COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCU”

Profilul școlii

Școala noastră urmărește să satisfacă nevoile tuturor tinerilor și adulților interesați în formarea inițială și continuă într-o profesie utilă societății și comunității locale, indiferent de etnie, sex, sau convingeri religioase, pentru a asigura apropierea dintre grupuri, acceptarea reciprocă și conviețuirea armonioasă a acestora, astfel încât fiecare beneficiar al actului educațional să devină arhitectul propriului său viitor.
Colegiul Agricol Traian Săvulescu este amplasat în municipiul Tg-Mureș, deservind “Zona Mureș” precum și zone din județele învecinate, Sibiu, Harghita și Brașov, acoperind o suprafață de aproximativ 600 km2.

Școala noastră este unica școală din zonă care asigură formarea inițială a forței de muncă pentru sectorul veterinar, protecția plantelor și a mediului. Această unicitate contribuie esențial la creșterea responsabilității actului educațional și la implicarea activă a întregului personal al școlii.

De ce Traian Săvulescu?

Am optat pentru atribuirea numelui de  Traian  Săvulescu - școlii noastre,  deoarece suntem o  unitate  cu   profil  agricol,  iar Traian  Săvulescu  a   fost  întemeietorul Școlii românești de fitopatologie și protecția plantelor.
Fitopatologia ca știință este legată organic de procesul de producție vegetală.
Puterea de creștere și de rodire a plantelor depinde în mare măsură de sănătatea lor, chiar atunci când sunt realizate toate condițiile agrofitotehnice necesare. Din acest motiv combaterea bolilor plantelor cultivate este una din principalele verigi ale complexului de măsuri agrotehnice care se iau pentru obținerea de producții mari asigurate.

Natura a fost și continuă (din păcate) sa fie hărțuită de catre om cu tot felul de   substanțe chimice (fungicide, insecticide, rodenticide, moluscocide, repelenti, erbicide, îngrasaminte chimice, etc.). Pentru limitarea acestei situații este necesară pe lângă o legislație corespunzatoare și o implicare în vederea educării cultivatorilor și a populatiei cu privire la protecția agroecosistemelor.
Așadar, pentru că pentru economia unei țări agricultura reprezintă o ramură     foarte importantă și pentru că fitopatologia recomandă măsurile necesare asigurarii obținerii unor producții constante, de calitate superioară și de protecție a mediului ambiant, am considerat potrivit ca scoala noastra cu profil agricol să poarte numele unuia dintre întemeietorii fitopatologiei în România.

Dotarea și baza materială a instituției

CORPURI DE CLĂDIRI

 • pavilionul I - Școala cu sala de gimnastică
 • pavilionul II - clădire laborator
 • pavilionul III - internat fete
 • pavilionul IV - internat de băieți
 • adăpost bovine
 • adăpost porcine
 • adăpost păsări
 • vestiar și grup sanitar
 • atelier mecanic
 • depozit de furaje

 

SĂLI DE CLASĂ, LABORATOARE, CABINETE

 • săli de clasă -60
 • laboratoare specialități și de cultură generală -16
 • cabinete de informatică -2
 • ateliere  școală -2
 • teren sport - 1
 • sală de sport - 1
 • teren de tennis - 2
 • bibliotecă -cu peste 20.000 volume

Baza materială a școlii constituie un suport esențial în specializarea aleasă și este formată din:

60 de săli din care:

 • 9 laboratoare (biologie, chimie, fizică, agrotehnică, anatomie, chirurgie, zootehnie, industrie alimentară și agricultură)
 • 4 cabinete (geografie, limba română, franceză, engleză)
 • 2 laboratoare de  informatică, conectate la Internet
 • un cabinet de asistență psihopedagogică
 • bibliotecă școlară cu peste 20000 volume
 • sală de sport
 • teren de sport
 • 2 terenuri de tenis
 • 2 internate școlare, unul pentru fete și unul pentru băieți, cu un număr de -200 de locuri
 • bucătărie
 • sală de mese cu 200 de locuri
 • ferma didactică cu sector zootehnic și vegetal (18 ha teren arabil și 2,5 ha de vie)
 • microseră

Programul de funcționare al instituției

 • Ciclul liceal: 700 – 1400
 • Secretariat: 730 – 1530
 • Bibliotecă:   800 - 1600

Material trimis de către instituție.

Lasă un comentariu

Pagina 3 din 3 123 <<

#1 Gheorghita Ramona a scris in data de: 11.05.2010 13:18
cu ce medie se poate intra? :)