) În domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului:

1. întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune daca este cazul stabilirea unei măsuri de protecție specială;

2. monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

3. identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

4. monitorizează familiile și persoanele care au primit in plasament copii, pe toată durata acestei masuri;

5. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști prin obținerea atestatului, in condițiile legii; încheie contracte individuale de munca și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

6. acorda asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

7. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței în familie și agresorilr familiali;

8. reevaluează, cel putin o data la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

9. îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați in evidenta sa;

10. identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoana aptă să adopte copii;

11. monitorizează cazurile de violență în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează,

12. identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență

13. monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

14. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social a copiilor cu dizabilitati;

15. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


b) În domeniul protecției persoanei adulte:

1. completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

2. acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

4. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

7. asigura evaluarea/reevaluarea complexa din punct de vedere medico-psiho-social persoanelor adulte cu dizabilitati;

8. asigură încadrarea in tip si grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilitati evaluate;

9. ține evidența, aprobă și acordă drepturile și facilitățile cuvenite potrivit legii persoanelor cu handicap;

10. ține evidența, evaluează și aprobă solicitările pentru admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;

11. asigură coordonarea metodologică a centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap din structura DGASPC Mureș

12. asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate;

13. sprijină în colaborare cu autoritățile publice locale și propune Consiliului Județean înființarea instituțiilor publice de asistenta sociala, potrivit prevederilor legale;

14. urmărește, instruiește și analizează împreună cu autoritățile publice locale activitatea asistenților personali pentru persoanele cu handicap;

15. încheie parteneriate cu organizații private romane și străine în inițierea și derularea unor programe de asistență socială.

16. propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale și neguvernamentale, din tară și străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate; înaintează spre aprobare Consiliului județean proiectele inițiate in conformitate cu legislația in domeniul asistenței sociale în vederea obținerii fondurilor financiare necesare derulării lor;

17. colaborează cu organele administrației publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale interesate în acțiuni sociale comune de educație și protecție specială în vederea atenuării, limitării sau eliminării situațiilor de marginalizare și excludere socială;

18. realizează în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, îndrumarea și controlul în aplicarea și respectarea legislației in domeniul asistentei sociale;

19. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege;


c ) alte atribuții:

1. coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului;

2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții sai, precum și cea de admitere a adultului in instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

3. acorda asistenta tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala și protecția copilului;

4. colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități in domeniul asistentei sociale și protecției drepturilor copilului sau cu agenți economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

5. dezvolta parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alti reprezentanți ai societății civile in vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, in funcție de nevoile comunității locale;

6. colaborează pe baza de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

7. asigura la cerere consultanta de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

8. propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice de asistenta sociala, precum și a serviciilor pentru protecția drepturilor copilului;

9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

10. sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și oricăror persoane aflate in nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative in vigoare;

11. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor in nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

12. organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și din institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica și de formare continua a acestuia;

13. asigura serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

14. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute in acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș răspunde în fața Consiliului Județean Mureș pentru realizarea obiectului de activitate. În acest sens se întocmesc rapoarte de activitate la cererea Consiliului Județean.

Serviciile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș sunt structurate pe trei componente :

A. Direcția de asistență socială și protecția drepturilor copilului;

B. Direcția economică.

C. Servicii comune

A.Serviciile Direcției de asistență socială și protecție a drepturilor copilului:


 • Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului;

 • Serviciul de asistență maternală profesionistă - Asistenți maternali profesioniști ;

 • Serviciul management de caz a copilului, serviciu nou înființat, prin desființarea Serviciului îngrijire de tip rezidențial a copilului;

 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;

 • Serviciul de evaluare complexă a copilului;

 • Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilități;

 • Compartimentul management de caz pentru adulți și asistență persoane vârstnice – compartiment nou înființat prin desființarea Compartimentului de îngrijire de tip rezidențial a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

 • Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care are cuprinde Compartimentul violență în familie, Centru de tranzit - Casa ADA și ADI și Centru de sprijin social pentru comunitățile de Romi;

 • Serviciul de evidență și plată prestații sociale – serviciu nou înființat prin desființarea Serviciului de îngrijire de tip familial pentru persoane adulte cu handicap;

 • Serviciul de interventie în regim de urgență abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – Centrul de zi pentru copilul exploatat economic;

 • Centrul maternal Materna;

 • Centre rezidențiale pt. copii cu deficiențe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea metodologică a 9 case din Tg. Mureș și Ceuașu de Câmpie și a Centrului rezidențial de îngrijire și asistență medico – social „Speranța”;

 • Serviciul de coordonare și administrare a caselor de tip familial ce asigură conducerea metodologică a 14 case de tip familial din: Bălăușeri, Câmpenița, Miercurea Nirajului – 3 case; Sărmașu – 2 case; Șincai, Tânrnăveni – 3 case,1 CTF Zau de Câmpie, 1 CTF Sângeorgiu de Pădure, 1 CTF - Râciu;

 • Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș (12 case de tip familial);

 • Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial);

 • Complex de servicii pt.copilul cu deficiențe neuropsihiatrice Sighișoara;

 • Centre de îngrijire și asistență Reghin, Sighișoara, Lunca Mureșului ;

 • Centre de îngrijire și asistență/Centre de integrare prin terapie ocupationala, Căpușu de Câmpie, Glodeni;

 • Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brîncovenești, Călugăreni, Reghin, Luduș;


B. Serviciile și compartimentele Direcției economice:

 • Serviciul financiar-contabil;

  • Compartimentul salarizare

 • Compartimentul investiții, achiziții publice

 • Biroul tehnic și administrarea patrimoniului

 • Serviciul administrativ, PSI și protecția muncii


C. Serviciile comune ale D.G.A.S.P.C. Mureș:

 • Serviciul juridic - contencios;

 • Compartimentul adopții și postadopții;

 • Biroul resurse umane;

 • Compartiment audit public intern

 • Serviciul monitorizare și strategii, relații publice:

- Compartimentul programe proiecte;

 

 

Contact

Str.Trebely, nr.7
Loc. Tîrgu-Mureș
Jud. Mureș
Cod postal: 540081

Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Fax: 0265/211012

E-mail: office@dgaspcmures.ro

Web: www.dgaspcmures.ro

Program de audiență

Director General : Luni, orele: 9.00 - 1100
Director General Adjunct: Marti, orele : 9.00 – 1200

Orar de funcționare

Luni - Joi : 730 - 1600
Vineri : 730 - 1330

Galerie foto

Materialul ne-a fost trimis de către instituție

Lasă un comentariu

46 Comentarii

Pagina 2 din 4 1234 << >>

#36 Adriana Girboan a scris in data de: 09.12.2014 20:14 answer email

Buna sunt din Bucuresti dar m-am nascut la Sighisoara, parinti mei inca locuiecs acolo vreau sa spun ca sunt foarte indignata de masurile care se iau de DGPP cu handicap deoarece am un vecin care primeste pensie de handicap si lucreaza. Sunt multe persoane in Romania care chiar au nevoie si nu primesc, sper ca intr-o buna zii sa se rezolve sau o ca depun o sesizare la Bucuresti .

#35 Balazs Erzsebet a scris in data de: 06.11.2014 21:25 answer email

Buna.Vreau sa ma interesez daca pentru audienta trebuie programare.Va multumesc.

#33 varga marius bruno a scris in data de: 10.08.2014 13:23 answer email

buna ma numesc mailat katalin va rog sa anchetati cazul meu eu sant plecata an spania de o luina si fostul meu sot a abandonat copilul an data de 02 08 2014 si ma rteclamat la politie ca as fi abandonat ieu copilu deci naveam cum sa fac asa ceva si nici nas face ca iecopilul meu iel a facut gestul asta pt ca ieu sant maritata si iel vrea sami faca numai rau va rog sa luati masuri va dau adresa lui str dealului nr 55 jud tg mures numele tramba stefan

#32 Alisa- Dora Pacuraru a scris in data de: 07.07.2014 18:44 answer email

Am depus o plingere in luna mai a acestui an, am lasat si o adresa unde sa mi se raspunda si cu toate ca Directoarea o femeie amabila , mi-a promis ca in termen de 30 de zile i-mi va trimite raspunsul in scris la adresa lasata expre , au trecut de 3 ORI 30 de zile, raspuns NU AM PRIMIT. Atunci, mi-ar place sa stiu care este motivul ca nu mi se raspunde: -nu se vrea, nu se respecta cuvintul dat??de directoare, ori subalternele dinsei o neglijeaza totalmente(intrebindu-ma de ce??? ajung la concluzia ca EXISTA CORUPTIE si poate ca si pe acolo functioneaza)INCA ASTEPT SA MI SE RASPUNDA, sper ca sa nu ajung in situatii mai neplacute. Va multumesc

#31 negrila florentin a scris in data de: 09.04.2014 13:58 answer email

buna ziua am si eu un frate pe nume mandru alexandru as vrea sa stiu dac pot da de el.....

#30 todea bianca a scris in data de: 25.01.2014 20:06 answer email

Buna ziua va rog sa verificati o familie din satul sambrias langa hodosa este vorba de un barbat cu un frate si trei copii .copii sunt murdari si cateodata infometati .batuti si pusi la treaba tot timpu in timp ce ei sunt beti mama la copii a incercat sa ii ia dar e amenintara .ea a plecat de la el acuma doi ani ca nu ma suporta atata bataie va rog sa faceti ceva cat mai repede sa fie inapoiati la mama lor eu as vrea sa fac ceva dar nu pot si mi se rupe sufletul va multumesc

#29 matei katalin a scris in data de: 18.11.2013 22:25 answer email

buna seara.............doresc sa va multumesk ka m-ati integrat in societate...........din respect pt domnu' director Negrescu Marin care m-a stie de la o varsta frageda vreau sa-i multumesk enorm de mult pt tot ce a fakut pt mine si pt toti ceilalti care am fost la D.G.A.S.P.C...............

#28 gabriela puscas a scris in data de: 28.10.2013 13:30 answer email

De-o ora (fara exagerare) pe 3 numere de telefon e permanent ocupat,suna la nesfarsit si primesc ton de fax.Rusine sa va fie ca dormiti ca pe vremea cealalta in banca statului!Probabil pt ca nu aveti salarii,nu-i asa? V-as da eu fum de ardei spanzurati cu capul la vale sau o tepusa in fundurile voastre late

#34 Albu Vlad a scris in data de: 15.10.2014 12:19 answer email

Asta e un comentariu foarte frumos si demn de o viitoare mama. :)

#27 iuga iulia a scris in data de: 09.10.2013 11:26 answer email

am o rugaminte sa verificati pe doamna iuga viorica din mureseni str. resitei care a luat an plasament o fata pe numele de romonti ana maria numai pentru banii pe care ai dati spre a o angriji .se comporta foarte urat cu fetita si nu stiu cum de iati dato spre angrijire ca nu se poate deplasa.va multumesc

#26 NAGY ILDIKO a scris in data de: 12.06.2013 12:41 answer email

Buna ziua

Apelez la dumneavoastra cerind ajutor .situatia unei fetite de 14 ani este groaznica. Mama ei a parasit de 3ani lasind cu un tata alcoolic si cu bunica . nici tatal si nici mama ei nu au grija deea nu contribuie la cresterea ei cu nici un leu tatal bea tot salarul si mama nu are niciodata bani pt ea.Eu sant matusa ei care sponsorizez impreuna cu pensia bunicii .Tatal cand este beat manifesta o agresiune verbala (de nedescris) este nebun,de multe ori a fost chemat salvarea dar nu duce in spital. el a mai fost internat de citeva ori dar pe prpria raspundere il lasa acasa. numai atunci este treaz cind nu are bani .Este foarte periculos Arunca cu obiecte dupa mama si este foarte agresiv Ce viata are aceasta copila care este premianta la scoala si nu are cui sa vorbeasca parintii numai rusine fac.Am observat ca copila incepe sa fie cat mai retrasa si cred ca doare sufletul.

Mama este bolnava .Ce se va intimpa cu acest copil in aceasta situatie Cum pot sa fac fata ecestei situatii ,m-am gandit la o ancheta sociala macar cineva sa traga la raspundere acesti parinti iresponsabili

pana nu se intampla ceva rau Va multumesc, poate puteti sa ma ajutati

Scrie un comentariu


Taguri